Lớp 10

Unit 11 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng National Park

Bài học Vocabulary Unit 11 tiếng Anh lớp 10 cung cấp từ vựng toàn bộ bài học với phiên âm đầy đủ và nghĩa từ đi kèm, hi vọng sẽ giúp các em thuận tiện cho việc tra cứu và ghi nhớ.

1. Từ Vựng phần Reading Unit 11 Lớp 10

locate (v) [lou’keit]: xác định, nằm ở                                    

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng National Park

south west (n) [‘sauθ’west]: phía tây nam

establish (v) [is’tæbli∫]: lập, thành lập                                   

rainforest (n) [rein,’fɔrist]: rừng mưa nhiệt đới

butterfly (n) [‘bʌtəflai]: con bướm                                         

cave (n) [keiv]: hang động

hike (v) [haik]: đi bộ đường dài                                           

over (adj) [‘ouvə]: qua , hết

dependent upon (adj)[di’pendənt, ə’pɔn]: phụ thuộc vào          

survival (n) [sə’vaivl]: sự sống sót, tồn tại

 • survive (v): tồn tại

release (v) [ri’li:s]: phóng thích, thả                                     

orphan (v) [‘ɔ:fən] ( làm cho): mồ côi (n): trẻ mồ côi

 • orphanage (n) [‘ɔ:fənidʒ]: trại mồ côi                            

abandon (v) [ə’bændən]: bỏ rơi, từ bỏ

take care [keə] of (v): chăm sóc ( take-took-taken)           

wilderness (n) [‘wildənis]: vùng hoang vu.

sub-tropical (adj) [sʌb, ‘trɔpikl]: bán nhiệt đới                       

recognise (v) [‘rekəgnaiz]: nhận ra

habit (n) [‘hæbit]: thói quen                                                 

southeastern (adj) [sauθ, ‘i:stən]: về phía đông nam

temperate (adj) [‘tempərət]: ôn hòa                                        

plant (n) [plɑ:nt]: thực vật

toxic (adj) [‘tɔksik]: độc                                                       

chemical (n) [‘kemikl]: chất hóa học

contamination (n) [kən,tæmi’nei∫n]: sự ô nhiễm                       

organization (n) [,ɔ:gənai’zei∫n]: sự tổ chức

intend (v) [in’tend]: dự định                                                  

exist (v) [ig’zist]: tồn tại

pollute (v) [pə’lu:t]: làm ô nhiễm

 • pollution (n): sự ô nhiễm                                                  

suit (v) [‘su:t]: thích hợp

2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 11 Lớp 10

go on an excursion (exp.): đi tham quan

excursion (n) [iks’kə:∫n]: chuyến tham quan

disaster (n) [di’zɑ:stə]: tai họa, thảm họa                               

unfortunately (adv) [ʌn’fɔ:t∫ənitli]: không may

turn out (v) [tə:n, aut]: thành ra, hóa ra                                 

combine (v) kɔm’bain]: kết hợp

coach (n) [kout∫]: xe đò, xe ngựa                                         

get a fine (exp.): bị phạt tiền ( get-got-got)

food poisoning [‘pɔizəniη] (n): ngộ độc thức ăn                   

raincoat (n) [‘reinkout]: áo mưa

luaggage (n) [‘lʌgidʒ]: hành lý                                              

careful (adj) [‘keəful]: cẩn thận

stay (v) [stei]: ở lại                                                              

fine (n) [fain]: tiền phạt

get a bad cold [kould] (exp.) bị cảm nặng                           

get lost (exp.): bị lạc ( lose-lost-lost)

pagoda (n) [pə’goudə]: chùa                                                  

carsick (n) [‘kɑ:sik]: say ô tô

get wet [wet] (v): bị ướt                                                      

express (v) [iks’pres]: bày tỏ, diễn tả

regret (v) [ri’gret]: hối tiếc                                                    

during (prep.) [‘djuəriη]: trong lúc, trong thời gian

bring (v) [briη]: mang theo, mang lại (bring-brought [brɔ:t] -brought)

