Lớp 10

Unit 15 lớp 10 Speaking – Hội thoại Cities

Bài học Unit 15 Cities phần Speaking hướng dẫn các em trình bày bài so sánh giữa hai thành phố lớn và đưa ra lý do em thích thành phố nào hơn.

1. Unit 15 Speaking Task 1

Complete each question in A with a suitable word in B. (Hoàn thành mỗi câu hỏi ở A với một từ thích hợp ở B.)

Bạn đang xem: Unit 15 lớp 10 Speaking – Hội thoại Cities

A B
 1. When was the city _______?
 2. What is the _______ like?
 3. What are the _______ like?
 4. How many ________ are there?
 5. What is the _______ of the city?
 6. What is its ________? 
 • a. people
 • b. area
 • c. population
 • d. founded
 • e. parks
 • f. transport

 

Guide to answer

 1. When was the city founded? (Thành phố được thành lập khi nào?)
 2. What is the transport like? (Giao thông ở đây như thế nào?)
 3. What are the people like? (Con người ở đây ra sao?)
 4. How many parks are there? (Có bao nhiêu công viên?)
 5. What is the population of the city? (Dân số của thành phố ra sao?)
 6. What is its area? (Diện tích của nó?)

2. Unit 15 Speaking Task 2

Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities. (Làm việc theo cặp. Một bạn đọc thông tin về New York và bạn còn lại đọc về London. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)

New York

 

Founded: 1624

Population: 7 million

Area: 946 square km

National holidays: 7 days

Many high buildings

One big park

People: friendly, open

Transport: convenient

London

 

Founded: 43 AD

Population: 7 million

Area: 1610 square km

National holidays: 14 days

Few high buildings

Five big parks

People: formal, reserved

Transport: convenient

 

Guide to answer

 • A : When was New York founded?
 • B : In 1624. And what about London?
 • A : London is older. It was founded in 43 AD. What’s the area of New York?
 • B : 946 km2. It’s smaller than London 1,610 km2. What’s the population of New York?
 • A : It has more than 7 million people in the city. How about London?
 • B : The same.
 • A : How many national holidays do New Yorkers have?
 • B : Only seven. What are the people in London like?
 • A : They’re formal and reserved.
 • B : Oh, on the contrary. New Yorkers are open and friendly.
 • A : Are there many parks in New York?
 • B : No, only one, but it’s big. What about London?
 • A : There are five big parks in the centre of London.
 • B : How interesting! People have many places for pleasure and walk.

3. Unit 15 Speaking Task 3

 • Read and practise the dialogue. (Đọc và luyện tập hội thoại.)

A: Như thế chúng ta học biết nhiều về New York và Luân Đôn. Chúng ta hãy làm một vài so sánh.
B: Được. Trước tiên, diện tích của Luân Đôn là 1610 km2, và diện tích của New York là 946 km2, vậy Luân Đôn rộng lớn hơn.
A: Đúng vậy. Nhưng dân số của nó bằng dân số của New York. cả hai thành phố có dân số 7 triệu người.
B: Vâng, nhưng New York có nhiều cao ốc hơn Luân Đôn.

 • Work in pairs / groups. Make similar comparisons between London and New York, using the information in Task 2. (Làm việc từng đôi /nhóm. So sánh tương tự giữa Luân Đôn và New York, sử dụng thông tin ở bài tập 2.)

A: The people in London have 14 national holidays a year.
B: Really? So, they have more holidays than those in New York. New Yorkers have only seven days.
A: And London has live big parks.
B: OK. It has more parks than New York. But the people in New York are more open and friendlier than those in London.
A: That’s right, because London is an old city. And the means of transportation of two cities are very convenient.

4. Unit 15 Speaking Task 4

Work in groups. Tell each other which of the two cities you prefer and give reasons. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau nghe bạn thích thành phố nào hơn và đưa ra lý do.)

Guide to answer

 • I prefer London to New York because it has more parks and fewer high buildings and more national holidays and its people is formal and reserved. Moreover, the city have my favorite football team, Chelsea club.
 • I prefer New York to London because it has many high buildings and its people are very friendly and open. Moreover, it is the centre of the world.

Dialogue

A: I prefer London to New York, because it has more parks, and more ancient palaces, buildings such as Birmingham Palace, The Houses of Parliament,…
B: But I prefer New York, because it has more modem tall buildings and the friendliness and openness of the residents there, as a result of this we can feel more comfortable.
A: I agree with you about this. And the means of transport in the both cities are convenient.
B: Ok. You can say it again.

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 15 Lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 15 lớp 10 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  Excuse me, could you tell me where __________ find the Empire State Building?

  • A.
   I can
  • B.
   can I
  • C.
   I do
  • D.
   do I
 • Câu 2:

  How many states are there in _________ USA?

  • A.
   a
  • B.
   the
  • C.
   an
  • D.
   Ø
 • Câu 3:

  I come to the countryside to get __________ from city’s bustle life.

  • A.
   off
  • B.
   out
  • C.
   away
  • D.
   down

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Speaking Unit 15 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 15 Lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!