Lớp 10

Unit 5 lớp 10 Từ Vocabulary – Technology and You

Bài học Vocabulary Unit 5 Lớp 10 – Technology and You cung cấp toàn bộ từ vựng được phiên âm cùng với đầy đủ nghĩa từ. Hi vọng sẽ giúp ích cho các em trong việc tra cứu và ghi nhớ. 

1. Từ Vựng phần Reading Unit 5 Lớp 10

illustration (n) [,iləs’trei∫n]: ví dụ minh họa                             

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 Từ Vocabulary – Technology and You

computer system (n) [kəm’pju:tə,’sistəm]: hệ thống máy tính

central processing [‘prousesiη] unit (CPU) (n): thiết bị xử lí trung tâm

CD ROM  [rɔm] (n) đĩa CD

keyboard (n) [‘ki:bɔ:d] bàn phím                                          

visual display unit (VDU) (n) [‘vi∫uəl, dis’plei, ‘ju:nit]: thiết bị hiển thị                       

computer screen [skri:n] (n): màn hình máy tính               

 mouse (n) [maus]: con chuột máy tính

floppy [‘flɔpi] disk (n): đĩa mềm                                         

printer (n) [‘printə]: máy in

speaker (n) [‘spi:kə]: loa                                                       

visit (v) [‘vizit]: viếng thăm

scenic (adj) [‘si:nik]: thuộc cảnh vật                                     

scenic beauty  [‘bju:ti] (n): danh lam thắng cảnh

miraculous (adj) [mi’rækjuləs]: kì lạ                                       

device (n) [di’vais]:  thiết bị

turn [tə:n] (sth) on (v): bật (cái gì) lên                                

appropriate (adj) [ə’proupriət]: thích hợp

hardware (n) [‘hɑ:dweə]: phần cứng                                      

software (n) [‘sɔftweə]: phần mềm

be capable of doing (sth)(exp.): có khả năng làm cái gì

calculate (v) [‘kælkjuleit]: tính tóan

speed up (v) [‘spi:d’ʌp]: tăng tốc                                           

calculation (n) [,kælkju’lei∫n]: sự tính toán, phép tính

multiply (n) [‘mʌltiplai]: nhân                                                

divide (v) [di’vaid]: chia

with lightning speed [‘laitniη, spi:d] (exp.): với tốc độ chớp nhóang 

perfect (adj) [‘pə:fikt]: hoàn thiện                                         

accuracy (n)  [‘ækjurəsi]:  độ chính xác                                 

electronic (adj) [,ilek’trɔnik]: thuộc về điện tử

storage (n) [‘stɔ:ridʒ]: sự lưu giữ                                            

manage (v) [‘mænidʒ]: trông nom

data (n) [‘deitə]: dữ liệu                                                        

magical (adj) [‘mædʒikəl]: kì diệu

typewriter (n) [‘taip,raitə]: máy đánh chữ                               

memo (n) [‘memou]: bản ghi nhớ

request  [ri’kwest] for leave (exp.): đơn xin nghỉ                  

communicator (n) [kə’mju:nikeitə]: người/ vật truyền tin

interact (v) [,intər’ækt]: tiếp xúc                                            

entertainment (n) [,entə’teinmənt]: sự giải trí

relax (v) [ri’læks]: thư giãn                                                   

computer – played  music (n): nhạc trong máy tính

link (v) [liηk]: kết nối

act on (v) [ækt, ɔn]: ảnh hưởng

mysterious (adj) [mis’tiəriəs]: bí ẩn                                        

physical (adj) [‘fizikl]: thuộc về vật chất

invention (n) [in’ven∫n]: sự phát minh                                   

pay [pei]– paid – paid (v): trả (tiền)

read [ri:d]– read – read (v) : đọc                                       

send [send] – sent –sent (v): gửi (tiền, thư)

provide (v) [prə’vaid]: cung cấp                                            

personal (adj) [‘pə:sənl]: cá nhân

material (n) [mə’tiəriəl]: tài liệu                                              

make friends [frend] with (sb) (exp.): kết bạn với (ai đó)

