Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 8 Skill 2 – Kỹ năng 2

Bài học Unit 8 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 2 giúp các em có kiến thức về tình hình và hình ảnh cũng như là học từ vựng thông qua các kĩ năng nghe nói đọc viết về Du lịch

1. Unit 8 Lớp 9 Skill 2 Task 1

Work in pairs. Is tourism important to Viet Nam? Give at least one reason. (Làm việc theo cặp. Ngành du lịch có quan trọng với Việt Nam không? Cho ít nhất một lý do.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 8 Skill 2 – Kỹ năng 2

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Yes, it is.
Because, tourism is Vietnam’s key economic. (Có, bởi vì ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.)

2. Unit 8 Lớp 9 Skill 2 Task 2

Listen to the lecture and tick (√) true (T) or false (F). (Nghe bài diễn thuyết và đánh dấu đúng hoặc sai)

1. Tourism plays an important part in the development of many nations.
2. Modern transport promotes tourism.
3. Tourism depends on the income of a country.
4. People’s lives get better with the development of tourism.
5. Tourism helps promote international understanding and cooperation.
6. Young people go to big cities to meet foreign tourists.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. T
2. T
3. F
4. T
5. T
6. F

Bài dịch:

1. Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của nhiều quốc gia.
2. Giao thông hiện đại thúc đẩy ngành du lịch.
3. Ngành du lịch phụ thuộc vào thu nhập của quốc gia.
4. Cuộc sống của mọi người tốt hơn với sự phát triển của du lịch.
5. Ngành du lịch giúp thúc đẩy hiểu biết và hợp tác quốc tế.
6. Những người trẻ tuổi đi đến những thành phố lớn để gặp du khách nước ngoài.

Audio Script:

Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday restination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people, and therefore os promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as rra. ellers learn about the history and culture of a place, and spread them around the world.

 

In the other hand, the drawbacks of tourism can’t be denied …

Dịch Script:

Nhờ sử dụng rộng rãi các phương tiện giao thông hiện đại, người dân có nhiều lựa chọn cho kì nghỉ lễ hơn và bây giờ có thể tới thăm ngay cả những nơi xa xôi nhất của thế giới. Du lịch đã chắc chắn trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của nhiều quốc gia.

Một lợi ích rõ ràng của du lịch là nó đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nó đóng góp rất lớn cho thu nhập của một vùng hay quốc gia. Nó cũng mang lại cơ hội việc làm cho tất cả mọi người, và do đó giúp thúc đẩy sự thịnh vượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một khía cạnh tích cực khác của du lịch là nó giúp thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Ngoài ra, du lịch có thể cải thiện mức sống của cộng đồng địa phương hoặc nông thôn, vì vậy người trẻ được khuyến khích ở lại quê hương để xây dựng một cuộc sống tốt hơn là chuyển đến các thành phố lớn. Cuối cùng, du lịch mang lại lợi ích văn hoá, như du khách có thể hiểu biết về lịch sử và văn hoá của một nơi, và truyền bá chúng khắp thế giới.

Mặt khác, những hạn chế của du lịch không thể phủ nhận…

3. Unit 8 Lớp 9 Skill 2 Task 3

Listen again and choose the correct answer. ( Nghe lại và chọn câu trả lời đúng)

The next part of the lecture probably continues to discuss               .
A. other benefits of tourism
B. the tourism industry in Viet Nam
C. the negative effects of tourism

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

C. the negative effects of tourism

Bài dịch:
Đoạn tiếp theo của bài diễn thuyết có thể tiếp tục thảo luận về………….
A. những lợi ích khác của ngành du lịch
B. ngành du lịch ở Việt Nam
C. những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch

4. Unit 8 Lớp 9 Skill 2 Task 4

Work in groups. Talk about the negative  effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful to you. (Làm việc theo nhóm. Nói về những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch đối với khu vực hay đất nước. Những ý tưởng sau đây có thể giúp ích cho bạn)

Natural environment is damaged.
 Natural beauty is spoiled.
Traditional ways of life are affected.
Social problems may arise.

