Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Skill 1 – Kỹ năng 1

Bài học Unit 7 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 1 giúp các em có kiến thức về tình hình và hình ảnh cũng như là học từ vựng thông qua các kĩ năng nghe nói đọc viết về Công thức và thói quen ăn uống

1. Unit 7 Lớp 9 Skill 1 Task 1

Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo nhóm. Trả lời những câu hỏi.) 

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Skill 1 – Kỹ năng 1

1. What can you see in each picture?
2. Have you ever tried the dishes in the pictures? If so, how did you find them?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Picture A:  different types of sushi
Picture B:    miso soup
Picture C:   a bowl of rice
Picture D:   sliced cucumber/pickled cucumber

Bài dịch:
1. Bạn nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh?
Tranh A: Các loại sushi
Tranh B: Súp miso
Tranh C: 1 bát cơm
Tranh D: Dưa chuột đã thái / dưa chuột muối
2. Bạn đã bao giờ thử các món như trong hình? Nếu có, bạn đã thưởng thức món ăn đó trong hoàn cảnh nào?

2. Unit 7 Lớp 9 Skill 1 Task 2

Now read an article about Japanese eating habits. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-C). ( Bây giờ hãy đọc bài báo về thói quen ăn của người Nhật. Nối các tiêu đề (1-3) với các đoạn băng (A-C).

1. The art of arranging dishes
2. The habit of having raw food and simple sauces
3. Components in a typical Japanese meal
 
Japanese people are famous for their well-balanced and healthy diet. That is the main reason for their longevity.
A.
Typically a Japanese meal consists of rice, miso soup, the main dish(es) and pickles. Rice is the staple and plays a central part in people’s eating habits. Japanese rice is sticky and nutritious: so when combined with the main dishes and the soup, they make a complete meal. The portions of each dish are individually served.
B.
The most important characteristic of their eating habits is they like raw food and do not use sauces with a strong flavour. Two typical examples are sashimi and sushi. The Japanese make sashimi simply by cutting fresh fish. Then they serve it with a dipping sauce made from soy sauce and spicy Japanese horseradish (wasabi). Sushi is similar. The cooked, vinegared rice can be combined with raw fish, prawn, avocado, cucumber or egg. Sushi is usually served with soy sauce and pickled ginger.
C.
It is said that the Japanese eat with their eyes. Therefore, the arrangement of dishes is another significant feature of their eating habits. If you join a Japanese meal, you may be excited to see how the colourful dishes are arranged according to a traditional pattern. In addition, there are plates and bowls of different sizes and designs. They are carefully presented to match the food they carry.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

A.3
B.2
C.1

Bài dịch:

1. Nghệ thuật sắp xếp món ăn
2. Thói quen ăn thực phẩm sống và nước sốt nguyên chất
3. Thành phần trong bữa ăn điển hình của người Nhật

Người Nhật nổi tiếng về chế độ ăn uống cân bằng tốt cho sức khỏe. Đó là lý do chính mà họ sống rất thọ.

Đoạn A: Đặc trưng, một bữa ăn của người Nhật bao gồm cơm, canh miso, những món chính và dưa muối. Cơm là thành phần chính và đóng vai trò trung tâm trong thói quen ăn uống của mọi người. Cơm của người Nhật dính và giàu dinh dưỡng, vì vậy khi được kết hợp với những món chính và canh, chúng tạo thành bữa ăn hoàn chỉnh. Những khẩu phần của mỗi món ăn đều được phục vụ cho từng cá nhân.

Đoạn văn B: Đặc điểm quan trọng nhất trong thói quen ăn uống của họ là họ thích ăn thực phẩm sống và không dùng nước chấm với hương vị quá đậm. Hai ví dụ điển hình là sashimi và sushi. Người Nhật làm sashimi đơn giản bằng cách cắt cá tươi. Sau đó họ ăn với nước chấm được làm từ nước tương và cải ngựa cay của Nhật( wasabi). Sushi cũng tương tự. Cơm được nấu ngâm giấm có thể được kết hợp với cá tươi, quả bơ, dưa chuột hay trứng. Sushi thường được thưởng thức với nước tương và gừng ngâm dưa muối.

