Tổng hợp

Tổng hợp bài tập Pascal có giải, từ dễ đến khó

Pascal là ngôn ngữ khá cũ, trong thực tế nó không còn được sử dụng phổ biến như trước nữa. So với các ngôn ngữ lập trình script hiện đại thì Pascal khá dài dòng, mức độ trừu tượng cao và cách code khá giống với ngôn ngữ lập trình C. Hầu hết các chương trình C đều có thể dịch được sang Pascal mà chỉ bị thay đổi về cú pháp chứ không làm thay đổi cấu trúc. Mà C thì là một trong những ngôn ngữ lập trình rất phổ biến, do đó nắm được Pascal bạn sẽ tiếp cận C tốt hơn. Nó cũng buộc bạn phải luôn nghĩ về kiểu dữ liệu, điều này sẽ giúp các lập trình viên mới học được một thói quen tuyệt vời khi code.

Và vì không có nhiều giá trị thương mại, Pascal được sử dụng chủ yếu để dạy nhập môn lập trình hoặc dành cho những người yêu thích Pascal tìm tòi. Nếu bạn thích lập trình, mới học nhưng không “hấp thụ” được Pascal có thể thử Python nhé.

  Dưới đây là tổng hợp một số bài tập Pascal từ cơ bản đến phức tạp mà Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội đã tổng hợp lại, hy vọng việc học của bạn sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

  Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập Pascal có giải, từ dễ đến khó

   Bài 1: In số chẵn ra màn hình

   Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các số chẵn từ 0 đến N, sao cho mỗi số chiếm 4 vị trí và 1 dòng có 15 số.

   Lời giải:

   uses crt; {khai bao' thu vien crt}
   var n,i,dem:integer;
   BEGIN
     clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};
     write('Nhap n: ');readln(n);
     dem:=0;
     for i:=1 to n do
      begin
      if i mod 2=0 then
       begin
       write(i:4);
       dem:=dem+1;
       end;
      if dem=15 then
       begin
       dem:=0;
       writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};
       end;
      end;
     readln
   END.

   Bài 2: Tính, in tổng, hiệu, tích, thương của 2 số

   Nhập 2 số nguyên dương a và b. Sau đó:

   • Tính và in ra màn hình tổng, hiệu, tích thương và ước chung lớn nhất của 2 số đó.
   • Tính tổng các ước số dương của |a+b|

   Lời giải:

   uses crt;
   var a,b,tg,i,tong:integer;
   function tinh(x,y:integer):integer;
    begin
    tg:= x mod y;
    if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);
    end;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap a: ');readln(a);
    write('Nhap b: ');readln(b);
    tong:=1;
    for i:=2 to abs(a+b) do
    if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;
    writeln('Tong 2 so la: ',a+b);
    writeln('Hieu 2 so la: ',a-b);
    writeln('Tich 2 so la: ',a*b);
    writeln('Thuong 2 so la: ',a/b:0:4);
    writeln('UCLN 2 so la: ',tinh(a,b));
    writeln('Tong cac uoc cua ',a+b,' la: ',tong);
    readln
   END.

   Bài 3: Kiểm tra xem tam giác có cân, vuông không

   Viết chương trình nhập vào độ dài các cạnh của tam giác rồi tính chu vi, diện tích, 3 đường cao của tam giác. Kiểm tra xem tam giác đó có phải là tam giác cân hay tam giác vuông không.

   Lời giải:

   uses crt;
   var a,b,c,cv,dt,p:real;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap do dai canh a: ');readln(a);
    write('Nhap do dai canh b: ');readln(b);
    write('Nhap do dai canh c: ');readln(c);
    cv:=a+b+c;
    p:=(a+b+c)/2;
    dt:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
    writeln('Chu vi tam giac la: ',cv:0:4);
    writeln('Dien tich tam giac la: ',dt:0:4);
    writeln('Duong cao canh thu 1 la: ',dt*2/a:0:4);
    writeln('Duong cao canh thu 2 la: ',dt*2/b:0:4);
    writeln('Duong cao canh thu 3 la: ',dt*2/c:0:4);
    if (a=b) or (a=c) or(b=c) then writeln('Tam giac can');
    if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=b*b+a*a)then
    writeln('Tam giac vuong');
    readln
   END.
   

