Lớp 12

Unit 13 lớp 12 Vocabulary – Từ vựng The 22nd Sea Games

Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Vocabulary cung cấp từ vựng của toàn bộ Unit 13 giúp các em tra cứu để ghi nhớ theo chủ đề.

Từ Vựng Unit 13 Lớp 12

clear (v): nhảy qua          

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 12 Vocabulary – Từ vựng The 22nd Sea Games

composed  [kəm’pouz] (adj): gồm có;bao gồm

countryman  [‘kʌntrimən] (n): người đồng hương, đồng bào      

deal (n): sự thoả thuận

enthusiast (n): người say mê          

defend [di’fend] (v): bảo vệ

Milkmaid [‘milkmeid] (n): cô gái vắt sữa          

outstanding (adj): xuất sắc,nổi bật

overwhelming (adj): lớn,vĩ đại  

podium  [‘poudiəm] (n): bục danh dự

pole vaulting (n): nhảy sào         

precision [pri’siʒn] (n): độ chính xác

rival [‘raivəl]  (n): đối thủ           

scoreboard (n): bảng điểm

title [‘taitl] (n): danh hiệu, tư cách, đầu đề

spirit (n): tinh thần

peace [pi:s] (n): hoà bình             

solidarity (n): đoàn kết

co-operation  [kou,ɔpə’rei∫n] (n): sự hợp tác  

development [di’veləpmənt] (n): phát triển

wrestling (n): môn đấu vật       

basketball [‘bɑ:skitbɔ:l] (n): bóng rổ

volleyball [‘vɔlibɔ:l] (n):  bóng chuyền            

badminton (n):  cầu lông

body-building (n): thể dục thể hình      

athlete (n): lực sĩ,vận động viên

energetic [,enə’dʒetik] (adj): mạnh mẽ    

propose [prə’pouz] (v): đề nghị

rank (v): xếp vị trí            

host (v): tổ chức, (n): chủ nhà

pullover=jersey [‘pulouvə]-[‘dʒə:zi] (n):áo len chui đầu        

disease  [di’zi:z] (n): tệ nạn

acknowledge  [ək’nɔlidʒ] (v): thừa nhận          

improve [im’pru:v] (v): cải tiến,cải thiện

individual [,indi’vidjuəl] (n): cá nhân

evacuate (v): di tản, sơ tán 

initiate  [i’ni∫iit] (v): bắt đầu, đề xướng

permanent [‘pə:mənənt] (adj): lâu dài, vĩnh cửu

Fill in each blank with the correct form of the word from the box.

 opened   namely    harmonious    prosperity    martial spirit     ancient     stadium torch    legendary     competitiveness    mascot

 

The 22nd Southeast Asian Games were held in Hanoi, Vietnam from 5th December to 13th December, 2003. The Games were ___________ by Vietnamese Prime Minister Phan Van Khai in the newly constructed My Dinh National_________ in Hanoi. The games_______ was lit by Nguyen Thuy Hien of Wushu. It was the first time in the SEA Games history that the Games venues were assigned into two cities ___________ Hanoi and Ho Chi Minh City.
The 22nd SEA Games logo of Painter Nguyen Chi Long is based on a _________ bird named “Chim Lac”. The bird decorated the Ngoc Lu Bronze drum, a typical antiquity of the __________ Dong Son Vietnamese culture. The Emblem is composed of harmonious and vigorous curves, creating a feeling of movement and strength which conforms to the Olympic Spirit: “Faster, Higher and Stronger”. The colorful whirls represent the tough____________ in sports.
The Games’ hymn was “For the World of Tomorrow”, composed by Nguyen Quang Vinh. Painter Nguyen Thai Hung chose “Trau Vang”, the golden water buffalo as the _______ for the 22nd SEA Games. With a gentle and__________ nature, the clever Buffalo has become synonymous with the water and rice civilization that is so important in Vietnam as well as in other Southeast Asian countries. To Vietnamese people, the Golden Buffalo symbolizes a golden harvest, _______, happiness, power and the Vietnamese ________.

Key

The 22nd Southeast Asian Games were held in Hanoi, Vietnam from 5th December to 13th December, 2003. The Games were opened by Vietnamese Prime Minister Phan Van Khai in the newly constructed My Dinh National Stadium in Hanoi. The games torch was lit by Nguyen Thuy Hien of Wushu. It was the first time in the SEA Games history that the Games venues were assigned into two cities namely Hanoi and Ho Chi Minh City.
The 22nd SEA Games logo of Painter Nguyen Chi Long is based on a legendary bird named “Chim Lac”. The bird decorated the Ngoc Lu Bronze drum, a typical antiquity of the ancient Dong Son Vietnamese culture. The Emblem is composed of harmonious and vigorous curves, creating a feeling of movement and strength which conforms to the Olympic Spirit: “Faster, Higher and Stronger”. The colorful whirls represent the tough competitiveness in sports.
The Games’ hymn was “For the World of Tomorrow”, composed by Nguyen Quang Vinh. Painter Nguyen Thai Hung chose “Trau Vang”, the golden water buffalo as the mascot for the 22nd SEA Games. With a gentle and harmonious nature, the clever Buffalo has become synonymous with the water and rice civilization that is so important in Vietnam as well as in other Southeast Asian countries. To Vietnamese people, the Golden Buffalo symbolizes a golden harvest, prosperity, happiness, power and the Vietnamese martial spirit.

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 13 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 13 The 22nd SEA Games – Vocabulary chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề thể thao dưới nước. Các em Để mở rộng vốn từ vựng về chủ đề thể thao dưới nước mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 12 Vocabulary.

 • Câu 1:

  Exercise 1: Error Identification.

  The Southeast Asian Games, also knowing as the SEA Games, is a biennial multi-sport event involving participants from the current eleven countries of Southeast Asia.

  • A.
   knowing
  • B.
   biannial
  • C.
   involving
  • D.
   of Southeast Asia
 • Câu 2:

  The SEA Games are under regulation of the Southeast Asian Games Federation with supervision by the International Olympic Committeeand the Olympic Council of Asia.

  • A.
   are
  • B.
   under regulation
  • C.
   with
  • D.
   supervision
 • Câu 3:

  The proposed rationale was that a regional sports event will help promote cooperative, understanding and relations among countries in.

  • A.
   was that
  • B.
   will help
  • C.
   cooperative
  • D.
   among

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 13 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Sau bài học này các em chuyển qua ôn tập Test Yourself E Unit 11 – 13 kế tiếp. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!