Đoạn văn C: Người ta thường bảo rằng người Nhật ăn bằng mắt. Vì vậy, việc bày trí của món ăn là một đặc điểm quan trọng khác trong thói quen ăn uống của người Nhật. Nếu bạn tham gia vào một bữa ăn của người Nhật, bạn sẽ rất thích thú  nhìn thấy những món ăn nhiều màu sắc được sắp xếp theo phong cách truyền thống. Thêm vào đó, có những đĩa và bát với thiết kế và kích thước khác nhau. Chúng được trình bày cẩn thận để phù hợp với món ăn mà họ mang theo. 

3. Unit 7 Lớp 9 Skill 1 Task 3

Read the article again and answer the questions. ( Đọc bài viết lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the most important feature of Japanese eating habits?
2. How do they make sashimi?
3. What sauce can both sashimi and sushi be served with?
4. How many components are there in a typical Japanese meal?
5. How is rice important in Japanese meals?
6. Why do people say that the Japanese eat with their eyes?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. They like raw food and do not use sauces with a strong flavour.
2. They cut fresh fish.
3. Both can be served with soy sauce.
4. There are four (rice, miso soup, main dish(es), pickles).
5. Rice is the staple food and is very nutritious.
6. Because the dishes are presented in different bowls and plates, and are arranged carefully according to a traditional pattern.

Tạm dịch:

1. Đặc trưng quan trọng nhất trong thói quen ăn của người Nhật là gì?
Họ thích thực phẩm sống và không dùng với nước chấm với hương vị quá đậm
2. Họ làm món “sashimi” như thế nào?
Họ cắt cá tươi.
3. Nước sốt nào được dùng với cả món sashimi vs sushi?
Cả hai đều có thể dùng với nước tương.
4. Có bao nhiêu thành phần trong bữa ăn điển hình của người Nhật?
Có 4 – cơm, canh miso, các món chính, dưa muối.
5. Tầm quan trọng của cơm trong bữa ăn của người Nhật như thế nào?
Cơm là thành phần chính và rất dinh dưỡng.
6. Tại sao người ta nói rằng người Nhật ăn bằng mắt?
Bởi vì những món ăn được trình bày trong những chiếc đĩa và bát, và được sắp xếp cẩn thận theo phong cách truyền thống.

4. Unit 7 Lớp 9 Skill 1 Task 4

Work in groups. Discuss the eating habits of Vietnamese people. You can use the following questions as cues. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về thói quen ăn của người Việt Nam. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi dưới đây để làm gợi ý.)

1. What is the most important feature of Vietnamese eating habits?
2. What are the typical components in a Vietnamese meal?
3. What is the staple of our country?
4. How are the dishes arranged?
5. Are there any other characteristics of our eating habits that you know?
6. In general, do Vietnamese people have healthy eating habits?
Bài dịch:

1. Đặc trưng quan trọng nhất trong thói quen ăn của người Việt Nam là gì?
2. Có bao nhiêu thành phần trong bữa ăn điển hình của người Việt?
3. Nguyên liệu của đất nước chúng ta là gì?
4. Các món ăn được sắp xếp như thế nào?
5. Có những đặc điểm nào khác trong thói quen ăn của người Việt mà bạn biết?
6. Nhìn chung, người Việt Nam có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không?

