Lớp 10

Unit 3 lớp 10 Writing – Bài viết People’s Background

Bài học Writing Unit 3 Lớp 10 – People’s Background hướng dẫn các em viết về tiểu sử, lý lịch của một người dựa vào thông tin có sẵn về người đó.

1. Unit 3 Lớp 10 Writing Task 1

Read Mr. Brown’s C.V. (curriculum vitae – a form with details about somebody’s past education and jobs). (Đọc Sơ yếu lý lịch của ông Brown (Sơ yếu lý lịch là một mẫu đơn gồm các chi tiết về học vấn và nghề nghiệp của ai đó).)

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10 Writing – Bài viết People’s Background

And now write a paragraph about Mr. Brown, using the cues below. (Bây giờ viết một đoạn văn về ông Brown, sử dụng các gợi ý ở dưới.)

Mr. Brown was born on November 12th, 1969 in Boston. He went to Kensington High School and passed exams in English, French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 to December 1998. And from March 1999 to May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music and dancing.

2. Unit 3 Lớp 10 Writing Task 2

Work in pairs. Ask your partner for the information about his/her partner and complete the form. (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn cùng học những thông tin về cha/mẹ của cậu/cô ấy và hoàn thành mẫu đơn này.)

Guide to answer

Gợi ý hỏi và trả lời:

You: Nam, can I ask you some questions about your father?

Nam: Yes, of course.

You: Do you mind telling me his name?

Nam: No problem. His name’s Nguyen Xuan Quang.

You: When and where was your father born?

Nam: He was born in Xuan Truong, Nam Dinh in 1960.

You: Where did he go to school?

Nam: He went to the local primary school.

You: Did he complete his secondary education?

Nam: No. He only completed primary education.

You: What does your father do now?

Nam: He’s a worker.

You: Where does he work?

Nam: He’s working in a textile factory (nhà máy dệt).

You: What does he work there exacily?

Nam: He’s in the packing section (bộ phận đóng gói).

You: How long has he been working there?

Nam: For about ten years.

You: What job did he do before this one?

Nam: No. He has just only this one.

You: What’s his interest?

Nam: He likes watching football.

You: Thanks a lot for your information.

Nam: That’s OK.

3. Unit 3 Lớp 10 Writing Task 3

Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her to read the paragraph and check whether the information is correct. (Viết một đoạn văn về cha/mẹ của bạn cùng học. Sau đó đề nghị cậu/cô ấy đọc đoạn văn và kiểm tra xem thông tin có đúng không.)

Guide to answer

My classmate’s father’s name is Nguyen Xuan Quang. He was born in Xuan Truong, Nam Dinh provinve in 1960. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 2000. He does the work of packing all products. He likes watching football.

You: Nam, please read and check whether the information I’ve written is right or not.

Nam: It’s OK.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 3 Lớp 10

Trên đây là bài học Writing Unit 3 Tiếng Anh lớp 10, để thực hành thêm một số cấu trúc câu viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 Writing.

 • Câu 1:

  Choose the sentence (a, b, c, d) which is closest in meaning to the sentence printed before.

  In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

  • A.
   She worked very hard in difficult conditions.
  • B.
   She worked very hard but she still lived in difficult conditions.
  • C.
   She worked very hard even though her living conditions were difficult.
  • D.
   She worked very hard because her living conditions were difficult.
 • Câu 2:

  It was impossible to find Torn anywhere.

  • A.
   Torn was unable to go anywhere.
  • B.
   Torn could not be found anywhere.
  • C.
   It was possible to find Torn.
  • D.
   Torn could go anywhere he liked.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 3 Lớp 10

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm, có điểm nào chưa hiểu còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!