Lớp 12

Unit 1 lớp 12 Language Focus – Ngữ pháp Home life

Trong phần phát âm, bài học Unit 1 Lớp 12 Home life phần Language Focus hướng dẫn các em nhận biết cách phát âm mẫu tự “s” ở cuối từ. Đối với nội dung ngữ pháp, giúp các em ghi nhớ lại kiến thức về các thì đã học: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và hiện tại hoàn thành

1.1. Pronunciation Language Focus Unit 1 Lớp 12

The pronunciation of the ending “s” (Cách phát âm mẫu tự “s” ở cuối từ)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12 Language Focus – Ngữ pháp Home life

 • Nguyên tắc phát âm như sau: Có 3 cách phát âm đuôi “s”/ “es”
  • /s/ sau âm vô thanh (voiceless consonant): /p/, /f/, /t/, /k/, /θ/
   • Ví dụ: cups /kʌps/, works /wɜ:ks/, laughs /lɑ:fs/,…
  • /iz/ sau những âm: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, /ʤ/​​
   • Ví dụ: buses /bʌsiz/, watch /wɔtʃiz/,…
  • /z/ sau âm hữu thanh (voiced consonant), nguyên âm và các phụ âm: /b/, /v/, /d/, /ð/, /l/, /m/, /n/, /g/, /ŋ​/​
   • Ví dụ: days /deiz/, hills /hilz/, clothes /klouðz/,…
 • Nguyên tắc này được áp dụng với mẫu tự “s” đứng ở cuối danh từ số nhiều, sở hữu cách và động từ ở ngôi thứ ba số ít (có quy tắc).

1.2. Grammar Language Focus Unit 1 Lớp 12

Tense Revision (Ôn tập thì)

Past simple, Past progressive, Present perfect

Tenses (Các thì) Form (Công thức) Signal words (Nhận biết)

Past simple

(Quá khứ đơn)

 • S + V-ed(II) + O
 • S + did + not + V(bare infinitive)
 • Did + S + V(bare infinitive)?

yesterday, last week/month/year,

ago, in + time (in the past),…

Past progressive

(Quá khứ tiếp diễn)

 • S + was/were + V-ing
 • S + was/were + not + V-ing
 • Was/Were + S + V-ing?

2p.m yesterday, …

(Thời gian cụ thể trong quá khứ)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

 • S+have/has+V-ed(III)
 • S+ have/has + not + V-ed(III)
 • Have/Has + S + V-ed(III)?

for, since, recently, so far, several time, 

never, ever, yet….

1.3. Exercise Language Focus Unit 1 Lớp 12

a. Excercise 1 Language Focus Unit 1 Lớp 12

Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch chân dưới dạng thì thích hợp nhất trong mỗi câu sau)

1. Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.

2. Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?

3. This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.

4. Have you given/Did you give Helen my message when you have seen/saw her?

5. Sony, could you say that again? I didn’t listen/haven’t listened to you.

6. Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.

7. Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

Guide to answer

1. Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.

2. Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?

3. This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.

4. Have you given/Did you give Helen my message when you have seen/saw her?

5. Sony, could you say that again? I didn’t listen/haven’t listened to you.

6. Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.

7. Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

b. Excercise 2 Language Focus Unit 1 Lớp 12

Decide which answer (A, B or C) best fits each space. (Hãy xác định câu trả lời nào A, B hay C thích hợp vào mỗi chỗ trống)

Dear Linda,                                          

I am sorry I(1)__________ B___ to for so long, but I (2)_________________ very busy lately. All last month I (3) __________ exams, and I (4) _______________anything else but study for ages,  Anyway, I (5)_______________ studying  now and I (6)_____________ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)___________ my address and (8)__________ in Corydon now. I (9)___________ that I wanted a change form central London because it (10)____________  so expensive. A friend (11)____________ me about this flat, and I (12)__________ here about two months ago.

When you (13)_______ to England this summer, please visit me. I(14)_________________ here until the middle of August. Then  I (15) _____________ on holiday to Scotland.

Please write soon.

Margaret.

1. A. don’t write       B. haven’t written      C. am not writing

2. A. was being        B. am                       C. have been

3. A. had                 B. was having            C. have had

4. A. haven’t done    B. don’t do                C. wasn’t doing

5. A. stop                B. have stopped         C. was stopping

6. A. wait                B. am waiting            C. have waited

7. A. am changing    B. have changed        C. will change

8. A. will live            B. have lived             C. live

9. A. decided           B. have decided         C. decide

10. A. will become     B.becomes                C. has become

11. A. tells                B. told                       C. was telling

12. A. have moved     B. was moving           C. moved

13. A. will come        B. came                     C. come

14. A. am staying      B. stayed                   C. stay

15. A. have gone       B. am going               C. will have gone

Guide to answer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C A A B B B C B C B C C A B

2.1 Unit 1 Language Focus Exercise 1

Arrange words into the correct type when pronouncing “s” at the end of words

houses, kites, coughs, books, trees, rivers, watches, misses, bikes, stops, cats, mangoes, mothers, buses, radios, loves

 

/s/ /z/ /iz/
 books,  trees,  houses,
Key
/s/ /z/ /iz/

 books, kites, coughs, bikes,

stops, cats

 trees, rivers, mangoes,

radios, loves, mothers

 houses, watches, misses, buses
 

 

2.2. Unit 1 Language Focus Exercise 2 

Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets.

 1. Since she ……….. (work) at the company, she ………… (not have) a day off through illness.
 2. It was the first time I ……….. (talk) to Ella outside the office.
 3. Mozart ……….. (die) while he ………….. (compose) the Requiem.
 4. Alexander Graham Bell ………….. (already/invent) the telephone by the time I was born.
 5. I …………. (buy) a new alarm clock the other day in Taylor’s the jewelers, when I actually ………………. (see) somebody shoplifting.
Key
 1. worked/has not had
 2. have talked
 3. died/was composing
 4. has already invented
 5. was buying/saw

3. Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 Lớp 12

Để giúp các em vận dụng kiến thức ngữ pháp vừa được học, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội đã sưu tầm và biên soạn một số câu hỏi Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 Language Focus, mời các em tham gia thực hành cùng cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội nhé.

 • Câu 1:
  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: families, parents, cooks, laughs

  • A.
   families
  • B.
   parents
  • C.
   cooks
  • D.
   laughs
 • Câu 2:

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: shifts, works, groups, hands

  • A.
   shifts
  • B.
   works
  • C.
   groups
  • D.
   hands
 • Câu 3:

  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: buses, houses, beaches, studies

  • A.
   buses
  • B.
   houses
  • C.
   beaches
  • D.
   studies

 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Language Focus Unit 1 Lớp 12

Trong quá trình học và thực hành bài tập có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!