   Bài 4: Giải phương trình bậc 2

   Viết chương trình để giải phương trình bậc 2.

   Lời giải:

   uses crt;
   var a,b,c,x1,x2,d:real;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap a: ');readln(a);
    write('Nhap b: ');readln(b);
    write('Nhap c: ');readln(c);
    d:=b*b-4*a*c;
    if d>0 then
    begin
     x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
     x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
     writeln('2 nghiem PT la: ',x1:0:2,' va: ',x2:0:2);
    end
    else if d=0 then
    begin
     x1:=(-b)/(2*a);
     writeln('PT co nghiem kep la: ',x1:0:2);
    end
    else writeln('PT vo nghiem');
    readln
   END.
   

   Bài 5: Kiểm tra số chẵn lẻ, nguyên tố, hoàn hảo

   Nhập vào 1 số nguyên gồm 4 chữ số:

   • Kiểm tra tình chẵn lẻ
   • Kiểm tra xem có phải là số nguyên tố không
   • Kiểm tra xem có phải là số hoàn hảo không

   Lời giải:

   uses crt;
   var n,i:integer;ok:boolean;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap n: ');readln(n);
    if n mod 2=0 then writeln('So ',n,' la so chan')
    else writeln('So ',n,' la so le');
    if n

   Có thể thay vòng lặp “for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do” bằng lệnh while..do..khi đó ta không cần biến ok nữa.

   Bài 6: Tính ăn bậc n của một số

   Nhập 2 số n, a. Hãy tính căn bậc n của a:

   Lời giải:

   uses crt;
   var n:integer;a,s:real;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap a: ');readln(a);
    repeat
    write('Nhap n: ');readln(n);
    until (n>0);
    if (n mod 2=0) and (a>=0) then
    begin
     s:=exp(1/n*ln(a));
     writeln('Ket qua la: ',s:0:4);
    end
    else if (n mod 20) then
    begin
     s:=exp(1/n*ln(abs(a)));
     writeln('Ket qua la: ',s:0:4);
    end
    else writeln('Khong xac dinh');
    readln
   END.
   

   Bài 7: Tỉnh tổng các chữ số của một số

   Nhập số bất kỳ có 3 chữ số rồi tính tổng các chữ số của số đó.

   Lời giải:

   uses crt;
   var a:integer;tong:byte;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap 1 so co 3 chu so: ');readln(a);
    tong:= a mod 10;
    a:=a div 10;
    tong:=tong+a mod 10;
    a:=a div 10;
    tong:=tong+a mod 10;
    writeln('Tong cac chu so do la: ',tong);
    readln
   END.
   

   Bài 8: Hoán vị 2 số

   Nhập 2 số nguyên a, b, hoán vị 2 số khi a>b.

   Lời giải:

   uses crt;
   var a,b,tg:integer;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap a: ');readln(a);
    write('Nhap b: ');readln(b);
    if a>b then
    begin
     tg:=a;
     a:=b;
     b:=tg;
    end;
    writeln(a,' ',b);
    readln
   END.
   

   Bài 9: In các bội của 3 và 5

   Nhập số nguyên dương n, in ra tổng các số nguyên dương từ 1 đến n là bội của 3 hoặc 5.

   Lời giải:

   uses crt;
   var n,tong,i:integer;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
    tong:=0;
    for i:=1 to n do
    if (i mod 3=0) or (i mod 5=0) then
     tong:=tong+i;
    writeln('Tong cac so chia het cho 3 hoac 5 tu 0--> ',n,' la: ',tong);
    readln
   END.
   

