Lớp 10

Unit 2 lớp 10 Speaking – Hội thoại School Talks

Bài học Speaking Unit 2 Lớp 10 – School Talks hướng dẫn các em cách thực hành hội thoại hỏi đáp trong một cuộc nói chuyện ngắn.

1. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 1

These expressions are commonly used when people are chatting. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner. (Những thành ngữ sau thường được sử dụng khi người ta trò chuyện. Đặt chúng dưới các đầu đề thích hợp. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 10 Speaking – Hội thoại School Talks

Good morning/Hi

Sorry, I’ve got to go. Talk to you later.

Well, it’s been nice meeting you.

How’s everything at school?

Goodbye. See you later.

Great. I’ll see you tomorrow.

Hello. How are you?

Hello. What are you doing?

Catch you later.

Hi. How is school?

 

Guide to answer

Starting a conversation Closing a conversation

Good morning/Hi

Hello. How are you?

Hello. What are you doing?

Hi. How is school?

How’s everything at school?

Goodbye. See you later.

Sorry, I’ve got to go. Talk to you later.

Well, it’s been nice meeting you.

Great. I’ll see you tomorrow.

Catch you later.

 

2. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 2

Rearrange the following sentences to make an appropriate conversation and then practise it with a partner. (Sắp xếp lại những câu sau để làm thành một cuộc hội thoại thích hợp và sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

A. Bye. See you later.

B. What did you do? 

C. Where are you going now?

D. Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

E. Oh, I stayed at home and did my homework. Nothing special.

F. Hello, Quan. Yes, I did. It’s great.

G. I’m going to the library to borrow some books. Sorry, I’ve got to go. Talk to you later.

H. I went to Lan’s birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?

Guide to answer

1 – D. Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

2 – F. Hello, Quan. Yes, I did. It was great.

3 – B. What did you do?

4 – H. I went to Lan’s birthday party. The food was good and the people were interesting. What did you do, Quan?

5 – E. I stayed at home and did my homework. Nothing special.

6 – C. Where are you going now?

7 – G. I’m going to the library to borrow some books. Sorry, I’ve got to go. Talk to you later.

8 – A. Bye. See you later.

3. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 3

Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box and then practise it with a partner. (Hoàn thành bài hội thoại sau với các từ, cụm từ hay câu thích hợp trong khung và sau đó luyện tập với bạn học.)

What’s the matter with you

awful/ tired/ sick/ cold

a  headache/ a cold/ backache/ toothache

You should/ You’d better go home and have a rest

 

A: Hello, Hoa. You don’t look very happy. __________?

B: Hi, Nam. I feel _______. I’ve got _______.

A: Sorry to hear that. _______________.

B: Yes. That’s a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

Guide to answer

A: Hello, Hoa. You don’t look very happy. What’s the matter with you?

B: Hi, Nam. I feel awful. I’ve got a cold.

A: Sorry to hear that. You’d better go home and have a rest.

B: Yes. That’s a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

4. Unit 2 Lớp 10 Speaking Task 4 

Work in pairs. Make small talks on the following topics, using the starting and ending of a conversation. (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện ngắn về các chủ đề sau, sử dụng phần mở đầu và kết thúc của một cuộc hội thoại.)

 • the weather: thời tiết
 • last night’s TV programmes: các chương trình tivi tối qua
 • football: bóng đá
 • plans for the next weekend: kế hoạch cho ngày cuối tuần tới

Guide to answer

 • the weather

Mai: Hi, Hoa.

Hoa: Hi. How’re you?

Mai: Fine, thanks. How about you?

Hoa: Not so good. I feel uneasy.

Mai: That’s too had. Awful day, isn’t it?

Hoa: Yeah. I hate the wet season.

Mai: Me, too. I have to stay at home. It’s so boring.

Hoa: Sorry. I’ve got to go. I have to visit my friend in hospital.

Mai: All right. See you soon.

Hoa: Bye. See you.

 • Last night’s TV programmes

Nam: Hi, Lan. Did you watch TV last night?

Lan: No. Were there any good programmes on?

Nam: Oh. no. As you know, there have hardly been any good programmes on television these days.

Lan: And one more thing, there’re also too many violent scenes, which is too had for small children.

Nam: OK. I don’t know what they think about these.

Lan: They’re maybe thinking about making money regardless of bad effects on children.

Nam: Much ashamed of it?

Lan: Sure.

Nam: Oh, sorry, it’s late. I’ve got to go to the library now.

Lan: OK. Bye. Talk to you later.

Nam: Bye.

Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 2 Lớp 10

Trên đây là bài học Speaking Unit 2 tiếng Anh lớp 10 đã giúp các em đọc và tìm hiểu một số kỹ năng nói. Để củng cố bài học và rèn luyên kỹ năng nói, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 10 Speaking do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  I felt nervous when the teacher said she __________ my school report home soon.

  • A.
   would send
  • B.
   sends
  • C.
   sending
  • D.
   sent
 • Câu 2:

  Sam didn’t get much formal _______.

  • A.
   school
  • B.
   schooling
  • C.
   schooldays
  • D.
   schoolgirl
 • Câu 3:

  Minh had a terrible headache. __________, he went to school.

  • A.
   However
  • B.
   But
  • C.
   Although
  • D.
   Because

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking Unit 2 Lớp 10

Trên đây là bài học Speaking Unit 2 tiếng Anh lớp 10 – School Talks, trong quá trình học bài có điểm gì thắc mắc các em vui lòng đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!