Lớp 12

Unit 5 lớp 12 Reading – Bài dịch Higher Education

Bài học Unit 5 Lớp 12 Higher Education phần Reading cung cấp thông tin về cuộc sống của những sinh viên học đại học và cao đẳng. Bài học giúp các em đọc hiểu để sắp xếp một chuỗi sự kiện logic và hợp lý theo trình tự thông tin có sẵn.

1. Before You Read Unit 5 Lớp 12

Work in pairs. Ask and answer the questions (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây)

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 Reading – Bài dịch Higher Education

 1. How do you say in English the names of these universities? (Em gọi tên những trường đại học trên bằng tiếng Anh như thế nào?)
 2. What university would you like to apply for and why? (Em mong muốn nộp đơn vào học tường nào và tại sao?)

Guide to answer

1. The name of these universities

Đại học Huế: Hue University

Đại học kiến trúc Hà Nội: Hanoi University of Architecture

Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội: Hanoi University of Natural Science

2. I would like to apply for

 • Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces and lombs, etc…. Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. 
 • Hanoi University of Architecture because I want to be an architect.
 • Hanoi University of Natural Science because I want to be a scientist.

​2. While You Read Unit 5 Lớp 12

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passages, and then do the tasks that follow. (3 học sinh nói chuyện với nhau về ấn tượng đầu tiên của họ về cuộc sống ở đại học. Đọc đoạn văn và làm bài tập bên dưới.)

Đoạn văn gồm 3 phần tương ứng với 3 bài nói của các bạn sinh viên

 • Phần đầu: Sarah
 • Phần thứ hai: Ellen
 • Phần thứ ba: Brenden

2.1. Unit 5 Lớp 12 Reading Task 1

Complete the following sentences, using the right forms of the word in the box. (Hoàn thành câu, dùng hình thức đúng của từ trong khung)

 campus    blame    scary    challenge    amazing

 

 1. The new library was built in the centre of the…………..
 2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.
 3. That’s the………………story I’ve ever heard.
 4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.
 5. The new car goes at an…………………….speed.

Guide to answer

 1. campus
 2. blamed
 3. scariest
 4. challenges
 5. amazing

2.2. Unit 5 Lớp 12 Reading Task 2

Find out who: (Hãy tìm ai là người:)

 • a. attended a party on the first weekend at college. (đi dự tiệc vào kỳ nghỉ cuối tuần đâu tiên ở đại học)
 • b. didn’t get on very well with the roommate. (không hoài thuận với bạn cùng phòng)
 • c. was not used to meeting different people every day at college. (không quen với việc gặp người lạ mỗi ngày ở trường đại học)
 • d. liked having a chance to be creative. (thích có cơ hội để sáng tạo)
 • e. enjoyed the first year at college. (thích năm học đầu tiên ở đại học)
Sarah:     (1)________________                             (2)___________

Ellen:       (3)_________________                            (4)___________

Brenden:  (5)______________                            (6)___________

Guide to answer

Sarah:     (1) – a     (2) – e

Ellen:       (3) – b     (4) – c

Brenden:  (5) – d     (6) – f

2.3. Unit 5 Lớp 12 Reading Task 3

Answer the following questions (Trả lời câu hỏi bên dưới)

 1. What did Sarah do on the first weekend? (Sarah đã làm gì vào kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên?)
 2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao Sarah lại cảm thấy cô đơn tại buổi tiệc?)
 3. What problems did Ellen have with her roommate? (Ellen gặp phải vấn đề gì với bạn cùng phòng?)
 4. What did Brenden think about his first year at college? (Brenden nghĩ gì về năm đầu tiên của anh ấy tại trường đại học?)
 5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Lịch hoạt động xã hội ở trường học mang lại điều gì cho anh ấy?)

Guide to answer

 1. She went out with her new friends, walking around the campus.
 2. Because at the party everyone was busy playing some games and she felt no one seemed to nolice her.
 3. Her roommate left the window open all the time, even in the cold weather, went to bed early and blamed Ellen for making her sick.
 4. He thought it was probably the best and most challenging year of his life.
 5. It provides him with a lot of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers and many of them have become his best friends.

3. After You Read Unit 5 Lớp 12

Work in groups. Discuss the question. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi)

How important is tertiary study to you? (Học đại học quan trọng với bạn như thế nào?)

Guide to answer

 • It is important in gaining knowlege.
 • It is important for the future job.

4. Bài dịch phần Reading Unit 5 Lớp 12

Sarah

Vào ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên, tôi cùng những người bạn mới quen đi dạo quanh khuôn viên trường. Thật thú vị khi nghĩ về cuộc sống ở đại học, gặp gỡ những người có thể sẽ trở thành bạn tốt của tôi. Thú vị nhất là tôi không phải giải thích với cha mẹ về việc mình sẽ đi đâu, gặp gỡ những ai hay mấy giờ về nhà!

