Lớp 10

Unit 2 lớp 10 Listening – Bài nghe School Talks

Bài học Listening Unit 2 Lớp 10 – School Talks hướng dẫn các em kỹ năng nghe nội dung và đánh số thứ tự trong tranh cùng với việc hoàn thành hội thoại.

1. Before you listen Unit 2 Lớp 10

Read and match a question in A with a response in B. (Đọc và ghép câu hỏi ở A với câu trả lời ở B.)

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 10 Listening – Bài nghe School Talks

A B

1. What subjects are you taking this semester?

2. How do you like the class?

3. Are you enjoying the party?

4. How long are you staying?

5. Would you like to have a drink?

a. Yes, I am

b. For a month

c. I’m taking Maths.

d. Sure

e. I really like it.

Guide to answer

1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d

2. While you listen Unit 2 Lớp 10

2.1. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 1

Listen to the conversations and match them with the pictures. (Nghe các cuộc hội thoại và ghép chúng với các bức tranh.)

Guide to answer

 • Conversation 1: Picture b
 • Conversation 2: Picture c
 • Conversation 3: Picture d
 • Conversation 4: Picture a

2.2. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What subject is Lan taking this semester? (Học kì này Lan đang theo học môn học nào?)

2. Whose class is Lan in? (Lan ở trong lớp của ai?)

3. Where is Nam now? (Bây giờ Nam đang ở đâu?)

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang? (Sơn có kế hoạch ở Nha Trang bao lâu?)

5. Does Hoa travel with her friends? (Có phải Hoa đi du lịch với bạn bè cô ấy không?)

Guide to answer

1. She is taking English.

2. She’s in Miss Lan Phuong’s class.

3. He’s at a party.

4. He plans to stay there for a week.

5. No, she doesn’t. She travels alone.

2.3. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 3

Listen to the last conversation again and write in the missing words. (Nghe lại cuộc hội thoại cuối cùng và điền từ còn thiếu.)

A: Hoa. How do you like (1) _______?

B: It’s (2)_______. The hotel is (3) _______ and my room is (4) _______.

A: Are you (5) ________ with your friends?

B: (6) _______. I’m traveling (7) __________.

A: Would you like to go somewhere (8) __________?

B: That’s great.

Guide to answer

A: Hoa. How do you like (1) it here?

B: It’s (2) very nice. The hotel is (3) big and my room is (4) comfortable.

A: Are you (5) traveling with your friends?

B: (6) No. I’m traveling (7) alone.

A: Would you like to go somewhere (8) for a drink?

B: That’s great.

3. After you listen Unit 2 Lớp 10

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về những khó khăn em đã trải qua ở trường.)

Guide to answer

 • Hoa: Have you had any difficulties at school, Nga?
 • Nga: Yes. Certainly I have.
 • Hoa: What difficulties?
 • Nga: What can I say is learning English?.
 • Hoa: What’s that? Can you tell me?
 • Nga: In classes, we hardly practise speaking and listening at all because the time reserved for these skills is very little. And what’s more the equipment for learning such as cassettes, television … is very little, too. And at home, I don’t have a cassette recorder to listen to my lessons; therefore I can’t practise and have a good preparation before classes.
 • Hoa: Do you have any other difficulty?
 • Nga: Oh, yes. I live far from school and my friends’ houses. So, it’s hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o’clock.

4. Tapescript Listening Unit 2 Lớp 10

 • Conversation 1

A: So, what are you taking this semester, Lan?

B: Well. I’m taking English.

A: Me, too. Whose class are you in?

B: Miss Lan Phuong’s.

A: How do you like the class?

B: I really enjoy it.

 • Conversation 2

A: Are you enjoying yourself, Nam?

B: Yes, I am.

A: Would you like me to get you something to drink?

B: Not right now. thank.

 • Conversation 3

A: Son, how do you like the weather in Nha Trang?

B: Oh, it’s great.

A: So, when did you get here?

B: I arrived yesterday.

A: How long are you going to stay?

B: For a week.

A: Do you want to go for a swim?

B: Sure.

 • Conversation 4

A: Hoa. How do you like it here?

B: It’s very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

A: Are you travelling with your friends?

B: No. I’m travelling alone.

A: Would you like to go somewhere for a drink?

B: That’s great.

5. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 2 Lớp 10

Trên đây là bài học Listening Unit 2 tiếng Anh lớp 10 đã giúp các em đọc và tìm hiểu một số kỹ năng nghe hiểu. Để củng cố bài học và rèn luyên kỹ năng nghe hiểu, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 10 Listening do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the correct option

  ___________it rained heavily, I went to school on time.

  • A.
   However
  • B.
   But
  • C.
   Although
  • D.
   Because
 • Câu 2:

  The flight had to be delayed ……….. the bad weather.

  • A.
   because
  • B.
   because of
  • C.
   despite
  • D.
   when
 • Câu 3:

  That girl tried to avoid _______ some of my questions.

  • A.
   answer
  • B.
   to answer
  • C.
   answering
  • D.
   answered

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 2 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài nghe Listening Unit 2 tiếng Anh lớp 10 – School Talks, trong quá trình học bài nếu có vấn đề gì chưa hiểu, các em vui lòng đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!