   Bài 10: In tổng các chữ số của một số

   Nhập n bất kỳ sau đó in ra tổng các chữ số của n.

   Lời giải:

   uses crt;
   var n,m:longint;tong:byte;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap n: ');readln(n);
    tong:=0;m:=n;
    while m>0 do
    begin
     tong:=tong+m mod 10;
     m:=m div 10;
    end;
    writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',tong);
    readln
   END

   Bài 11: Kiểm tra số nguyên tố

   Nhập vào một số n bất kỳ và kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố không.

   Code mẫu:

   uses crt;
   var n,i:integer;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap so nguyen duong n: ');
    readln(n);
    if n0)) do
     i:=i+1;
     if i>trunc(sqrt(n)) then writeln(n,' la so nguyen to')
     else writeln(n,' khong la so nguyen to');
     end;
    readln
   END.

   Bài 12: Kiểm tra số hoàn hảo

   Nhập 1 số nguyên dương n và kiểm tra xem n có phải là số hoàn hảo không.

   Lời giải:

   Số hoàn hảo là số có tổng các ước (ngoại trừ nó) bằng chính nó. Ví dụ, số 6 có các ước là 1, 2, 3; số 28, 496 cũng là các số hoàn hảo.

   Code mẫu:

   uses crt;
   var n:longint;tong,i:integer;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
    tong:=0;
    for i:=1 to n div 2 do
    if n mod i=0 then tong:=tong+i;
    if tong=n then writeln(n,' la so hoan hao')
    else writeln(n,'khong la so hoan hao');
    readln
   END.
   

   Bài 13: Kiểm tra số chính phương

   Nhập một số nguyên dương n bất kỳ và kiểm tra xem n có phải là số chính phương không.

   Code mẫu:

   uses crt;
   var n:longint;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
    if sqrt(n)=trunc(sqrt(n)) then writeln(n,' la so chinh phuong')
    else writeln(n,' khong la so chinh phuong');
    readln
   END.

   Bài 14: Đếm nguyên âm, số trong một chuỗi

   Nhập vào một chuỗi ký tự và kiểm tra xem chuỗi có bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu số?

   Code mẫu:

   uses crt;
   var s:string;dem1,dem2,i:byte;
   BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap 1 chuoi: ');readln(s);
    dem1:=0;dem2:=0;
    for i:=1 to length(s) do
    begin
     if s[i] in ['a','e','i','o','u','y','A','E','I','O','U','Y'] then dem1:=dem1+1;
     if s[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'] then dem2:=dem2+1;
    end;
    writeln('Trong chuoi ',s,' co ',dem1,' nguyen am va co ',dem2,' ki tu so');
    readln
   END.

   Bài 15: Kiểm tra 3 số có là độ dài cạnh tam giác không

   Nhập 3 số a, b, c bất kỳ. Kiểm tra xem 3 số có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác hay không và thông báo ra màn hình.

   Code mẫu:

   Var a, b, c: Real;
    BEGIN
     Writeln ('Nhap do dai 3 canh cua tam giac:');
     Write ('a="); Readln (a);
     Write ("b ='); Readln (b);
     Write ('c="); Readln (c);
    If (a + b > c) and (b + c > a) and (c + a > b) 
     and (a > 0) and (b > 0) and (c > 0) Then
      Writeln ("Thoa man: Day la 3 canh cua mot tam giac') 
     Else
      Writeln ('Khong thoa man!');
     Readln; 
   END.
   

   Bài 16: Đếm các số theo điều kiện và tính tổng

   Nhập số N bất kỳ. Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 rồi tính tổng của chúng. Sau đó, đưa ra màn hình “So cac so >10 va

   Code mẫu:

   Var Tong, So: Real; I, N, Dem: Integer;
    BEGIN
     Write ('Ban muon nhap bao nhieu so: '); Readln (N);
     Tong:= 0; Dem:= 0;
     For I:= 1 To N Do
      Begin
        Write ('So = '); Readln (So);
        If (So > 10) and (So 10 va 

   Bài 17: Tìm giá trị lớn nhất của 4 số

   Nhập 4 số a, b, c, d. Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị đó cho biến Max.