3. Từ Vựng phần Listening Unit 11 Lớp 10

best time [taim] (n): thời gian tốt nhầt                               

protect (v): bảo vệ

area (n) [‘eəriə]: khu vực, vùng                                            

threaten (v) [‘θretn]: đe dọa

flora (n) [‘flɔ:rə]: hệ thực vật                                                

fauna (n) [‘fɔ:nə]: hệ động vật

different (adj) [‘difrənt] (from sb/sth): khác nhau                      

enemy (n) [‘enimi]: kẻ thù

span (v) [spæn]: kéo dài qua                                               

attack (v) [ə’tæk]: tấn công

invader (n) [in’veidə]: kẻ xâm lược                                       

officially (adv) [ə’fi∫əli]: chính thức

endanger (v) [in’deindʒə(r)]: gây nguy hiểm

army (n) [ɑ:m]: quân đội

belong [bi’lɔη] to (v): thuộc về                                            

defeat (v) [di’fi:t]: đánh bại

province (n) [‘prɔvins]: tỉnh                                                  

mainly (adv) [‘meinli]: chủ yếu

live on (v) [liv, ɔn]: sống nhờ vào                                        

ethnic minority (n) [‘eθnik, mai’nɔriti]: dân tộc thiểu số

bee keeping (n) [‘bi:,ki:piη]: nghề nuôi ong                           

station (v) [‘stei∫n]: đóng quân

surprise (n): ngạc nhiên,bất ngờ

4. Từ Vựng phần Writing Unit 11 Lớp 10

common (adj) [‘kɔmən]: chung, phổ biến

accept (v) [ək’sept]: chấp nhận

acceptance (n) [ək’septəns]: sự chấp nhận

refuse (v) [ri’fju:z] từ chối

refusal (n) [ri’fju:zl]: sự từ chối                                                

invitation (n) [,invi’tei∫n] : lời mời

note (n) [nout]: lời ghi chú                                                    

expression (n) [iks’pre∫n]: thành ngữ, từ ngữ                         

that’s a great idea (exp.): ý kiến hay đấy                          

best regards [ri’gɑ:dz] (n): những lời chúc tốt đẹp nhất

I’d delighted [di’laitid] to (exp.): tôi lấy làm vui mừng.             

respond (v) [ri’spɔnd]: trả lời, phúc đáp.                             

delight (n) [di’lait]: sự vui thích, sự vui sướng

decline (v) [di’klain]: từ chối                                                

look after (v) [luk, ‘ɑ:ftə]: chăm sóc

have a very good time (exp.): có thời gian rất vui vẻ

another time (n) lần khác

leave (v) [li:v]: để lại, dời khỏi (leave-left-left)                  

best regards [ri’gɑ:dz] (n): những lời chúc tốt đẹp nhất

give (v) [giv]: đưa, cho (give-gave-given)                          

go for a picnic [‘piknik] (exp.): đi dã ngọai

Fill each gap with a suitable word from the list below

accepted, basement, counter, officially, abandoned, establishment, enemies, hiking, digestion, survived

1/ Our kitchenware department is in the _______.

2/ An _______ baby was found in a box on the hospital steps.

3/ The baby was born with a heart problem and only _______ for a few hours.

4/ We’re going _______ in the Lake District next weekend.

5/ Discover how eating raw food helps balance your body and aids _______.

6/ He still hasn’t _______ the situation.

7/ There was nobody behind the _______ when I went into the bank, and I had to wait to be served.

8/ Since its _______ two years ago, the advice centre has seen over 500 people a week.

9/ The royal engagement was announced _______.

10/ He’s made a few _______ in this company.

Key

1/ basement     ; 2/ abandoned            ; 3/ survived    ; 4/ hiking

5/ digestion     ; 6/ accepted    ; 7/ counter      ; 8/ establishment

9/ officially      ; 10/ enemies 

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 11 Lớp 10

Trên đây là bài học Vocabulary Unit 11 tiếng Anh lớp 10, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 10 Vocabulary

 • Câu 1:

  Select the synonym or antonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

  Cuc Phuong National Park is located = ______ 160 km South West of Ha Noi.

  • A.
   settled
  • B.
   lain
  • C.
   laid
  • D.
   placed
 • Câu 2:

  It is the first of Viet Nam’s nine national parks to be established and it contains = ______over 200 square km of rainforest.

  • A.
   bears
  • B.
   includes
  • C.
   controls
  • D.
   limits

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabuulary Unit 11 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!