Lớp 11

Unit 5 lớp 11 Vocabulary – Từ vựng Illiteracy

Bài học Vocabulary Unit 5 Lớp 11 – Illiteracy giới thiệu đến các em các từ vựng trong bài học với sự phân loại và phiên âm cụ thể rõ ràng cùng với ngữ nghĩa, hi vọng giúp các em trong việc tra cứu và ghi nhớ từ mới.

Từ Vựng Unit 5 Lớp 11

academic (adj) [,ækə’demik] có tính học thuật

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 11 Vocabulary – Từ vựng Illiteracy

campaign (n) [kæm’pein] chiến dịch

cheat (v) [t∫i:t] gian lận

consult (v) [kən’sʌlt] hỏi ý kiến

decline (v) [di’klain] suy giảm

decrease (v) [‘di:kri:s] giảm

effective (adj) [i’fektiv] hiệu quả

encourage (v) [in’kʌridʒ] khuyến khích

enforce (v) [in’fɔ:s] bắt tuân theo

eradicate (v) [i’rædikeit] xóa bỏ

ethnic minority (n) [‘eθnik mai’nɔriti] dân tộc thiểu số

fight (against) (n) [fait ə’geinst] cuộc chiến, chống lại

goal (n) mục tiêu, mục đích

highlands (n) [‘hailænd] cao nguyên

honorable (adj) [‘ɔnərəbl] vinh dự

illiteracy (n) [i’litərəsi] mù chữ

lifeguard (n) [‘laifgɑ:d] người cứu đắm

literate (adj) [‘litərit] biết đọc, viết

low-income (adj) [lou ‘iηkʌm] thu nhập thấp

maturity (n) [mə’tjuəriti] sự trưởng thành

mature (adj) [mə’tjuə] trưởng thành

motivate (v) [‘moutiveit] thúc đẩy

performance (n) [pə’fɔ:məns] sự thể hiện, thành tích

promotion (n) [prə’mou∫n] khuyến khích

rate (n) [reit] tỉ lệ

realistic (adj) [riə’listik] thực tế

reduce (v) [ri’dju:s] làm giảm

regulation (n) [,regju’lei∫n] qui định

relevant (adj) [‘reləvənt] liên quan

rise (n) [raiz] sự gia tăng

self-respect (n) [,self ri’spekt] lòng tự trọng

shore (n) [∫ɔ:] bờ

shortage (n) [‘∫ɔ:tidʒ] sự thiếu hụt

society (n) [sə’saiəti] xã hội

strategy (n) [‘strætədʒi] chiến lược

strength (n) [‘streηθ] điểm mạnh

strict (adj) [strikt] nghiêm khắc

survey (n) [‘sə:vei] cuộc khảo sát

tutoring (adj) [‘tju:tərin] phụ đạo

universalisation (n) [,ju:ni’və:səlaizeiʃn] phổ cập

weakness (n) [‘wi:knis] điểm yếu

Complete the sentences with the correct forms of the words from the box.

eradicate    literate              educate            promote            effect

honour       volunteer           provide             participate         mature

1. We were very pleased with the high level of ………….. in the charity events.

2. Humour is often far more ………….. than shouting.

3. I can see an increasing ………….. in how she understands the world.

4. They started a campaign for illiteracy …………..in the summer of 2000.

5. I am deeply ………….. to be invited to this momentous occasion.

6. We congratulate James on his well-deserved ………….. to Chief Executive.

7. All the children are tested in basic ……………

8. Did he do it ………….., or did you make him?

9. The Red Cross is in charge of ………….. of emergency relief.

10. We found the program ………….. and informative.

Key

1. We were very pleased with the high level of participation in the charity events.

2. Humour is often far more effective than shouting.

3. I can see an increasing maturity in how she understands the world.

4. They started a campaign for illiteracy eradication in the summer of 2000.

5. I am deeply honoured to be invited to this momentous occasion.

6. We congratulate James on his well-deserved promotion to Chief Executive.

7. All the children are tested in basic literacy.

8. Did he do it voluntarily, or did you make him?

9. The Red Cross is in charge of provision of emergency relief.

10. We found the program educational and informative.

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 5 Lớp 11

Trên đây là bài học Vocabulary Unit 5 lớp 11 – Illiteracy, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 Vocabulary

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase -a, b, c, or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  People judged to be functionaIly ______ lack the basic reading and writing skills.

  • A.
   literate
  • B.
   literacy
  • C.
   illiterate
  • D.
   illiteracy
 • Câu 2:

  The students were asked to ______ reading and writing skills to the villagers.

  • A.
   deliver
  • B.
   express
  • C.
   provide
  • D.
   support
 • Câu 3:

  The government has launched a ______ aimed at educating young people about the dangers of drugs.

  • A.
   struggle
  • B.
   program
  • C.
   combat
  • D.
   campaign

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 5

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!