Lớp 8

Unit 2 lớp 8 Read – Bài dịch Making Arrangements

Bài học Read Unit 2 Lớp 8 – Making Arrangements hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu bài đọc liên quan đến nội dung phát minh ra điện thoại bàn.

1. Unit 2 Lớp 8 Read Task 1

True or false? Check (√) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (√) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8 Read – Bài dịch Making Arrangements

  True False
a. Alexander G. Bell was born in the USA.    
b. He worked with deaf – mute patients in a hospital in Boston.    
c. Thomas Watson was Bell’s assistant.    
d. Bell and Watson introduced the telephone in 1877.    
e. Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf – mute over long distance.    
f. Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions.    

 

Guide to answer

a-F –> Alexander G.Bell was born in Edinburgh.

b-F –> He worked with deaf – mute patients at Boston University.

c-T 

d-F –> Bell and Watson introduced the telephone in 1876.

e-F –> Bell experimented with ways of transmitting speech over long distance.

f-T

2. Unit 2 Lớp 8 Read Task 2

Put the events in the correct order. (Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trật tự đúng.)

Alexander Graham Bell …

a) went to live in the United States.

b) successfully demonstrated his invention.

c) worked with Thomas Watson.

d) was bom in Scotland.

e) went to live in Canada.

f) invented the telephone.

g) worked with people who could neither speak nor hear.

Guide to answer

1. d) was bom in Scotland.

2. e) went to live in Canada.

3. a) went to live in the United States.

4. g) worked with people who could neither speak nor hear.

5. c) worked with Thomas Watson.

6. b) successfully demonstrated his invention.

7. f) invented the telephone.

3. Phần dịch bài đọc Read Unit 2 Lớp 8

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 tháng 3 năm 1847 ở Edinburgh. Ông là người Xcot-len mặc dù sau đó ông di cư sang Canada rồi sang Mỹ vào những năm 1870.

Ở Mỹ, ông đã làm việc với những người câm điếc ở trường Đại học Boston. Ít lâu sau đó, Bell bắt đầu thí nghiệm những cách truyền lời nói qua một khoảng cách dài. Thí nghiệm này của ông đã dẫn đến việc phát minh ra điện thoại.

Bell và viên trợ lý của ông, Thomas Watson, đã làm nhiều thí nghiệm và cuối cùng đã nảy ra ý sáng chế một dụng cụ mà lần đầu tiên họ giới thiệu vào năm 1876. Bell nói qua điện thoại: ‘Anh Watson, lại đây nào. Tôi cần anh’. Đây là lời nhắn qua điện thoại đầu tiên.

Đi khắp nước Mỹ, Bell đã trình diễn phát minh của ông trước công chúng ở vô số cuộc triển lãm và vào khoảng năm 1877 chiếc điện thoại đầu tiên được đưa vào sử dụng trong thương mại.

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

Alexander Graham Bell was born in 1847 in Edinburgh, Scotland. His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages. As a boy, Bell became interested in sounds and speech.

In 1870 the Bells decided to emigrate to America. They lived in Boston, where Alexander taught in a school for the deaf. There he began  experimenting with a machine to help the deaf hear. While experimenting with this machine, Bell had an idea. Why not  use electricity to send the human voice from one place to another? Bell began work on a new invention.

expert (n): chuyên gia

1. When was Alexander G. Bell born?

a. In 1847                                                    

b. In 1870                                                       

c. In 1870s                                                      

d. No information

2. He went to live _______ .

a. in Scotland                        

b. in America                          

c. in Boston                                        

d. b & c are correct

3. What does the word ‘emigrate’ in line 4 mean?

a. leave somebody’s country to live in another country

b. to go to a place for a short time

c. travel a long way from home to work every day

d. get away from something dangerous

4. What does the word ‘they’ in line 4 refer to?

a. sounds                                                                    

b. the Bells                                                    

c. the American                                   

d. the deaf

5. Which of the following is not true?

a. Bell’s father was an expert in phonetics.

b. Bell became interested in sounds and speech since he was a boy.

c. Bell learned in a school for the deaf.

d. He experimented a machine to help the deaf hear. 

Key

1 2 3 4 5
a d a b c

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 2 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Read Unit 2 chương trình tiếng Anh lớp 8, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 8 Read do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

  Secretary: Hello. Grant and Lee.
  Ms. Curtis: May I speak (1)_______ Ms. Grace Schmidt, please?
  Secretary: I’m sorry. She’s (2)______. Can I (3)_______ a message?
  Ms. Curtis: Yes, please. This is Ms. Curtis. Would you (4)_______ her
  that I’m staying at the Plaza Hotel? The (5) ______ is 735-9001, Room
  605. Could you tell her to call me?
  Secretary: OK, Ms. Curtis. I’ll give her the (6) ______ .
  Ms. Curtis: Thank you very much. Goodbye.

  • A.
   with
  • B.
   to
  • C.
   about
  • D.
   for
 • Câu 2:

  • A.
   in
  • B.
   out
  • C.
   upstairs
  • D.
   downstairs
 • Câu 3:

  • A.
   take
  • B.
   leave
  • C.
   give
  • D.
   hear

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Read Unit 2 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!