Lớp 12

Unit 16 lớp 12 Reading – Bài dịch The Association of Southeast Asian Nations

Bài học Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations – Reading cung cấp nội dung thông tin về Hiệp hội các nước Đông Nam Á, thông qua các kỹ năng đọc đoán nghĩa, đọc lấy thông tin chi tiết mà các em đã được thực hành từ những bài học trước.

1. Before You Read Unit 16 Lớp 12

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau)

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 12 Reading – Bài dịch The Association of Southeast Asian Nations

 1. What does ASEAN stand for? (ASEAN là chữ viết tắt của cái gì?)
 2. When did Vietnam join association? (Việt Nam đã gia nhập tổ chức này khi nào?)

Guide to answer

 1. It stands for Association of South East Asian Nations.
 2. Vietnam joined this association in 1995.

2. While You Read Unit 16 Lớp 12

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập đi kèm)

2.1. Unit 16 Reading Task 1

The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word.

(Tất cả những từ trong khung xuất hiện ở đoạn văn. Điền vào chỗ trống từ thích hợp)

 justice   accelerate   GDP   enterprises   diverse    intergration

 

 1. They are demanding equal rights and ……………..
 2. ……………….. is the total value of goods and services produced by a country- in one year.
 3. Her interests are very………………
 4. He talked about the……………….of black children into the school system in the southern states of America.
 5. At present, Vietnam is trying its best to…………….the rate of economic growth.
 6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial………….

Guide to answer

 1. They are demanding equal rights and justice. (Họ đòi hỏi quyền bình đẳng và công lý.)
 2. GDP is the total value of goods and services produced by a country- in one year. (GDP là tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ do một quốc gia sản xuất – trong một năm.)
 3. Her interests are very diverse. (Sở thích của cô ấy rất đa dạng.)
 4. He talked about the intergration of black children into the school system in the southern states of America. (Ông nói về sự hòa nhập của những đứa trẻ da đen vào hệ thống trường học ở các bang miền nam nước Mỹ.)
 5. At present, Vietnam is trying its best to accelerate the rate of economic growth. (Hiện nay, Việt Nam đang cố gắng hết sức để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.)
 6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial enterprises. (Con đường được bao bọc bởi các trung tâm mua sắm, nhà hàng và các doanh nghiệp thương mại khác.)

2.2. Unit 16 Reading ​Task 2

Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Xác định những câu sau đúng (T) hay sai (F).)

 1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand. (ASEAN được thành lập năm 1967 ở Bangkok, Thái Lan.)
 2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 billion. (Khu vực ASEAN có tổng diện tích là 4.5 triệu kilomet vuông với dân số 575.5 tỉ người.)
 3. It had a combined GDP of US$ 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 to 2004. (Tổng GDP toàn khối là 1282 tỉ đôla Mỹ, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6% một năm tính từ năm 2000 đến năm 2004.)
 4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the member countries. (Mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN 2020 là thúc đẩy sự hội nhập kinh tế giữa các quốc gia thành viên.)       
 5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998. (Tầm nhìn ASEAN 2020 được thông qua năm 1998.)
 6. ASEAN has actively contributed to improving the socio-economic situations and solving the problems in the world. (ASEAN có nhiều đóng góp tích cực trong việc cải thiện tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề trên thế giới.)

Guide to answer

 1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand. (T)
 2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 billion. (F) –> The ASEAN region has a total area of 4,464,322 million sq. kilometres, with a population of 575.5 million.
 3. It had a combined GDP of US$ 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 to 2004. (F) –> It had a combined GDP of US$ 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2003 to 2007.
 4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the member countries. (T)
 5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998. (F) –> The Hanoi Plan of Action was adopted in 1998.
 6. ASEAN has actively contributed to improving the socio-economic situations and solving the problems in the world. (F) –> ASEAN has actively contributed to improving the socio-economic situations and solving the problems among its member countries.

2.3. Unit 16 ​Reading Task 3

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

 1. Which countries founded ASEAN? (Các quốc gia nào đã thành lập hiệp hội ASEAN?)
 2. What are the two main goals of the Association? (Hai mục tiêu chính của hiệp hội này là gì?)
 3. What was the total trade value of ASEAN in 2006? (Tổng giá trị mậu dịch của toàn khối ASEAN vào năm 2006 là bao nhiêu?)
 4. When was the Hanoi Plan of Action adopted? (Chương trình hành động Hà Nội được thông qua năm nào?)
 5. What sectors does ASEAN economic cooperation include? (Khối ASEAN hợp tác kinh tế trong những lĩnh vực nào?)

