Lớp 8

Unit 1 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp My friends

Bài học Language Focus Unit 1 lớp 8 – My friend giúp các em ôn tập điểm ngữ pháp về thì hiện tại đơn và học cấu trúc “enough” đi kèm với tính từ trong câu.

1. Grammar Language Focus Unit 1 Lớp 8  

1.1. Simple tense (Thì hiện tại đơn)

 • Công thức
Dạng câu Động từ to be Động từ thường

Khẳng định

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp My friends

Phủ định

Nghi vấn

S + am / is / are + …

S + am / is / are + not + …

(Wh-) + am / is / are + S + …?

S + V1/(s/es)

S + don’t / doesn’t + V1

(Wh-) + do / does + S + V1…?

 

 • Cách dùng
  • Dùng để chỉ một thói quen ở hiện tại
   • Ex: She usually gets up at 6 a.m.
  • Dùng để chỉ một sự thật hiển nhiên, một chân lý.
   • Ex: The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây)
   • The Earth moves around the sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)
 • Dấu hiệu nhận biết: ​Trong câu thường có các từ
  • always, usually, often, sometimes, seldom (hiếm khi), never,…
  • every____ (every day, every week, every night,…..), 
  • twice a week, once a week….

​1.2. enough

 • Công thức: S + be + not + adj + enough + to V ….: không đủ … để …
 • Ex: He is not strong enough to lift the box. (Anh ấy không đủ mạnh để nhấc cái hộp.)
  • She is not old enough to go to school. (Cô ấy không đủ tuổi để đi học)

2. Exercise Language Focus Unit 1 Lớp 8

2.1. Language Focus Unit 1 Exercise 1

Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. (Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc.)

a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1) ______ (live) in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2) ______ (send) Hoa a letter. Nien (3) ______ (be) Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4)______(be) in younger than Hoa.

b) Lan (0) is (be) Hoa’s best friend. The two girls (1) ______ (be) in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2) _______(come) to the school for the first time. Lan (3) ______ (show) her around and (4) ______ (introduce) her to many new friends.

Guide to answer

a) Hoa lived in Hue last year, but now she (1) lives in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2) sent Hoa a letter. Nien (3) was Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is in younger than Hoa.

b) Lan is Hoa’s best friend. The two girls (1) are in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2) came to the school for the first time. Lan (3) showed her around and (4) introduced her to many new friends.

2.2. Language Focus Unit 1 Exercise 2

Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to use some verbs more than one. (Em hãy hoàn thành hội thoại, dùng hình thức đúng của động từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng lại một vài động từ.)

be     more      set     rise     go

 

Ba is helping his young cousin Tuan with some homework.

(Ba đang giúp cậu em họ Tuấn làm bài tập về nhà.)

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) _____ in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the earth. It (2) ______ around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) _______ round the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4)____near the sun.

Tuan: No, it’s silly. That (5)______Mercury. Mars (6)_______ near the Earth.

Guide to answer

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) sets in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the earth. It (2) goes/moves around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) goes/moves round the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4) is near the sun.

Tuan: No, it’s silly. That (5) is Mercury. Mars (6) is near the Earth.

2.3. Language Focus Unit 1 Exercise 3

Look and describe. (Quan sát và miêu tả.)

Look at the picture. Ask and answer the questions. (Hãy nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

a) How many people are there in the picture? (Có bao nhiêu người trong bức hình?)

b) What does each person look like? (Mỗi người trông thế nào?)

c) What is each person wearing? (Mỗi người đang mặc gì?)

Guide to answer

a. There are four people in the picture.

b. The man standing next to the taxi is tall and heavy-set. The woman is tall and thin. She has short hair. The boy sitting on the ground looks tired and worried. And the man standing across the street is short and fat.

c. The man standing next to the taxi is wearing a yellow shirt and black trousers. The woman is wearing a green skirt and red blouse. She is carrying a bag on her shoulder. The man sitting on the ground is wearing blue shorts and a while shirt. And the man across the street is wearing blue trousers and a pink shirt and tie. He’s carrying a briefcase.

2.4. Language Focus Unit 1 Exercise 4

Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại. Sử dụng (not) adjective + enough.)

a)

Hoa: Can you put the groceries in your bag?

Lan: No. It is not big enough to carry everything. (big)

b)

Hoa: Is Ba going to drive his father’s car?

Lan: Don’t be silly! Ba is _______ to drive a car. (old)

c)

Hoa: Do you need any help?

Lan: No, thanks. I’m _______ to lift this box. (strong)

d)

Hoa: Why don’t you join our English Speaking Club?

Lan: I don’t think my English is ______ to be a member. (good)

Guide to answer

b. not old enough

c. not strong enough

d. not good enough

 

 

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1

Trên đây là nội dung bài học Language Focus Unit 1 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 1 lớp 8 Language Focus do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội biên soạn

 • Câu 1:

  In the kitchen, there was a _______ table.

  • A.
   beautiful large wooden round
  • B.
   beautiful large round wooden
  • C.
   large wooden beautiful round
  • D.
   round wooden beautiful large
 • Câu 2:

  Is there enough room _____ in the car?

  • A.
   for me
  • B.
   to me
  • C.
   for I
  • D.
   to I

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 1 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!