Lớp 10

Unit 5 lớp 10 Listening – Bài nghe Technology and You

Bài nghe Listening Unit 5 Lớp 10 – Technology and You hướng dẫn các em thực hành nghe hiểu độc thoại của một giám đốc nói về kinh nghiệm học cách sử dụng máy tính. 

1. Before you listen Unit 5 Lớp 10

How often do you use each of these items below? Put a tick (V) in the right column. Then compare your answers with a partner. (Bao lâu em sử dụng mỗi đồ dùng dưới đây một lần? Tích (V) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của em với bạn học.)

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 Listening – Bài nghe Technology and You

Guide to answer

  very often sometimes never
radio   V  
cell phone V    
camcorder (máy thu hình)     V
computer V    
TV V    
fax machine     V

2. While You Listen Unit 5 Lớp 10

2.1. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 1

Listen to an old company director talking about his experience of learning how to use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Lắng nghe một vị giám đốc lớn tuổi của một công ty nói về kinh nghiệm của ông về học sử dụng máy tính. Xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hoặc sai (F).)

1. The man was worried when his son bought a computer.

2. The man became worried when his secretary asked him to buy a computer.

3. The man decided to take some computing lessons.

4. His son didn’t understand about the computer.

5. The man understood the lessons very well.

6. The man continued to learn how to use a computer after a few lessons.

Guide to answer

1. F

2. T

3. T

4. F

5. F

6. F

2.2. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 2

Listen to the old man’s story again and write in the missing words. (Nghe lại bài nói chuyện của ông ấy và điền những từ còn thiếu.)

He was very helpful. He (1) _____ me to sit down in front of the computer screen. I didn’t know what it was called. When I asked him whait it was, he said that it was a VDU. I (2) _______ didn’t know what VDU was, but I was too shy to ask him any more. From that moment my memory (3) _______ refuse to learn because he told me a lot of things that I really didn’t understand at all.. After a few lessons I began to feel tired I made an (4) ________, saying that I had a headache. I suggested we should leave the lesson for another day. Since then I haven’t said (5) _____ about the computer to my son and my secretary.

Guide to answer

1. invited

2. still

3. refused

4. excuse

5. anything

3. After You Listen Unit 5 Lớp 10

Listen to the man’s talk again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence (Nghe lại câu chuyện của người đàn ông. Sau đó kể lại câu chuyện, bắt đầu câu chuyện với câu như sau:)

Guide to answer

The story is about an old man who doesn’t know how to use a computer. The old man wasn’t worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to take lessons in computing with his son’s help. He asked his son what the screen was, and he didn’t know what it was although the latter explained it to him. After a few lessons, the old man began tired because he couldn’t understand the many things his son told him at all. He refused to study by saying he was having a headache and suggested leaving the lesson until another day; and since then he hasn’t talked about a computer any more.

4. Tapescript Listening Unit 5 Lớp 10

Well, I wasn’t worried when my son bought a computer. After all lots of children have parents who don’t understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. He’s very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know what to call it. When I asked him what it was, he said that it was VDU. I still didn’t know what VDU was, but I was too shy to ask him any more. From that moment my memory refused to learn because he told me a lot of things that I really didn’t understand at all. After a few lessons I began to feel tired. I made an excuse, saying that I was having a headache. I suggested we should leave the lesson until another day. Since then I haven’t said anything about the computer to my son and my secretary.

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 5 Lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Listening.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  Both hardware _________ software are important to a computer.

  • A.
   so
  • B.
   but
  • C.
   or
  • D.
   and
 • Câu 2:

  Another man-made satellite has _______ up into space.

  • A.
   sent
  • B.
   be sent
  • C.
   been sent
  • D.
   sending
 • Câu 3:

  He asked me if I was capable __________ fixing the electric cooker.

  • A.
   of
  • B.
   on
  • C.
   to
  • D.
   with

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 5 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!