Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “English in the world” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với chủ đề tiếng Anh trên thế giới.

1. Unit 9 Lớp 9 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Getting Started – Khởi động

Teacher: Welcome to English Club. Today, I’m going to do a quick quiz to check your knowledge of the English language. Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?
Duong: Of course, it is.
Teacher: Incorrect. Chinese is. Question two: Does English have the largest vocabulary?
Vy: Yes, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms.
Teacher: Yes, spot on! This is due to the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages.
Duong: Yeah, if there weren’t so many words, it would be easier for us to master it!
Teacher: Ha ha… But the simplicity of form makes English easy to learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question three: Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, and an adjective?
Mai: I think the word subject can operate as a noun, a verb and an adjective.
Teacher: Excellent. In English, the same word can operate as many parts of speech. That’s due to its flexibility. Question four: What is the longest word in English which has only one vowel?
Duong: Is it length?
Vy: No, I think it’s strengths.
Teacher: That’s right, Vy. Lastly, question five: Who can tell me at least three varieties of English?
Mai: American English, Australian English, and… er, yes, Indian English.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Giáo viên: Chào mừng các em đến với câu lạc bộ tiếng Anh. Hôm nay, thầy cho các em chơi trò đố vui để kiểm tra kiến thức của các em về tiếng Anh. Câu 1: Có phải tiếng Anh được nói như ngôn ngữ đầu tiên bởi hầu hết mọi người trên thế giới.
Dương: Chắc chắc rồi ạ.
Giáo viên: Không đúng. Đó là tiếng Trung Quốc. Câu 2: Tiếng Anh có vốn từ vựng rộng nhất đùng không?
Vy: Vâng ạ, với khoảng 500,000 từ và 300,000 thuật ngữ kỹ thuật.
Giáo viên: Chính xác. Đó là bởi vì việc mở rộng của tiếng Anh, tiếng Anh đã mượn từ vựng từ nhiều nước khác.
Dương: Vâng, nếu không có quá nhiều từ sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta thành thạo nó.
Giáo viên: Haha…nhưng sự đơn giản về cấu tạo từ đã làm cho tiếng Anh dễ học. Nhiều từ tiếng Anh đã được đơn giản hóa nhiều thế kỷ qua. Bây giờ, câu 3: Em nào có thể nói cho thầy biết một từ tiếng Anh có thể là danh từ, động từ và tính từ?
Mai: Em nghĩ từ ” subject” có thể đóng vai trò như 1 danh từ, động từ và tính từ ạ.
Giáo viên: Xuất sắc. Trong tiếng Anh, cùng 1 từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau. Đó là do sự linh hoạt của nó. Câu 4: Từ nào dài nhất trong tiếng Anh mà chỉ có 1 nguyên âm?
Dương: Là từ length hả thầy?
Vy: Không tớ nghĩ là strengths.
Giáo viên: Đúng rồi Vy. Cuối cùng, câu 5: em nào có thể kể cho thầy ít nhất 3 sự đa dạng của tiếng Anh?
Mai: Anh Mỹ, Anh Úc, và à…Anh Ấn ạ.

a Read the conversation again and find the nouns of the adjectives simple and flexible. (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và tìm danh từ của tính từ ” đơn giản” và “linh động” ).

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:
 

Hướng dẫn giải:
simplicity
flexibility

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

Tính từ

Danh từ

đơn giản

sự đơn giản

linh hoạt

sự linh hoạt

b. Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary. (Chuyển các tính từ thành danh từ. Bạn có thể sử dụng từ điển.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Adjective  – Noun
sad  – sadness
dark  – darkness
stupid  – stupidity
popular  – popularity
happy  – happiness
punctual  – punctuality 

Bài dịch:

tính từ – danh từ
buồn – nỗi buồn
tối – bóng tối
ngu ngốc – sự ngu ngốc
phổ biến – sự phổ biến
hạnh phúc – niềm hạn phúc

đúng giờ – sự đúng giờc

Read the conversation again and choose the correct answers.( Đọc đoạn hội thoại lần nữa và chọn đáp án đúng)

