Lớp 12

Unit 15 lớp 12 Listening – Bài nghe Women In Society

Bài học Unit 15 Women In Society – Listening hướng dẫn các em nghe và chọn đáp án đúng thông qua nội dung về vai trò của người phụ nữ trong xã hội .

1. Before You Listen Unit 15 Lớp 12

Work in pairs. Answer the following question. (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi sau.)

Bạn đang xem: Unit 15 lớp 12 Listening – Bài nghe Women In Society

Is the life of a city woman easier than that of a village woman nowadays? What is your point of view ? Why?

(Có phải cuộc sống của phụ nữ thành phố thoải mái hơn cuộc sống của phụ nữ ở làng quê? Quan điểm của em là gì? Tại sao?)

Guide to answer

 • A: Do you think the life of a city woman is easier than that of a village, woman?
 • B: Well, I see your point. To some extern, for example, a city woman’s doing housework is much easier thanks to modem labour -saving devices. Or finding a job in a city is much easier too, because there is much work.
 • A: But in some other ways, the life of a city woman is more difficult and busier. I think… It is because of the high standard of living that a city woman has to work much harder to make ends meet. Meanwhie the village life is much simpler and not hasty. Most village women are content with their lot.

2. While You Listen Unit 15 Lớp 12

2.1. Unit 15 Listening Task 1

Listen to the passage and choose the best answer A, B or C to complete each sentence.

(Nghe đoạn  văn và chọn câu trả lời đúng nhất A, B hay C để hoàn chỉnh mỗi câu.)

1. …………..of all working hours, the work is done by women.

A. Nearly 50 percent

B. Nearly two-thirds

C. Nearly three-fourths

2.The average woman earns…………….the average man.

A. more than    B. the same as    C. less than

3. In Africa,………………..of the farm work is done by men.

A. 80 percent               B. 50 percent        C. 20 percent

4. A typical woman in a developing country spends…………collecting firewood daily.

 A. 1 hour      B. 2 hours              C. 3 hours

5 ……………….is the amount of time a typical African woman spends on cooking every day.

 A. 1 hour               B. 2 hours              C. 3 hours

Guide to answer

1 2 3 4 5
B C C A B

 

2.2. Unit 15 Listening Task 2

Listen again then answer the following questions. (Nghe lại sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

 1. According to the passage, what percentage of all the world’s jobs do women hold? (Theo như đoạn văn, có bao nhiêu phần trăm công việc trên thế giới do phụ nữ đảm nhận?)
 2. What do they earn for doing their domestic work? (Họ kiếm được gì bằng công việc nội trợ?)
 3. How much food do women in developing countries produce? (Phụ nữ ở các nước đang phát triển sản xuất được bao nhiêu thực phẩm?)
 4. How much farmwork do African women do? (Phụ nữ châu Phi làm bao nhiêu công việc đồng áng?)
 5. What time does a typical day for an African village woman begin? (Một ngày điển hình của một phụ nữ ở nông thôn châu Phi bắt đầu lúc mấy giờ?)
 6. What time does it finish? (Mấy giờ kết thúc?)

Guide to answer

 1. It’s 40 percent.
 2. They earn nothing for their domestic work.
 3. They produce more than half of the food.
 4. They do 80 percent of farm work.
 5. She begins her day at 4.45 am.
 6. It finishes at 9.30pm.

3. After You Listen Unit 15 Lớp 12

Work in pairs. Compare a typical day of an African village woman in the listening passage with that of a woman in your family (for example, your sister or mother).

(Làm việc theo cặp. So sánh một ngày tiêu biểu của  một phụ nữ nông thôn Phi châu ở bài nghe với một  ngày của một phụ nữ trong gia đình em chẳng hạn chị em hay mẹ em).