search for (v) [sə:t∫, fɔ:] tìm kiếm                                         

scholarship (n) [‘skɔlə∫ip]:  học bổng

surf [sə:f] on the net (exp.): lang thang trên mạng              

effective (adj) [i’fektiv]: hiệu quả

around [ə’raund] the world (exp.): trên tòan thế giới          

set [set] – set –set (v): đặt, bố trí

technology (n) [tek’nɔlədʒi]: công nghệ học                           

capable (adj) [‘keipəbl]: có năng lực, giỏi

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 5 Lớp 10

modern (adj) [‘mɔdən]: hiện đại                                            

cell phone (n) [sel, foun]: điện thọai di động

prompt (n) [prɔmpt]: lời gợi ý                                               

transmit (v) [trænz’mit]: truyền

distance (n) [‘distəns]: khoảng cách                                      

bridge (n) [bridʒ]: cầu

participant (n) [pɑ:’tisipənt]: người tham gia                           

rank (v) [ræηk]: xếp hạng

use (v) [ju:s]: sử dụng                                                         

news (n) [nju:z]: tin tức

listen [‘lisn] to sth (exp.): nghe                                           

foreign language (n) [‘fɔrin, ‘læηgwidʒ]: ngọai ngữ

performance (n) [pə’fɔ:məns]: sự biểu diễn                            

fax machine (n) [fæks, mə’∫i:n]: máy fax

radio (n) [‘reidiou]: radiô                                                      

electric cooker (n) [i’lektrik, ‘kukə]: nồi cơm điện

air-conditioner (n)[‘eəkən’di∫ənə]: máy điều hòa nhiệt độ       

receive (v) [ri’si:v]: nhận

quickly (adv) [‘kwikli]: nhanh                                              

keep [ki:p]– kept – kept (v): giữ

food (n) [fu:d]: thức ăn                                                       

air (n) [eə]: không khí

cool (adj) [ku:l]: mát                                                           

warm (adj) [wɔ:m]: ấm

hot (adj) [hɔt]: nóng                                                            

cold (adj) [kould]: lạnh

 transmit (sth) from…to…. (v) [trænz’mit]: truyền                 

process (v) [‘prouses]: xử lí

store (v) [stɔ:] tích trữ, để dành                                           

hold [hould] – held – held (v): giữ, nắm giữ

design (v) [di’zain]: thiết kế                                                  

amount (n) [ə’maunt]: số lượng

3. Từ Vựng Phần Listening Unit 5 Lớp 10

computer (n) [kəm’pju:tə]: máy tính                                       

camcorder (n) [‘kæmkɔ:də(r)]: máy quay phim xách tay

memory (n) [‘meməri]: trí nhớ                                               

refuse (v) [ri’fju:z]: từ chối

excuse (n) [iks’kju:s]: lí do                                                    

secretary (n) [‘sekrətri]: thư kí

take a lesson in (exp.): học về                                          

helpful (adj) [‘helpful]: có ích

shy (adj) [∫ai]: ngại ngùng                                                   

make an excuse (exp.): viện lý do

worried (adj) [‘wʌrid] lo nghĩ, bồn chồn                              

understand – understood [,ʌndə’stu:d]- understood (v): hiểu

buy [bai] – bought – bought (v): mua                                 

headache (n) [‘hedeik]: chứng đau đầu

tell [tel] – told – told (v): bảo                                             

in vain (exp.) [in, vein]: vô ích

4. Từ Vựng phần Writing Unit 5 Lớp 10

instruction (n) [in’strʌk∫n]: lời chỉ dẫn                                   

public telephone (n) [‘pʌblik, ‘telifoun]: điện thọai công cộng

carefully (adv) [‘keəfuli]:  một cách cẩn thận                        

make a call [kɔ:l] (exp.): gọi điện

phone card (n) [foun, kɑ:d]: thẻ điện thọai                            

operate (v) [‘ɔpəreit]: vận hành

receiver (n) [ri’si:və]: ống nghe                                             

dial tone (n) [‘daiəl, toun]: tiếng chuông điện thọai

insert (v) [‘insə:t]: chèn vào                                                    

slot (n) [slɔt]: khe, rãnh

press (v) [pres]: nhấn                                                          

require (v) [ri’kwaiə]: yêu cầu

pip (n) [pip]: tiếng kêu píp píp của điện thọai                     

be through  [bi:, [θru:]: (đường dây) đã thông

emergency (n) [i’mə:dʒensi] sự khẩn cấp                               

fire service (n) [‘faiə, ‘sə:vis]: dịch vụ cứu hỏa

ambulance (n) [‘æmbjuləns]: xe cứu thương                           