   Code mẫu:

   Var Max, a, b, c, d: Real; 
    BEGIN
     Writeln ('Nhap gia tri cua 4 so: ');
     Write ('a=") ; Readln (a);
     Write ("b = ') ; Readln (b);
     Write ('c=") ; Readln (c);
     Write ("d = ') ; Readln (d);
     Max:= a;
     If Max 

   Bài 18: Xem ngày là thứ mấy trong tuần

   Đọc ngày tháng năm, sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần.

   Code mẫu:

   Var Thu, Ngay, Thang: Byte; 
      	Nam: Integer; 
    BEGIN
     Write ('Doc Ngay Thang Nam: ');
     Readln ( Ngay, Thang, Nam );
     Nam:= 1900 + (Nam mod 1900);
     If Thang 

   Bài 19: In phiếu báo điểm

   Viết chương trình: Nhập số báo danh, nhập điểm văn, toán, Anh. In ra màn hình dưới dạng:

   Phiếu Báo điểm:

   Số báo danh:

   Điểm văn:

   Điểm toán:

   Điểm ngoại ngữ:

   Tổng số điểm:

   Bạn đã trúng tuyển: Nếu Tổng số điểm >=20.

   Bạn không trúng tuyển: Nếu Tổng số điểm

   Uses Crt; Var SBD: Integer; 
      Van, Toan, Anh, Tongdiem: Real; 
    BEGIN
     Clrscr; 
     Write ('So bao danh: '); Readln(SBD); 
     Write ('Diem toan: '); Readln(Toan); 
     Write ('Diem ngoai ngu: '); Readln(Anh); 
     Write ('Diem van: '); Readln (Van); 
     Tongdiem:= Toan + Van + Anh; 
     Clrscr; 
     Writeln ('Phieu Bao Diem ') ; 
     Writeln ('So bao danh    : ', SBD); 
     Writeln ('Diem van      : ', Van); 
     Writeln ('Diem toan     : ', Toan); 
     Writeln ('Diem ngoai ngu   : ', Anh) ; 
     Writeln ('Tong diem     : ', Tongdiem); 
     If Tongdiem >= 15 Then 
      Writeln(' Ban da trung tuyen ');
     Else 
      Writeln(' Ban khong trung tuyen ');
     Readln;   
   END.
   

   Bài 20: Nhập 2 số thực và tính phép tính theo yêu cầu

   Viết chương trình nhập hai số thực. Sau đó hỏi phép tính muốn thực hiện và in kết quả của phép tính đó.

   Nếu là “+”, in tổng hai số lên màn hình.

   Nếu là “-“, in hiệu hai số lên màn hình.

   Nếu là “https://quantrimang.com/”, in thương hai số lên màn hình.

   Nếu là “*”, in tích hai số lên màn hình.

   Code mẫu:

   Uses Crt;  
   Var a, b, kq: Real; Pt: Char; 
    BEGIN
     Clrscr; 
     Write ('a="); Readln(a); 
     Write ("b ='); Readln(b); 
     Write ('Phep tinh thuc hien la (+ - * /): '); 
     Readln(Pt); 
     If Pt="+’ Then kq := a + b; 
     If Pt = "-’ Then kq := a - b; 
     If Pt="*’ Then kq := a * b; 
     If Pt = "/’ Then kq := a / b; 
     Write (a, pt, b, '=', kq); 
     Readln;  
   END.
   

   Danh sách bài tập này sẽ được cập nhật thêm, bạn lưu lại để làm thêm bài mới nhé.

   Xem thêm:

    Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội

    Chuyên mục: Tổng hợp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button

    Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

    Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!