Guide to answer

 1. Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, founded ASEAN.
 2. The two main goals of the Association arc lo a federate the economic growth, social progress and cultural development and to promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in ihc region.
 3. It was US$ 1405 billion .
 4. It was adopted in 1998.
 5. It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism.

3. After You Read Unit 16 Lớp 12

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.

(Làm việc theo nhóm. Hãy đoạn văn, dựa vào các năm 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.)

Guide to answer

 • A. In 1967, ASEAN was founded in Bangkok. Thailand, by the live original countries.
 • B. In 1995, Vietnam became the seventh member of the Association.
 • C. Laos and Myanmar were admitted to ASEAN in 1997.
 • D. In 1999, Cambodia joined this Association.
 • A. In 1998, the Ha Noi Plan of Action was adopted, which aimed lo lead up to the realization of the ASEAN Vision.
 • B. According to the statistics  in 2007, ASEAN had a combined GDP of about US $ 1.282 billion.
 • D. By 2020 a free trade area will have been established in the recion of ASEAN

ASEAN was set up in 1967 in Bangkok, Thailand. Vietnam became its 7th member in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. In 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 1405 billion. The Governments of ASEAN have estimated that a free trade area would be established in the region by 2020. In 1998 the Hanoi Plan of Action was adopted, which aimed at leading up to the realization of the ASEAN Vision. Today, ASEAN economic cooperation includes many sectors, such as trade, investment, industry, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and so on.

4. Phần dịch Reading Unit 16 Lớp 12

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hay ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng Tám năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, gồm năm nước thành viên đầu tiên là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Năm 1984, Brunei gia nhập ASEAN. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy. Năm 1997, Lào và Myanmar gia nhập hiệp hội này và năm 1999 là Campuchia. Mục tiêu chính của hiệp hội là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua sự tôn trọng công lý và nguyên tắc pháp lý trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

ASEAN có dân số 575.5 triệu người, chiếm khoảng 8.7% dân số thế giới. Tổng diện tích là 4.464.322 kilomet vuông. Đây là khu vực có nền văn hóa đa dạng, ngoài tiếng mẹ để người dân ở một số quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia và Singapore còn nói được tiếng Anh. Theo thống kê ghi nhận vào năm 2007, tổng sản lượng quốc dân (GDP) của các nước ASEAN gộp lại khoảng 1282 triệu đôla Mỹ. Mức GDP chung này tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 6% mỗi năm từ 2003 đến năm 2007. Nền kinh tế của các quốc gia thành viên đa dạng, dù sản phẩm chính của các quốc gia này đền là hàng điện tử, dầu lửa và gỗ. Các chính phủ của các quốc gia ASEAN đặc biệt chú trọng thương mại. Vào năm 2006, tổng mức giao dịch của toàn khối ASEAN là 1405 tỉ đôla Mỹ. Người ta ước tính rằng trước năm 2020, một khu vực mậu dịch tự do sẽ được thành lập trogn khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, nhằm thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế trong khu vực. Được thông qua năm 1998, Chương trình hành động Hà Nội là chương trình đầu tiên trong một loạt chương trình hành động nhằm biến Tầm nhìn ASEAN thành hiện thực.

Ngày nay, hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN bao gồm nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải và truyền thông, khoa học và công nghệ, kinh doanh vừa và nhỏ, và ngành du lịch. ASEAN đã hoạt động tích cực để cải thiện tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề giữa các nước thành viên.

Read the passage carefully and choose the correct answer.

On 8 August 1967, five leaders – the Foreign Ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand- sat down together in the main hall of the Department of Foreign Affairs building in Bangkok, Thailand and signed a document. By virtue of that document, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was born. The five Foreign Ministers who signed it have been considered as the founders of probably the most successful intergovernmental organization in the developing world today. The document that they signed would be known as the ASEAN Declaration.