connector (n): từ nối

imperative [im’perətiv] form (n): dạng mệnh lệnh               

remote control (n) [ri’mout,kən’troul]: điều khiển từ xa

adjust (v) [ə’dʒʌst]: điều chỉnh                                             

cord (n) [kɔ:d]: rắc cắm ti vi

plug in (v) [plʌg, in]: cắm vào                                              

main (n) [mein]: ống dẫn

dial (v) [‘daiəl]: quay  số                                                      

obtain (v) [əb’tein]: đạt được

make sure [∫uə] of sth/ that (exp.): đảm bảo                       

number (n) [‘nʌmbə]: con số

5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 5 Lớp 10

invite (v) [in’vait]: mời                                                         

floor (n) [flɔ:]: sàn nhà

tidy (adj) [‘taidi]: sạch sẽ                                                      

light (n) [lait]: đèn

bottle (n) [‘bɔtl]: chai                                                           

water (n) [‘wɔ:tə]: nước

lay [lei] – laid [leid] – laid (v): đặt, bố trí                             

exercise book (n) [‘eksəsaiz,buk]: vở bài tập

build [bild] – built – built (v) xây dựng                               

across (pre.) [ə’krɔs]: qua, ở bên kia

river (n) [‘rivə]: con sông                                                     

man – made (adj) [‘mæn’meid] nhân tạo

satellite (n) [‘sætəlait]: vệ tinh                                               

send up (v) [‘send, ʌp]: làm đứng dậy

space (n) [‘speis]: khỏang không                                          

cut down (v) [kʌt,daun]chặt , đốn(cây)

wood (n) [wud]: gỗ                                                             

kill (v) [kil]: giết

animal  (n) [‘æniməl]: động vật                                             

earthquake (n) [‘ə:θkweik]: động đất

towel (n) [‘tauəl]: khăn tắm                                                  

spill (v) [spil]: đổ ra

ink (n) [iηk]: mực (để viết, in)                                             

destroy (v) [di’strɔi]:  phá hủy

forest (n) [‘fɔrist]: rừng                                                         

who [hu:]: ai, người nào, kẻ nào

which [wit∫]: gì, cái nào, người nào                                     

that  [đæt]: người/ vật đó, người/ vật kia

April Fool ‘s Day (n) [‘eiprəl’fu:ldei]: ngày cá tháng tư    

draw  [drɔ:]– drew – drawn (v): vẽ

scientist ( n) [‘saiəntist]: nhà khoa học

Fill each gap with a word from the list below

exhibition, neighborhood, timetable, immediately, broken, purchased, fields, repair, stable, continued

1/ If the foundations of the house aren’t _______, collapse is possible.

2/ The president _______ by saying that his country was a free country and would always remain so.

3/ There were lots of kids in my _______ when I was growing up.

4/ The athlete’s third, and winning, jump was an _______ of skill and strength.

5/ Is it too late to _______ the damage we have done to our planet?

6/ The school playing _______ were marked out for football and rugby.

7/ The people most _______ affected by the drought are the farmers themselves.

8/ The _______ for our trip to Paris includes visits to Notre Dame, the Eiffel Tower and the Louvre.

9/ She _______ her first house with the money.

10/ We’ve _______ the back of it now and we should be finished by Friday.

Key

1/ invention     ; 2/ emergency             ; 3/ multiply     ; 4/ pressed      ; 5/ device

6/ excuse         ; 7/ central       ; 8/ magical      ; 9/ accuracy    ; 10/ capably

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 5 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem nội dung bài học Vocabulary Unit 5 tiếng Anh lớp 10, để luyện tập kiểm tra từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Vocabulary

 • Câu 1:

  Choose the one word or phrase – a, b, c or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  In large classes; children feel that they cannot ……………….with the teacher.

  • A.
   contact
  • B.
   interact
  • C.
   transmit
  • D.
   relax
 • Câu 2:

  Computer is a ……………………. typewriter.

  • A.
   convenient
  • B.
   magical
  • C.
   appropriate
  • D.
   informative
 • Câu 3:

  The port is capable……………. handing 10 million tons of coal a year.

  • A.
   in
  • B.
   on
  • C.
   of
  • D.
   for

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 5 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!