Lớp 10

Unit 16 lớp 10 Language Focus – Ngữ pháp Historical Places

Bài học Unit 16 Historical Places phần Language Focus giúp các em ôn tập điểm ngữ pháp đã học về các dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1. Pronunciation Language Focus Unit 16 Lớp 10

2. Grammar Language Focus Unit 16 Lớp 10

Comparatives and superlatives (So sánh hơn và so sánh nhất)

 • Hình thức so sánh hơn của tính từ một âm tiết (tính từ ngắn)
  • Form: (be) + short adjective – ER + than
  • Ex: Laura is taller than I am./Your house is bigger than mine.
 • Hình thức so sánh hơn của các tính từ có hai âm tiết trở lên (tính từ dài)
  • Form: (be) + more + long adjective + than
  • Ex: She is more wonderful than her sister./ I still think this film is more exciting.

2.2. Superlative adjectives (So sánh nhất của tính từ)

 • Hình thức so sánh nhất của các tính từ có một âm tiết (tính từ ngắn)
  • Form: (be) + the + short adjective – EST
  • Ex: Who is the tallest in your family?/ My mom is always the kindest woman I have ever known.
 • Hình thức so sánh nhất của các tính từ có hai âm tiết trở lên (tính từ dài)
  • Form: (be) + the most + long adjective
  • Ex: Is this book the most interesting?/ Tom is always the most intelligent friend I have.

2.3. Notes (Lưu ý)

 • Đối với một số tính từ ngắn ta phải gấp đôi mẫu tự cuối trước khi thêm -ER hoặc -EST
  • big – bigger – biggest
  • wet – wetter – wettest
  • hot – hotter – hottest
 • Các tính từ có hai âm tiết thường có hình thức so sánh hơn là “more + adjective + than”. Tuy nhiên khi tính từ có hai âm tiết tận cùng “-y” (happy, easy, funny) thì hình thức so sánh hơn là “adjective – ER + than” và hình thức so sánh nhất là “the + adjective – EST”
  • funny – funnier – the funniest
  • easy – easier – the easiest
  • happy – happier – the happiest
 • Một số tính từ tận cùng “-ble”, “-ow”, “-er” cũng có dạng so sánh hơn là -ER và so sánh nhất là -EST
  • simple – simpler – the simplest
  • narrow – narrower – the narrowest
  • clever – cleverer – the cleverer
 • Hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của một số tính từ bất quy tắc
  • good – better – the best
  • bad – worse – the worst
  • far – farther/further – the farthest/the furthest
  • many (much) – more – the most
  • little – less – the least

3. Exercise Language Focus Unit 16 Lớp 10

3.1. Unit 16 Language Focus Exercise 1

Write the comparative and superlative forms of the adjectives. (Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau.)

Guide to answer

Adjective Comparative Superlative
3. young  younger  the youngest
4. happy  happier  the happiest
5. big  bigger  the biggest
6. busy  busier  the busiest
7. intelligent  more intelligent  the most intelligent
8. beautiful  more beautiful  the most beautiful
9. bad  worse  the worst
10. far  farther/further  the farthest/ the furthest
11. new  newer  the newest
12. dangerous  more dangerous  the most dangerous

 

3.2. Unit 16 Language Focus Exercise 2

Put the words in the correct order to make sentences or questions. (Hãy xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu hoặc câu hỏi có nghĩa.)

 1. family/the/am/my/in/I/oldest.
 2. sister/me/my/than/younger/is.
 3. class/who/oldest/the/the/in/is?
 4. passenger/plane/used to be/Concord/world/fastest/the/in/the.
 5. book/interesting/than/my/your/more/is/book.
 6. bought/expensive/shop/the/in/watch/most/Peter/the.
 7. cheapest/buy/you/shop/in/the/the/did/watch?
 8. difficult/German/English/is/than/more/much.
 9. weather/better/today/than/much/is/yesterday/the

