Lớp 10

Unit 10 lớp 10 Writing – Bài viết Conservation

Bài học Writing Unit 10 tiếng Anh 10 hướng dẫn các em viết thư mời với một số cấu trúc quen thuộc đã học.

1. Unit 10 Lớp 10 Writing Task 1

Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B. (Viết thành câu bằng cách ghép nửa câu đầu ở A với phần nửa câu thích hợp nhất ở B.)

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10 Writing – Bài viết Conservation

A B

1. Let’s 

2. Why don’t you

3. Would you like

4. Do you feel like 

5. Can you

6. How about

7. Shall we

8. Are you free

a. to have a cold drink?

b. to play table tennis now?

c. try the cake I have just made

d. going to the cinema tonight, Ba?

e. have some chicken soup first?

f. join us in this trip?

g. taking a walk for a while.

h. sing us a Vietnamese song?

 

Guide to answer

1. c

2. f/h

3. a

4. g/d

5. h/f

6. d/g

7. e

8. b

2. Unit 10 Lớp 10 Writing Task 2

Fill in each blank in these invitation letters with a suitable expression provided in Task 1. (Điền vào mỗi chỗ trống trong các lá thư mời này với cách diễn đạt thích hợp đã được cho trong Bài tập 1.)

1. Lien,

There’s a disco at my school from 8:00 to 10:00 on Sunday night.

_________ to join us?

Give me a call.

Chi

2. Dear Mike,

________ to go to the football match tomorrow afternoon? I’ve jusst got two free tickets. ________ going to a club afterwards?

David

3. Susan,

We have just got back from London. ____________ come to dinner on Saturday? Jeremy and Lora will be there, too.

________ spend some time together?

Daisy and Tony

Guide to answer

1. Would you like / Are you free

2. Would you like / Are you free / How about

3. Can you / Why don’t you / Shall we

3. Unit 10 Lớp 10 Writing Task 3

Nam invites his friend – Lam, who is now living in a different town, to spend a weekend with him. Help Nam to write a letter, using the cues below. (Nam mời bạn anh ta – Lâm, người hiện đang sống ở thành phố khác, tới nghỉ cuối tuần với anh ta. Giúp Nam viết lá thư cho Lâm, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Guide to answer

Dear Lam,

We haven’t met since you moved. I miss you a lot. We are both having some days off between the two terms soon. If you haven’t made any other plans, why don’t we spend a weekend together?

Do you feel like visiting the forest near my grandparents’ home again? It looks quite different now because very many young trees have been planted at the Tree-Planting Festivals.

Do come if you find it possible and I’ll make all the preparations then. Give my love to your parents.

Your friend,

Nam

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 10 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Writing Unit 10 Lớp 10 hướng dẫn các em thực hành viết thư mời, để rèn luyện kĩ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 10 Writing

 • Câu 1:

  Choose the correct sentence (a, b, c, or d) made from suggested words

  we/ now/ faced/ problems/ environment.

  • A.
   We are now faced to the problems of environment.
  • B.
   We now faced with the problems of the environment.
  • C.
   We are now faced with the problems of the environment.
  • D.
   We are now faced by the problems of environment.
 • Câu 2:

  erosion/ soil/ result/ when / forests/ cut/ carelessly.

  • A.
   Soil erosion results when forests are cut carelessly.
  • B.
   When soil erosion results, forests are cut down carelessly.
  • C.
   When forests cut carelessly, soil erosion results.
  • D.
   Soil erosion results when forests are cut down carelessly.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 10 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!