Lớp 8

Unit 3 lớp 8 Read – Bài dịch At home

Bài học Read Unit 3 tiếng Anh lớp 8 – At home hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu một số nội dung về vấn đề cảnh báo an toàn trong nhà.

1. Unit 3 Lớp 8 Read Task 1

Answer (Trả lời câu hỏi)

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 8 Read – Bài dịch At home

True or false? Check (√) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (√) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

a. It is safe to leave medicine around the house.

b. Drugs can look like candy.

c. A kitchen is a suitable place to play. 

d. Playing with one match cannot start a fire.

e. Putting a knife into an electrical socket is dangerous.

f. Young children do not understand that many household objects are dangerous.

Guide to answer

b. T

c. F 

=> A kitchen is a dangerous place.

d. F

=> Playing with one match can start a fire.

e. T

f. T

2. Unit 3 Lớp 8 Read Task 2

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

a) Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboards? (Tại sao chúng ta phải cất tất cả thuốc men vào tủ có khóa?)

b) Why mustn’t we let children play in the kitchen? (Tại sao chúng ta không cho phép trẻ con chơi trong bếp?)

c) Why mustn’t children play with matches? (Tại sao trẻ con không được phép chơi với diêm?)

d) Why must we cover electrical sockets? (Tại sao chúng ta phải bao bọc ổ cắm điện lại?)

e) Why do we have to put all dangerous objects out of children’s reach? (Tại sao chúng ta phải đặt xa những vật nguy hiểm khỏi tầm với của trẻ con?)

Guide to answer

a. Because children often try to eat and drink them.

b. Because the kitchen is a dangerous place.

c. Because one match can cause a fire and fire destroys homes and injures children.

d. Because children cannot put anything into electric sockets. Electricity can kill them.

e. Because they can injure and even kill children.

3. Bài dịch Read Unit 3 Lớp 8

Bà Quyên, mẹ của Lan ở trung tâm cộng đồng địa phương. Bà đang đọc áp phích treo trên tường.

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

     I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there’s a living room where there is a lovely old fireplace. There’s a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. So, I have a lot of visitors. My city friends often stay with me.

     I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where does the author live?

a. near the sea         b. in the country         c. in the city           d. a & b

2. How many rooms are there in his/ her house?

a. two          b. three         c. four           d. five

3. There’s a garden _____ the house.

a. before     b. behind       c. beside        d. beneath

4. The author loves the house because of _____

a. the garden                     b. the flowers in summer

c. the fire in winter             d. all are correct

5. What does the author like best?

a. the lovely old fireplace                           b. the garden

c. the flowers in spring and summer           d. the viewfrom his/ her bedroom window.

Key

1d      2d      3a      4d      5d

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 3

Trên đây là nội dung bài học Read Unit 3 tiếng Anh lớp 8, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 8 Read

 • Câu 1:

  Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

        We don’t live (1)______ a house or a flat. We live on houseboat. The boat (2) _____ small, but it’s quite big inside. Apart from the bathroom, it has only one room, so we (3) _____ do everything there_ eat, cook, sleep and watch TV. We usually keep our houseboat at Little Venice (4)______ London. We’re almost in the center of the city there. That’s great for clubs, pubs, the theatre, and so on. But the (5) _____ thing about a houseboat is that you can move and take your home (6) ______ you.

  • A.
   in
  • B.
   on
  • C.
   at
  • D.
   inside
 • Câu 2:

  • A.
   is
  • B.
   was
  • C.
   looks
  • D.
   looked
 • Câu 3:

  • A.
   should
  • B.
   have to
  • C.
   could
  • D.
   need

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Read Unit 3 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!