Lớp 11

Unit 5 lớp 11 Speaking – Hội thoại Illiteracy

Bài học Speaking Unit 5 lớp 11 – Illiteracy hướng dẫn các em thực hành trình bày một vấn đề khó khăn và đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện.

1. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions(s) in B. (Làm việc theo cặp. Ghép mỗi vấn đề ở A và cách giải quyết ở B.)

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 11 Speaking – Hội thoại Illiteracy

Guide to answer

A 1 2 3 4 5
B b-g a-e d-f c-j h-i

 

2. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 2

Work in groups. Talk about your school problems and offer solutions. Use the suggestions in Task 1. (Làm việc nhóm. Thảo luận về các vấn đề về trường bạn và đưa ra giải pháp. Sử dụng các gợi ý trong Bài tập 1.)

Guide to answer

A: Students cheat in exams. What do you think we should do to solve this problem?

B: I think we school ask the school headmaster enforce strict school regulations.

C: We should reduce the number of students in a class.

3. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in groups. Think of three or four problems your class is experiencing. Talk about them and offer solutions. You may use the cues below (Làm việc nhóm. Hãy suy nghĩ về ba hoặc bốn vấn đề mà lớp bạn đang trải qua. Thảo luận về chúng và đưa ra giải pháp. Bạn có thể sử dụng những gợi ý dưới đây.)

 • large class size (over 50 students in the class)
 • shortage of desks (3 students per desk)
 • hot in summer (no electric fans)
 • cold and dark in winter (broken windows, no lights)

Guide to answer

A: The main problem of our class is oversized. There are over 50 students in our class. What should we do to solve this problem?

B: I think the school should recruit more teachers and open new classes.

C: Another problem is that there is a shortage of desks. Three students have to sit on a desk. What should we do?

A: We should buy more desks or if there are new classes, the current number of desk should be provided adequately.

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 5 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the best sentence that can be made from the words given

  it / see / the chart / the distribution / uneven

  • A.
   It can see in the chart that the distribution is uneven.
  • B.
   It saw from the chart which the distribution s uneven.
  • C.
   It must be seen in the chart by the distribution is uneven.
  • D.
   It can be seen from the chart that the distribution is uneven.
 • Câu 2:

  over 10% / population / can not read / write

  • A.
   More than 10% of population can not read nor write at all.
  • B.
    About 10% in the population can not read or write at all.
  • C.
   Over 10% of the population can not read and write at all.
  • D.
   Over 10 % in the population can not read but write at any rate.
 • Câu 3:

  the illiteracy rate / Indian youth / 76.4% / 2000 and 2004

  • A.
   The ililliteracy rate of the Indian youth that was 76.4% among the year 2000 and 2004.
  • B.
   So then, the literacy rate of the Indian youth was 76.4% in 2000 and 2004.
  • C.
   Due to the illiteracy of the Indian youth was 76.4% between 2000 and 2004.
  • D.
   The illiteracy rate of the Indian youth was 76.4% between 2000 and 2004.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 5 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!