Lớp 11

Unit 5 lớp 11 Writing – Bài viết Illiteracy

Bài học Writing Unit 5 Lớp 11 – Illiteracy hướng dẫn các em kỹ năng viết bài mô tả thông tin từ bảng đã cho sẵn dựa vào những thuật ngữ chuyên ngành hay sử dụng trong việc phân tích thông tin cũng như số liệu thống kê.

1. Unit 5 Lớp 11 Writing Task 1

Choose a suitable word from the box to fill in each space of the following paragraph. (Chọn một từ thích hợp trong khung để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn sau.)

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 11 Writing – Bài viết Illiteracy

went up         rise         different 

declined         dramatically        varied

 

The table describes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007. As can be seen, they (1) _______ considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, there was a gradual (2) _____ in the number of both males and females who were literate. In contrast, the literacy rate in the Midlands (3) _______ steadily in both the number of males and females. In the Highlands, the trend for literacy rate was (4) _______ from the other regions. While the number of literate males (5) ______ sharly between 1998 and 2007, the number of literate females fell (6)_____. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.

Guide to answer

1. varied

2. rise

3. declined

4. different

5. went up

6. dramatically

2. Unit 5 Lớp 11 Writing Task 2

Writing a paragraph of about 100 words describing the information in the table below. (Viết một đoạn văn khoảng 100 từ mô tả thông tin trong bảng dưới đây.)

Guide to answer

The table describes the trends of the literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007. As can be seen from the table, they varied considerably during this period. The literacy rate of Lowlands and Midlands increased whereas that of Highlands decreased. From 1998 to 2004, the literacy rate of Lowlands rose slightly, and then it increased dramatically from 2004 to 2007. In Midlands, there was a steady increase in the number of literate people. In contrast, in Highlands the number of literate people decreased sharply. In conclusion, This data may help the researcher or planner make suitable plant for educational development in each area of the country.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 5 Lớp 11

Trên đây là bài học Writing Unit 5 tiếng Anh lớp 11 – Illiteracy hướng dẫn các em trong việc trình bày thông tin từ bảng cho sẵn, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 Writing

 • Câu 1:

  Choose the sentence- a, b, c or d – which is closest in meaning to the printed one.

  Jane ran into her old friend downtown last week.

  • A.
   Jane went downtown to meet her old friend.
  • B.
   Jane had to drive her old friend downtown last week.
  • C.
   Jane met her old friend downtown unexpectedly.
  • D.
   Jane’s car crashed into her friend’s last week.
 • Câu 2:

  You should have persuaded him to change his mind.

  • A.
   It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t.
  • B.
   You persuaded him to change his mind but he didn’t listen.
  • C.
   You didn’t persuade him to change because he didn’t mind.
  • D.
   It was diffucult to persuade him to change his mind. 

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 5 lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!