Lớp 8

Unit 1 lớp 8 Vocabulary – Từ vựng My friend

Bài học Vocabulary Unit 1 lớp 8 –  My friend cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng đã được phiên âm và có nghĩa rõ ràng. Hi vọng bài học tiện cho các em tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học bài.

 

1. Từ vựng phần Listen and Read Unit 1 Lớp 8

seem /siːm/ (v): có vẻ như, dường như

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 8 Vocabulary – Từ vựng My friend

next – door /nɛkst dɔː/ (adj): kế bên, sát vách

photograph /ˈfəʊtəgrɑːf/ (n): bức ảnh (chụp)

smile /smʌɪl/ (n): nụ cười (v): cười

2. Từ Vựng phần Speak Unit 1 Lớp 8

person /ˈpəːs(ə)n/ (n): người (số ít)

blond /blɒnd/ (adj): vàng hoe (tóc)

turn /təːn/ (n):; lần, lượt, phiên

build /bɪld/ (n): dáng người

slim /slɪm/ (adj): thon thả

straight /streɪt/ (adj): thẳng

curly /ˈkəːli/ (adj): xoăn

bald /bɔːld/: hói

dark /dɑːk/: tối, đen

fair /fɛː/: vàng hoe (tóc)

3. Từ Vựng Phần Listen Unit 1 Lớp 8

expression /ɪkˈsprɛʃ(ə)n, ɛk-/ (n): cụm từ

cousin /ˈkʌz(ə)n/ (v): anh chị em họ

principal /ˈprɪnsɪp(ə)l/ (n): hiệu trưởng

dear /di(ə)r/ (n): người thân mến

4. Từ Vựng Phần Read Unit 1 Lớp 8

lucky /ˈlʌki/ (adj): may mắn

character /ˈkarəktə/ (n): tính nết, tính cách

sociable /ˈsəʊʃəb(ə)l/ (adj): dễ gần, hòa đồng

extremely /ɪkˈstriːmli, ɛk-/ (adv): vô cùng, cực kỳ

generous /ˈdʒɛn(ə)rəs/ (adj): rộng lượng, rộng rãi, hào phóng

orphanage /ˈɔːf(ə)nɪdʒ/ (n): trại mồ côi

hard-working /hɑːd ˈwəːkɪŋ/ (adj): chăm chỉ

grade /greɪd/ (n): điểm số

unlike /ʌnˈlʌɪk/ (adj, prep): không giống như

reserved /rɪˈzəːvd/ (adj): kín đáo, dè dặt

boy /bɔɪ/ (n): con trai

star /stɑː/ (n): ngôi sao

peace /piːs/ (n): sự yên tĩnh

quiet /ˈkwʌɪət/ (n): sự yên tĩnh, im lặng

outgoing /ˈaʊtgəʊɪŋ/ (adj): cởi mở

joke /dʒəʊk/ (n): lời nói đùa, chuyện đùa

sense of humor /sɛns ɒv ˈhjuːmə/ (n): tính hài hước

annoy /əˈnɔɪ/ (v): làm khó chịu, làm bực mình

although /ɔːlˈðəʊ, ɒl-/ (prep): mặc dù

quite /kwʌɪt/ (adv): hoàn toàn

close /kləʊs/ (adj): thân thiết

cause /kɔːz/ (v): gây ra

exam /ɪgˈzam, ɛg-/ (n): kỳ thi, cuộc thi

laugh /lɑːf/ (v): cười

5. Từ Vựng Phần Write Unit 1 Lớp 8

appearance /əˈpɪər(ə)ns/ (n): diện mạo

humorous /ˈhjuːm(ə)rəs/ (adj): khôi hài

helpful /ˈhɛlpfʊl, -f(ə)l/ (adj): hay giúp đỡ

prompt /prɒm(p)t/ (n): sự gợi ý

6. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 1 Lớp 8

focus /ˈfəʊkəs/ (n): trọng tâm

simple /ˈsɪmp(ə)l/ (adj): đơn, đơn giản

general /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l/ (adj): tổng quát

truth /truːθ/ (n): sự thật

infinitive /ɪnˈfɪnɪtɪv/ (n): nguyên thể

paragraph /ˈparəgrɑːf/ (n): đoạn văn

bracket /ˈbrakɪt/ (n): dấu ngoặc đơn

introduce /ɪntrəˈdjuːs/ (v): giới thiệu

sun /sʌn/ (n): mặt trời

west /wɛst/ (n): phương tây

planet /ˈplanɪt/ (n): hành tinh

earth /əːθ/ (n): trái đất

Mars /mɑːz/ (n): sao Hoả

Mercury /ˈməːkjʊri/ (n): sao Thuỷ

groceries /ˈgrəʊs(ə)riz/ (n): tạp phẩm

carry /ˈkari/ (v): mang

lift /lɪft/ (v): nâng, nhấc lê

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 1 lớp 8

Trên đây là toàn bộ từ vựng Unit 1 tiếng Anh lớp 8 về chủ đề bạn bè.

Để củng cố nội dung bài học, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 1 lớp 8 Vocabulary do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  I love the _____ of summer evenings in the countryside.

  • A.
   peace
  • B.
   peaceful
  • C.
   noise
  • D.
   noisy
 • Câu 2:

  Bao is very ______, kind and generous.

  • A.
   social
  • B.
   society
  • C.
   socially
  • D.
   sociable

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 1 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!