Tối thứ Bảy, tôi theo người bạn cùng phòng đi dự tiệc. Những người dự tiệc đang bận chơi một trò chơi nào đó, và dường như chẳng ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy thật lẻ loi. Kìm nước mắt, tôi vừa chạy về phòng vừa nghĩ ở trường nhất định tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Ellen

Bạn cùng phòng của tôi lúc nào cũng mở toang cửa sổ, ngay cả lúc bên ngoài lạnh 100C, và tối nào cũng đi ngủ lúc mười giờ. Khi cô ta bị ốm sau kỳ thi giữa học kỳ, cô ta đổ lỗi là do tôi đánh máy và để đèn sáng trong phòng khi cô ta cố đi vào giấc ngủ.

Lúc đầu, trường đại học khiến tôi hơi nản lòng. Tôi tốt nghiệp ở một trường trung học nhỏ. Sau nhiều năm gặp gỡ hoài một số người, thật thú vị, nhưng cũng hơi sờ sợ khi được ở một nơi mà có vẻ như tôi sẽ không bao giờ gặp một người đến lần thứ hai.

Brenden

Năm đầu đại học có lẽ là năm vi nhất và nhiều thách thức nhất trong đời tôi. Về mặt học tập, tôi haonf toàn ưa thích năm đầu tiên này. Tham gia vào dự án kỹ thuật cao cho tôi cơ hội vận dụng óc sáng tạo và kiến thức để giúp ích cho xã hội. 

Về mặt xã hội, tôi có thêm nhiều bạn khi học ngành kỹ sư và sống tại khu học xá của trường đại học St John. Lịch hoạt động xã họi của trường đại học mang lại vô số cơ hội gặp gỡ những sinh viên khoa khác cũng như những sinh viên cùng khoa, nhiều người trong số họ đã trở thành bạn thân của tôi.

Read the following passage and do exercises

Last week I went to visit Atlantic College, an excellent private college in Wales. Unusually, it gives people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to study for their exams. The students, who are aged between 16 and 18 and come from all over the word, spend the morning studying. In the afternoon, they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.

One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds and countries. As few can afford the fees of £20,000 over two years, grants are available.

A quarter of students are British, and many of those can only attend because they receive government help.

“I really admire the college for trying to encourage international understanding among young people”, as Barbara Molenkamp, a student from the Netherlands, said. ”You learn to live with people and respect them, even the ones you don’t like. During the summer holidays my mother couldn’t believe how much less I argued with my sister.”

To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem to work. 

Exercise 1: Choose the best answer

1. What is the writer trying to do in the text?

        A. give an opinion about a particular student

        B. give an opinion about a special type of education

        C. describe the activities the students do in their free time

        D. describe his own experience of education

2. What can a reader find out from this text?

        A. how to become a student at Atlantic College

        B. what kind of programme Atlantic College offers

        C. what the British education system is like

        D. how to get along better with other people

3. What is the writer’s opinion of Atlantic College?

        A. It doesn’t allow students enough study time.

        B. Its students are taught to like each other.

        C. It doesn’t give good value for money.

        D. Its way of teaching is successful.

4. How has Barbara changed since being at Atlantic College?

        A. She knows a lot about other countries.

        B. She is more confident than her sister now.

        C. She finds it easier to get on with other people.

        D. She prefers her new friends to her family.

5. The word “argued” in the third paragraph is closest in meaning to_________.

        A. quarreled           B. respected                    C. admired                    D. regarded

Key
1 2 3 4 5
B B D C A

 

Exercise 2: Answer the questions

 1. What do the students do at Atlantic College a day?
 2. What is the great thing about Atlantic College students?
Answer
 1. The studentsin this College spend the morning studying. In the afternoon, they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.
 2. One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds and countries.

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 5 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Reading Unit 5 Higher Education chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Giáo dục bậc cao. Để củng cố nội dung bài học Reading mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 12 Reading

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits each space in the following passage. 

  The relationship between students and teachers is (1)_________formal in the USA than in many other countries, especially at the college level. American college students do not stand up when their teacher enters the room. Students are generally encouraged to ask questions in class, to stop in the professor’s of lice for extra help, and to phone if they are absent and need a(n) (2)_________. Most teachers allow students to enter class late or leave early, if necessary. Despite the lack of formality, students are still expected to be polite to their teacher and fellow classmates. When students want to ask questions, they usually (3)__________a hand and wait to be called on. When the teacher or a student is speaking to the class, it is rude to begin whispering (4)_________another classmate. When a test is being given, talking to’ a classmate is not only rude but also risky. Most American teachers consider that students who are talking to each other (5) _________a test are cheating. 

  (1) ________

  • A.
   much 
  • B.
   most 
  • C.
   a little 
  • D.
   less
 • Câu 2:

  (2) ________

  • A.
   assignment
  • B.
   homework 
  • C.
   information 
  • D.
   housework 
 • Câu 3:

  (3) ________

  • A.
   raise
  • B.
   hold
  • C.
   hang
  • D.
   rise

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 5 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Reading này các em chuyển qua bài học mới Unit 5 Lớp 12 Speaking kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!