It is a short, simply-worded document containing just five articles. It declares the establishment of an Association for Regional Cooperation among the Countries of Southeast Asia to be known as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and spells out the aims and purposes of that Association. These aims and purposes are about the cooperation in economy, society, culture, techniques, education and other fields, and in the promotion of regional peace and stability through abiding respect for justice and the principles of the United Nations Charter. It stipulates that the Association will be open for participation by all States in the Southeast Asian region subscribing to its aims, principles and purposes. It proclaims ASEAN as representing the collective will of the nations of Southeast Asia to bind themselves together in friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their peoples and for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity. The goal of ASEAN, then, is to create, not to destroy.

The original ASEAN logo presented five brown sheaves of rice stalks, one for each founding member. Beneath the sheaves is the legend “ASEAN” in blue. These are set on a field of yellow encircled by a blue border. Brown stands for strength and stability, yellow for prosperity and blue for the spirit of cordiality in which ASEAN affairs are conducted. When ASEAN celebrated its 30th Anniversary in 1997, the sheaves on the logo had increased to ten -representing all ten countries of Southeast Asia and reflecting the colors of the flags of all of them. In a very real sense, ASEAN and Southeast Asia will be one and the same, just as the founders had envisioned.

1. The Association of Southeast Asian Nations ________.

a. consists of some Western nations

b. was established by the Philippines

c. was founded on 8 August 1967

d. was established by the Minister of the Department of Foreign Affairs of Thailand

2. The pronoun it in the first paragraph refers to ________.

a. the Association of Southeast Asian Nations

b. the most successful inter-governmental organization

c. Bangkok

d. the ASEAN Declaration

3. Which adjective can be used to describe the Association of Southeast Asian Nations?

a. successful                      b. illegal                        c. nongovernmental        d. developing

4. Which does not belong to the purpose and aim of the Association of Southeast Asian Nations?

a. friendship                        b. destruction   c. creation            d. cooperation

5. Up to 1997 how many countries there have been in ASEAN?

a. 5                                                 b. 6                                           c. 8                                           d. 10

Key 

1 2 3 4 5
c d a b d

 

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 16 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Để phát triển kỹ năng đọc hiểu mởi các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 12 Reading.

 • Câu 1:
  Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

  ASEAN Handicraft Promotion and Development Association (AHPADA) was established as a result of a Workshop on Handicraft for Export which was (1) _____ by the Royal Thai Government in February 1981 in Bangkok. AHPADA was formed as a forum for both the government and private sectors that are concerned with meeting and complementing each other in the promotion and development of handicrafts (2) _____. AHPADA is affiliated to the ASEAN and the World Craft Council. The (3) _____ members were Thailand, Malaysia, the Philippines and Indonesia. Singapore and Brunei join in a little (4) _____. Cambodia, Lao, Myanmar and Vietnam joined in September 1999.

  AHPADA’s objectives are:

  To take common approach to develop and promote the marketing of crafts (5) _____ and outside the ASEAN Region,
  To operate as a main point of promotion of ASEAN handicrafts and raw (6) _____ required-for production, trade fairs and exhibitions,
  To strengthen and improve the status of craftspeople,
  To create employment opportunities especially in the rural areas,
  To (7) _____ traditional craft skills within the context of conservation of cultural heritage,
  To educate and create awareness and appreciation of the authentic handicrafts of ASEAN Countries,
  And to build up an archive of ASEAN CRAFT information.

  With the recent economic downturn in (8) _____ ASEAN Countries, AHPADA’s objectives are more relevant than they have ever been before. Most producers are among the rural areas and (9) _____ majority of them are very small entrepreneurs. AHPADA works at both national level through the national focal points and at the international level through the Board of AHPADA and the Regional Secretariat which is permanently based in Bangkok, Thailand. (10) _____ 1981 AHPADA has been able to act as a catalyst and initiators in the promotion and development of ASEAN CRAFTS through seminars, workshops and exhibitions, often in partnership with several multinational and international organizations.

  (1) _________

  • A.
   hosted 
  • B.
    joined  
  • C.
   promoted 
  • D.
    produced
 • Câu 2:

  (2) _________

  • A.
   acts 
  • B.
   actions 
  • C.
   acting
  • D.
   activities
 • Câu 3:

  (3) _________

  • A.
    finding 
  • B.
   founding
  • C.
   hiding 
  • D.
   recording

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 16 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations – Speaking kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!