Guide to answer

 • A: Let’s compare a typical day of an African village woman with that of a woman in your family.
 • B: Well, first I see the African village woman works more hours than my mother: nearly 17 hours.
 • A: What about the nature of work?
 • B: You mean hard work or light work?
 • A: That’s it.
 • B:  OK. Both hard and more. From the passage, I see an African village woman does nearly all domestic work. My mother only does the cooking and the washing – up. All other housework has been done by machine. She doesn’t have to find firewood and water. My mother’s work day is much easier.
 • A: So I think the life of African village women is really difficult.
 • B: But It’s undoubted that with development program of the UN, African village women’s life will get much improved.
 • A: I hope so, too.

4. Tapescript Listening Unit 15 Lớp 12

Women hold up half the sky. This is an old Chinese saying. However, research shows that perhaps women do more than the share of “holding up the sky.”

Fifty percent of the world’s population are women, but in nearly two-thirds of all working hours, the work is done by women. They do most of the domestic work, for example, cooking and washing clothes. Millions also work outside the home. Women hold forty percent of the world’s jobs. For this work, they earn only 40 to 60 percent as much as men, and of course they earn nothing for their domestic work.

In developing countries, where three-fourths of the world’s population lives, women produce more than half of the food. In Africa, 80 percent of all agricultural work is done by women.

In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4.45 am, she gets up, washes, and eats. It takes her half an hour to walk to the fields, and she works there until 3.00 pm. She collects firewood until 4.00 pm then comes hack home. She spends the next hour and a half preparing food to cook. Then she collects water for another hour. From 6.30 to 8.30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes. She goes to bed at 9.30 pm.

Phần dịch bài nghe Unit 15 Lớp 12

Phụ nữ giữ một nửa bầu trời. Đây là một câu nói của người Trung Quốc xưa. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể làm nhiều hơn là “giữ bầu trời.”

Năm mươi phần trăm dân số thế giới là phụ nữ, nhưng trong gần hai phần ba số giờ làm việc, công việc được thực hiện bởi phụ nữ. Họ làm hầu hết các công việc trong nhà, ví dụ, nấu ăn và giặt quần áo. Hàng triệu người cũng làm việc bên ngoài nhà. Phụ nữ nắm giữ 40% công ăn việc làm trên thế giới. Đối với công việc này, họ chỉ kiếm được từ 40 đến 60 phần trăm so với nam giới, và dĩ nhiên họ không kiếm được gì cho công việc nội trợ.

Ở các nước đang phát triển, nơi mà 3/4 dân số thế giới sống, phụ nữ sản xuất hơn một nửa lương thực. Ở Châu Phi, 80% tổng số lao động nông nghiệp do phụ nữ thực hiện.

Ở một số vùng của châu Phi, đây là ngày điển hình cho một phụ nữ ở nông thôn. Lúc 4 giờ 45 sáng, cô thức dậy, tắm rửa và ăn. Phải mất nửa giờ để đi bộ đến cánh đồng, và cô ấy làm việc ở đây cho đến 3:00 chiều. Cô ấy thu lượm củi cho đến tận 4 giờ chiều rồi mới về nhà. Cô dành khoảng một tiếng rưỡi để chuẩn bị thức ăn để nấu nướng. Sau đó, cô đi gánh nước mất một giờ. Từ 6h30 đến 8h30 cô nấu ăn. Sau bữa tối, cô dành một giờ để rửa chén. Cô đi ngủ lúc 9 giờ 30 tối.

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 15 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 15 lớp 12 Listening.

 • Câu 1:
  Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one

  Western women are more ________ than Asian women.

  • A.
   depend
  • B.
   dependent
  • C.
   independent
  • D.
   independently
 • Câu 2:

  In some communities a husband’s ________ over his wife is absolute.

  • A.
   power
  • B.
   powerful
  • C.
   powerfully
  • D.
   powered
 • Câu 3:

  Jarena Lee was the first African-American woman to have an autobiography ___________ in American history.

  • A.
   publish
  • B.
   to publish
  • C.
   be published
  • D.
   published

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 15 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 15 Women In Society – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề người phụ nữ trong xã hội. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 15 Women In Society – Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!