1. Which language is most spoken as a first language in the world?
A. English          
B. Chinese            
C. Vietnamese
2. English has about_______ words and technical terms.
A. 500,000        
B. 300,000            
C. 800,000
3. The_____ of form makes English easy to learn.
A simplicity        
B. flexibility            
C. openness
4. One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has _____ .
A. a lot of words  
B.many varieties    
C.borrowed many words
5. Some English verbs are____their nouns or adjectives.
A. very different  
B.the same as      
C. from changed according to

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.B          
2.C            
3.A            
4.C            
5.B

Bài dịch:

1. Ngôn ngữ nào là tiếng mẹ đẻ của nhiều nước trên thế giới?
A. tiếng Anh
B. tiếng Trung
C. tiếng Việt
2. Tiếng Anh có khoảng              từ và thuật ngữ.
A. 500,000
B. 300,000
C. 800,000
3. Sự              trong cấu trúc khiến tiếng Anh dễ học.
A. đơn giản
B. linh hoạt
C. cởi mở
4. Một trong những lý do khiến từ vựng của tiếng Anh mở rộng đó là            .
A. nhiều từ
B. nhiều biến thể
C. nhiều từ mượn
5. Nhiều động từ tiếng Anh                là danh từ và tính từ của chúng.
A. rất khác
B. giống như
C. thay đổi theo 

2. Unit 9 Lớp 9 Getting started Task 2

Match the words/phrases in column A with the definitions in column B. ( Nối từ, cụm từ trong cột A với định nghĩa trong cột B.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

1. c
2. e
3. b
4. a
5. d

Bài dịch

1. ngôn ngữ đầu tiếng = ngôn ngữ mà bạn học nói từ lúc sinh ra
2. ngôn ngữ thứ hai = ngôn ngữ bạn học nói thành thạo, bạn dùng trong công việc hoặc ở trường, không phải học đầu tiên ở quê nhà
3. ngôn ngữ chính thức = ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống chính phủ, cơ quan pháp luật và giáo dục
4. chất giọng = cách phát âm của các từ ngữ mà qua đó mọi người biết bạn đến từ đất nước và vùng miền nào
5.  từ địa phương = ngôn ngữ đặc trưng của một vùng miền và từ ngữ và ngữ pháp hơi khác so với ngôn ngữ chuẩn

3. Unit 9 Lớp 9 Getting started Task 3

Match the beginning of each sentence (1-6) to its ending (a-f). (Nối phần mở đầu của mỗi câu (1-6) với kết thúc của nó (a-f)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. f
2. c
3. a
4. b
5. e
6. d

Bài dịch:

1. Tiếng Anh được sử dụng như tiếng mẹ để tại ít nhất 75 quốc gia trên thế giới.
2. Hội đồng Anh ước tính rắng có khoảng 375 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.
3. Hiện tại hơn 1 tỷ người đang học tiếng Anh trên khắp thế giới.
4. Sự di cư, công nghệ mới, văn hóa chung và thậm chí là chiến tranh đã đóng góp vào sự phát triển của tiếng Anh.
5. Ngày nay có nhiều biến thể của tiếng Anh trên khắp thế giới chẳng hạn như Anh Anh, Anh Úc, Anh Mỹ, Anh Ấn,…
6. Có nhiều sự khác nhau về chất giọng và ngôn ngữ địa phương giữa các biến thể tiếng Anh mặc dù tất cả đều được hiểu ít hay nhiều bởi người nói của các biến thể.

4. Unit 9 Lớp 9 Getting started Task 4

Work in pairs. Ask and answer questions about the English language using the information from 3. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về: Ngôn ngữ Tiếng Anh sử dụng thông tin từ câu 3.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

How many conutries around the world use English as their first language?
At least 75 countries.

Bài dịch:

Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ đầu tiên của họ?
Ít nhất là 75 quốc gia.

5. Bài tập trắc nghiệm Getting started Unit 9 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 English in the world –  Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về Tiếng Anh trên thế giới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 mới Getting started.

 • Câu 1:

  It’s an important part of our cultural identity to keep your____in speaking English

  • A.
   vocabulary
  • B.
   language
  • C.
   accent
  • D.
   skill
 • Câu 2:

  Much ___comes through body language and gesture.

  • A.
   talk
  • B.
   exchange
  • C.
   speech
  • D.
   communication

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Getting started Unit 9 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!