Bài dịch:

Môi trường thiên nhiên bị phá hủy
Vẻ đẹp thiên nhiên bị thiệt hại
Lối sống truyền thống bị ảnh hưởng
Những vấn đề xã hội có thể phát sinh

Đáp án:
 pollution from tourism activities
 tourists are unaware of preservation of natural attraction.
 tourism changes the life and habits of local people, especially the people in the remote or mountainous areas.
 sell things for tourists at very high price, crime such as pick-pocket, robbery,…

5. Unit 8 Lớp 9 Skill 2 Task 5

 Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about  it. Make sure you use the right connectors. (Chọn một ảnh hưởng tiêu cực mà bạn đã thảo luận ở trên và viết một đoạn văn về nó. Đảm bảo sử dụng từ nối phù hợp)

First/Firstly/The first.. ./One of the… Second/Secondly/Another…
Third/Thirdly/Furthermore/In addition…

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

One of the drawbacks of tourism is the damage to the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities and towns become overcrowded tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of tourist resorts, and by visitors’ activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment.

Tạm dịch:

Một trong những hạn chế của du lịch là gây hại cho môi trường của một quốc gia hoặc khu vực. Trước tiên, du khách sử dụng rất nhiều nguồn tài nguyên địa phương như nước, thực phẩm, năng lượng, vv, và điều này gây áp lực lên môi trường. Thứ hai, vấn đề ô nhiễm. Nhiều thành phố và thị trấn trở nên quá tải khách du lịch, với nhiều xe gây ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Một hiệu ứng xấu khác của du lịch là sự phá hủy động vật hoang dã ở một số nơi. Môi trường sống của các loài thực vật hoang dã bị mất do xây dựng các khu du lịch và các hoạt động của du khách. Tóm lại, sự phát triển của du lịch có những ảnh hưởng xấu đến môi trường.

6. Bài tập trắc nghiệm Skill 2 Unit 8 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Tourism Skill 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 9 mới skill 2.

 • Câu 1:

  Situated on the central coast of Viet Nam, which is famous for many beautiful beaches. Lang Co Beach, since June 2009, has become an official member of the “World’s most beautiful bays” club. Today, it is a popular destination for tourists in Viet Nam, especially for those who love beach so much.

        With the length of approximately 10 kilometres, Lang Co Beach located in Lang Co town, Phu Loc district, Thua Thien- Hue province is next to the National Highway 1A and near Hai Van Pass.

        Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that the nature can offer: green mountains and tropical forests, smooth white sand, full of sunshine and cool, blue and clear sea as crystal, and the average temperature of 250C in summer. It is an attractive destination for both domestic and international tourists in Viet Nam. It is the third bay of Viet Nam, after Ha Long and Nha Trang named in the list of 30 most beautiful bays in the globe.

        It can be said that nobody can resist a nature beauty like Lang Co town. This small and peaceful town will give you the most relaxing time and many games at the beach. In addition, you will have good time to enjoy the seafood with various kinds of shrimps, lobster, crab, butter-fish, mackerel fish, oysters, etc. and not far from the beach are some attractions such as Kang Co fishing village, Chan May scenery.

        Lying on the “Central Heritage Road”, Lang Co is very close to other famous attractions such as the Imperial City of Hue, Hoi An Ancient Town, Son Tra Peninsula where the famous Son Tra Natural Reserve and beautiful beaches located, and so many more.

  Lang Co beach is located_____

  • A.
   between Hoi An Ancient Town and Son Tra Peninsula
  • B.
   on the most beautiful curve of Viet Nam
  • C.
   10 kilometres away from Hue
  • D.
   under Hai Van Pass
 • Câu 2:

  The most important reason why so many tourists come to Lang Co beach is that_______

  • A.
   they can enjoy various kinds of seafood
  • B.
   it is the third most beautiful beach in Viet Nam
  • C.
   they can come to the famous Son Tra Natural Reserve
  • D.
   it is considered an ideal place for beach lovers

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Skill 2 Unit 8 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!