Guide to answer

1. I am the oldest in my family.

2. My sister is younger than me.

3. Who is the oldest in class?

4. Concord used to be the fastest passenger plane in the world.

5. Your book is more interesting than my book.

6. Peter bought the most expensive watch in the shop.

7. Did you buy the cheapest watch in the shop?

8. German is more difficult than English.

9. The weather today is much better than yesterday.

3.3. Unit 16 Language Focus Exercise 3

Making comparisons (Làm so sánh)

Look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word which should not be there. Put a tick (V) for each correct line. If a line has a word which should not be there, write the word in the space. (Hãy xem kĩ mỗi dòng. Một vài dòng là đúng, và một vài dòng có một từ không cần thiết. Tích dấu (V) cho mỗi dòng đúng. Nếu một dòng có từ không cần thiết, viết từ đó vào chỗ trống.)

Unit 16 Language Focus bài 3

Guide to answer

 1. V
 2. so
 3. more
 4. the
 5. the
 6. V
 7. than
 8. of
 9. V
 10. it
 11. and
 12. the
 13. V
 14. V
 15. that

Exercise 1: Choose the right forms in these sentences. In some caste forms are right.

1.  Is your house much further/ farther?

2. Who is the oldest/ eldest in this class?

3. Your driving is worse/ the worst than mine.

4. Have you heard the last/ latest news?

5. We have no further/ farther information.

6. His last/ latest words were: ‘The end’.

7. Trevor spends less/ lesser on clothes than Laura does.

8. His English is gooder / better than mine.

9. It’s the better/ best in the shoe.

10. Jane is older/ elder than I am.

11. My elder/ older sister got married last year.

12. Emma made the least/ less mistake!

13. The Hotel Bristol has the more/ most rooms.

14. I haven’t got many books. You’ve got many/ more than I have

15. Even if the worse/ worst happens, you shouldn’t give up hope.

Key

 1. farther/further
 2. oldest
 3. worse
 4. lastest
 5. further
 6. last
 7. less
 8. better
 9. best
 10. older
 11. elder
 12. least
 13. most
 14. more
 15. worst

Exercise 2: Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the word in brackets.

1. This train is more convenient than all the others. (most)
    This train______________________________________________
2. The living room isn’t as large as the kitchen. (than) 
    The kitchen ____________________________________________
3. I’m not as fit as you. (am)
    You’re ______________________________________________
4. The table and the desk are the same size. (big) 
    The table _____________________________________________
5. The dress is cheaper than the skirt. (expensive) 
    The skirt ______________________________________________    
6. This crossword is the easiest. (difficult) 
    This crossword _________________________________________    
7. Their excitement was increasing all the time. (excited) 
    They were getting _______________________________________    
8. I’ve never read a more romantic story. (most) 
    It’s __________________________________________________
9. Prices just get higher all the time.(and)
     Prices ________________________________________________
10. A bus is cheaper than a taxi. (less)
     A bus ________________________________________________

Key

 1. This train is the most convenient.
 2. The kitchen is larger than the living room.
 3. You are fitter than I am.
 4. The table is as big as the desk.
 5. The skirt is more expensive than the dress.
 6. This crossword is the least difficult.
 7. They were getting more and more excited.
 8. It’s the most romantic story I’ve read.
 9. Prices just get higher and higher.
 10. A bus is less expensive than a taxi.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 16 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Language Focus Unit 16 Lớp 10, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 10 Language Focus.

 • Câu 1:

  Exercise 1: Choose the word or phrase – b, c, or d – that best compels. sentence.

  John’s grades are really bad. “Yes, but Tim’s are………….”

  • A.
   worse
  • B.
   worst
  • C.
   badder
  • D.
   so worse
 • Câu 2:

  ‘How was the exam?’ “Well, it was quite……………… we expected.”

  • A.
   more easy that
  • B.
   more easy than
  • C.
   easier than
  • D.
   easier
 • Câu 3:

  My brother is two years ……………..me.

  • A.
   as old as
  • B.
   older than
  • C.
   elder than
  • D.
   b and c

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 16 Lớp 10

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!