Lớp 10

Unit 11 lớp 10 Writing – Bài viết National Park

Bài học Writing Unit 11 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em viết một là thư đồng ý hoặc từ chối với những cấu trúc đơn giản.

1. Unit 11 Writing Task 1

Below are some common ways of accepting or refusing an invitation. Read them, and fill each blank of the notes with a suitable expression. (Dưới đây là một số cách phổ biến để nhận lời hoặc từ chối lời mời. Đọc chúng, và sau đó điền vào mỗi chỗ trống của các lá thư ngắn sau một cách diễn đạt thích hợp.)

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10 Writing – Bài viết National Park

Ways of accepting Ways of refusing

Yes, I’d like/love to.

Yes, that’s a great idea.

Yes, I’d be delighted to.

I’m afraid I can’t come because…

I’d love to, but…

I’m sorry I can’t (come) because…

 

Guide to answer

1. (Accepting – Nhận lời) I’d like/ love to. | I’d be delighted to.

2. (Refusing – Từ chối) I’m afraid I can’t come because

3. (Accepting – Nhận lời) that’s a great idea.

2. Unit 11 Writing Task 2

Rearrange the following sentences to make a letter accepting an invitation to spend a weekend in the country. (Sắp xếp những câu sau để làm thành lá thư nhận lời mời nghỉ ngày cuối tuần ở miền quê.)

Dear Nam,

a. You know how much I love spending a weekend in the country after a long and hard term.

b. Give my best regards to your parents and hope to see you soon.

c. I would really like to come.

d. Thank you for your letter.

e. It’s lovely to hear that you are going to spend the next weekend in the country.

f. I will catch the usual train on Friday evening.

Love,

Lam

Guide to answer

1.d   2. e    3. c    4. a    5. f    6. b

Dear Nam,

Thanh you for your lelter. It’s lovely to hear that you are going to spend the next weekend in the country. I would really like to come. You know how much I love spending a weekend in the country after a long and hard term.

I will catch the usual train on Friday evening.

Give my best regards to your patents and hope to see you soon.

Love,

Lam

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 11 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Writing Unit 11 tiếng Anh lớp 10, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 10 Writing

 • Câu 1:

  Choose the sentence (a, b, c, or d) which is closest meaning to the sentence above.

  If we don’t protect wildlife now, there will be nothing left for future generation.

  • A.
   Wildlife is being protected now in case there will be nothing left future generations.
  • B.
   There will be nothing left for the future generations unless we protect wildlife.
  • C.
   Only if we protect wildlife, there will be nothing left for the future generations.
  • D.
   It’s important to protect wildlife now or there will be nothing left for the  future generations.
 • Câu 2:

  ‘Why don’t we go to Nam Cat Tien National Park?’ he said.

  • A.
   He asked why we didn’t go to Nam Cat Tien National Park.
  • B.
   He offered to go to Nam Cat Tien National Park.
  • C.
   He suggested going to Nam Cat Tien National Park.
  • D.
   He advised us to go to Nam Cat Tien National Park.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 11 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!