Lớp 7

Unit 2 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng

Bài học Vocabulary Unit 2 Lớp 7 – Personal Information cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng trong 2 phần của bài học, hi vọng giúp các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học bài.

1. Từ Vựng Unit 2 Lớp 7 Part A – Telephone Numbers

– Personal [‘pɜ:sənl] (adj): thuộc về cá nhân

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng

– Information [ɪnfə’meɪʃn] (n): thông tin

– Telephone directory [‘telɪfəʊn dɪrektərɪ] (n): danh bạ điện thoại = phone book

– Call [kƆ:l] (n): cuộc gọi

– Last [la:st] (v): kéo dài

– Telephone [‘telɪfəʊn] (v): gọi điện thoại

– Free [fri:] (adj): miễn phí

– Movie [‘mu:vɪ] (n): phim, điện ảnh = motion picture

– See a movie = see a film (v): xem phim

– Great [greɪt] (adj): tuyệt = wonderful

– Be out: đi ra ngoài

– Be back: trở về

– Be in: có mặt ở nhà

2. Từ Vựng Unit 2 Lớp 7 Part B – My Birthday

– Ordinal number [‘Ɔ:dɪnl nʌmbə] (n): số thứ tự

– First [fɜ:st] (adj): thứ/hạng nhất

– Second [‘sekənd] (adj): thứ/hạng nhì

– Third [Ɵɜ:d] (adj): thứ/hạng ba

– Fourth [fƆ:e] (adj): thứ/hạng tư

– Fifth [fɪfƟ] (adj): thứ/hạng năm

– Sixth [sɪksƟ] (adj): thứ/hạng sáu

– Seventh [‘sevnƟ] (adj): thứ/hạng bảy

– Eighth [eɪƟ] (adj): thứ/hạng tám

– Nineth [‘nɑɪmƟ] (adj): thứ/hạng chin

– Tenth [tenƟ] (adj): thứ/hạng mười

– Eleventh [ɪ’levnƟ] (adj): thứ/hạng 11

– Twelfth [twelfƟ] (adj): hạng/thứ 12

– Thirteenth [Ɵɜ:’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 13

– Fourteenth [fƆ:ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 14

– Fifteenth [fɪfti:nƟ] (adj): hạng/thứ 15

– Sixteenth [sɪks’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 16

– Seventeenth [sevn’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 17

– Eighteenth [eɪ’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 18

– Nineteenth [nɑɪn’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 19

– Twentieth [‘twentɪəƟ] (adj): hạng/thứ 20

– Twenty–first [‘twentɪ fɜ:st] (adj): thứ/hạng 21

– Thirtieth [‘Ɵɜ:tɪƟƟ] (adj): thứ/hạng 30

– Thirty–second [‘Ɵɜ:tɪ sekənd] (adj): thứ/hang 32

– Forty–third [‘fƆ:tɪ Ɵɜ:d] (adj): thứ/hạng 43

– One hundredth [wᴧn ‘hᴧndrədə] (adj): thứ/hạng 100

– Calendar [‘kӕləndə] (n): lịch

– Order [‘Ɔ:də] (n): thứ tự

– In order (prep): theo thứ tự

– Date [deɪt] (n): nhật ký

– Birth [bɜ:Ɵ] (n): sự sinh

– Birthday [‘bɜ:Ɵdeɪ] (n): ngày sinh/sinh nhật

– Date of birth [‘deɪtəvbɜ:e] (n): ngày tháng năm sinh

– Place of birth [‘pleɪsəv bɜ:e] (n): nơi sinh

– Nervous [‘nɜ:vəs] (adj): lo lắng, nôn nóng

– Don’t worry [‘dəʊnt wᴧrɪ] (v): đừng bận tâm

– Worried [‘wᴧrɪd] (adj): bận tâm, lo lắng

– Card [kɑ:d] (n): thiệp

– Invite [in’vɑɪt] (n): lời mời

– Invitation card [ɪnvɪ’teɪʃn kɑ:d] (n): thiệp mời

– Register [‘redɜɪstə] (v): đăng kí

– Registration [‘redɜɪ’streɪʃn] (n): sự đăng kí

– Registration form [redɜɪ’streɪʃn fƆ:m] (n): mẫu đăng kí

– Hope [həʊp] (v): hi vọng

– Join [dɜƆɪn] (v): tham gia

– Fun [fᴧn] (n): sự/niềm vui thích

– Rest [rest] (n): phần/chỗ còn lại

– Except [ɪk’sept] (prep): ngoài ra, trừ ra

– Leap year [‘li:p jɪə] (n): năm nhuận

– Appear [ə’pɪə] (v): xuất hiện

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 2 Lớp 7

Như vậy các em vừa được học bài Vocabulary Unit 2 Tiếng Anh lớp 7

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Fill in the blank with a suitable word.

  Mary is my friend. ………… is very kind.

  • A.
   She
  • B.
   It
  • C.
   They
  • D.
   He
 • Câu 2:

  A rat is a small animal. ………… lives in a hole.

  • A.
   He
  • B.
   She
  • C.
   They
  • D.
   It
 • Câu 3:

  We should love, respect and obey ………… teachers.

  • A.
   your
  • B.
   my
  • C.
   our
  • D.
   their

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 2 Lớp 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!