5. Unit 7 Lớp 9 Skill 1 Task 5

Imagine that you take part in an international competition in which competitors talk about the eating habits of their own country. Present your group’s ideas about Vietnamese eating habits. (Tưởng tượng rằng bạn tham gia vào một cuộc thi quốc tế trong đó các ứng cử viên nói về thói quen ăn của đất nước họ. Trình bày ý tưởng của nhóm bạn về thói quen ẩm thực của người Việt Nam.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Vietnamese eating habits
Vietnamese food is varied and distinctive. It is considerably low fat and high in carbohydrates. Traditional Vietnamese cooking usually uses fresh ingredients, little dairy and oil, and various herbs and vegetables. Different sauces such as fish sauce, shrimp paste, and soya sauce are quite popular in various regions.
There is no concept of ‘courses’ in a Vietnamese meal. A meal consists of various dishes: main dish (meat, fish, egg or tofu), vegetable, soup and rice. Rice is the staple in Viet Nam. In many families, people eat around a tray of food with a small bowl of fish sauce in the middle. Around this bowl are the dishes. If people place the food on a table, a similar arrangement is followed. Dishes are served communally. Usually there is a big dish/bowl of each dish, and people use chopsticks and spoons to get their share.
In general, Vietnamese food is considered healthy and is popular in other countries.

Tạm dịch:

Thói quen ăn uống của người Việt Nam
Thức ăn Việt Nam đa dạng và khác biệt. Nó có hàm lượng chất béo và carbohydrate thấp. Món ăn truyền thống Việt Nam thường sử dụng các nguyên liệu tươi, ít sữa và dầu, và nhiều loại thảo mộc và rau. Các loại nước sốt khác nhau như nước mắm, tôm , nước tương tương đối phổ biến ở nhiều vùng khác nhau.
Không theo một “bài bản” trong một bữa ăn Việt Nam. Một bữa ăn bao gồm các món ăn khác nhau: món chính (thịt, cá, trứng hoặc đậu phụ), rau, súp và cơm. Gạo là mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Ở nhiều gia đình, mọi người ăn chung một khay thức ăn với một bát nhỏ nước mắm ở giữa. Xung quanh bát này là những món ăn. Nếu người ta đặt thức ăn trên bàn, thì cũng có một sự sắp xếp tương tự. Món ăn được phục vụ cộng đồng. Thông thường có một món ăn / bát mỗi món ăn, và mọi người sử dụng đũa và muỗng để có được chia sẻ của họ.
Nhìn chung, thực phẩm Việt Nam được coi là lành mạnh và phổ biến ở các nước khác.

6. Bài tập trắc nghiệm skill 1 Unit 7 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Recipes and eating habits skill 1 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới công thức nấu ăn và thói quen ăn uống. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 mới skill 1.

 • Câu 1:

  Humans have a long history of eating insects, and it turns out that they can be a very nutritious part of a person’s regular diet. Insects have a lot of protein, and they are often easier to catch than prey animals. Therefore, it is no wonder that when our ancient ancestors saw some tasty worms or grubs wiggling on the ground, they made a quick snack of them.

  In Thailand, insects are a regular part of the street food that can be found. The different insects that people snack on are crickets, grasshoppers, giant water bugs, and assorted worms. They are often deep-fried and salted, so they have a crunchy texture that makes them a perfect snack food. If you can get past the fact that you are eating a cricket, it will crunch in your mouth just like a corn chip!

  For a lot of people, however, it is difficult to get over the fear of eating insects. People tend to see insects as invaders, especially when they are crawling on the food that we are about to eat. Therefore, being able to eat insects without feeling disgusted is cultural. Some people cannot eat French cheese or stinky tofu because they weren’t brought up doing so. To many of us, insects fall right into that category, making it difficult to even try them.

  If given the chance, though, be courageous. Insects can be nutritious and tasty, so long as you can get over the “yuck” factor.

  Which is the reason given for gathering and eating insects?

  • A.
   They are very easy to find close to the home.
  • B.
   They are more nutritious than most vegetables.
  • C.
   They come in all shapes and sizes.
  • D.
   they are easier to catch than other prey animals.
 • Câu 2:

  Why are deep-fried insects considered a perfect snack food?

  • A.
   Because they taste exactly like corn chips.
  • B.
   Because they don’t fill you up.
  • C.
   Because they have a crunchy texture.
  • D.
   Because they are not expensive.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Skill 1 Unit 7 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!