Lớp 8

Unit 5 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp Study Habits

Bài học Language Focus Unit 5 Lớp 8 – Study habits hướng dẫn các em ôn tập một số điểm ngữ pháp về trạng từ thể cách và một số mẫu câu yêu cầu, khuyên bảo trong câu tường thuật.

1. Grammar Language Focus Unit 5 Lớp 8

1.1. Adverbs of manner (Trạng từ chỉ thể cách)

Trạng từ chỉ thể cách là từ phụ nghĩa cho động từ chỉ cách thức của hành động thường vào các vị trí sau

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp Study Habits

 • Ngay sau động từ hay sau túc từ nếu có
  • She danced beautifully.(Cô ấy múa đẹp )
 • Đứng trước hay sau giới từ nếu có:
  • He look at me suspiciously. (Anh ấy nhìn tôi một cách nghi ngờ)
 • Nếu phó tực hỉ thể cách dưngd sau một mệnh đề hay phó từ, nó mặc nhiên phụ nghĩa cho động từ của mệnh đề hay phó từ đó.
 • Đa số phó từ chỉ thể cách đc thành lập bằng cách thêm yếu tố từ -ly vào tính từ: Adjective + -ly –> Adverb of manner.
  • warm + ly–> warmly

– Tính từ tận cùng là ” y” đổi thành “i” trước khi thêm “-ly”

– Tính từ tận cùng là “e” đc giữ “e” lại rồi thêm “-ly”

– Ngoại lệ: true –> truly

– Tính từ tận cùng là ” phụ âm + le” bỏ “e” thêm “-ly”

– Phó từ chỉ thể cách của good là well.

1.2. Modal Should (nên)

 • dùng để diễn tả lời khuyên có tính các nhân.
  • You should read the book.It’s very good.

1.3. Reported speech (câu tường thuật)

Câu tường thuật là lời nói của một người được thuật lại theo từ của ng thuật lại nhưng không đổi ý của lời nói ban đầu.

Quy tắc chung: mệnh lệnh, yêu cầu và lời khuyên trong câu tường thuật thường đc diễn tả bằng một đọng từ chỉ mệnh lệnh theo yêu cầu hay lời khuyên theo cấu trúc.

 • Dạng xác định: S + verb of command/advice… + O + to-infinitive.
  • He said: ” lie down, Tom.:

–> He told Tom to lie down.

 • Dạng phủ định: S + verb of command/advice…+ O + not to-infinitive.
  • “Don’t swim out too far”, I said.

–> I warn the boys not to swim out to far.

 • Câu mệnh lệnh: Khi thuật lại một mệnh lệnh của ai ta thường dùng động từ tường thuật như: tell, order, command, urge, warn.
 • Câu yêu cầu: Lời yêu cầu gián tiếp đc dùng với các động từ chỉ sự yêu cầu như: beg, tell, ask, invite, remind.
 • Câu trực tiếp thường có cầu trúc
  • Please +(do/don’t) + V 
  • Will/would/ can/could + S + (not) + V + O?
  • Would you mind + (not) + V-ing + O ?
 • Câu lời khuyên: Khi tường thuật lời khuyên sang câu gián tiếp ta thường dùng các động từ: advise, recommend, encourage
 • Câu lời khuyên trực tiếp thường có cấu trúc
  • (Don’t) + V + O.
  • S + should/ought to/had better + V + O.
  • Why don’t you + V + O ?
  • If I were you, I would + V + O

2. Exercise Language Focus Unit 5 Lớp 8

2.1. Unit 5 Lớp 8 Language Focus Exercise 1

Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box. (Hoàn thành hội thoại, dùng trạng ngữ chỉ cách thức cho trong khung.)

softly     well     fast     badly     hard

Guide to answer

a)

Hoa: Does Mrs. Nga speak English?

Lan: Oh, yes. She speak English (0) well.

b)

Hoa: Ba always gets excellent grades.

Lan: That’s because he studies (1) hard.

c)

Hoa: That’s our bus!

Lan: Run (2) fast and we might catch it.

d)

Hoa: I’m very sorry. I know O behaved (3) badly.

Lan: It’s all right.

e)

Hoa: I can’t hear you, Lan.

Lan: Sorry, but I’m speaking (4) softly because I have a sore throat.

2.2. Unit 5 Lớp 8 Language Focus Exercise 2

Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao’s house. Use the words in the box. Say what he should do. (Hãy làm việc với bạn em. Nhìn tranh nhà ông Hào và nói xem ông ấy nên làm gì, sử dụng từ cho trong khung.)

Guide to answer

 • Mr. Hao should repair the roof.
 • He should paint the house.
 • He should cut the grass.
 • He should replant the trees.
 • He should mend the door.

2.3. Unit 5 Lớp 8 Language Focus Exercise 3

Work with a partner. Suppose you are Tim’s mother. Report Miss Jackson’s commands and request in her conversation with Tim’s mother. (Hãy làm việc với bạn em. Giả sử em là mẹ của Tim, hãy tường thuật những yêu cầu và đề nghị của cô Jackson trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.)

a. “Please wait for me outside my office.”

b. “Please give Tim his report card for this semester.”

c. Can you help Tim with his Spanish pronunciation.”

d. “Can you meet me next week?”

Guide to answer

a. Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.

b. Miss Jackson told me to give you your report card for this semester.

c. Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.

d. Miss Jackson asked me to meet her next week.

2.4. Unit 5 Lớp 8 Language Focus Exercise 4

Work with a partner. Report Miss Jackson’s advice she gave in her conversation with Tim’s mother. (Hãy làm việc với bạn em, tường thuật lời khuyên của cô Jackson mà cô đưa ra trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.)

a. “Tim should spend more time on Spanish pronunciation.”

b. “Tim should practice speaking Spanish every day.”

c. “Tim should listen to Spanish conversations on TV.”

d. “Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”

e. “Tim should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.”

Guide to answer

a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

c. Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV.

d. Miss Jackson said you should practive reading aloud passages in Spanish.

e. Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.

I. Choose the right word in brackets to complete each sentence.

1. Our team won the game because we played very _______. (good/ well)

2. I tried on the shoes and they fitted me_____________ (perfect/ perfectly)

3. He had an accident because he was driving too___________(fast/ fastly)

4. Tom drove___________ along the narrow road, (careful/ carefully)

5. Do you usually feel___________before examinations? (nervous/ nervously)

Key

1. well

2. perfectly

3. fast

4. carefully

5. nervous

II. Give advice with should or shouldn’t.

Ex: I’m feel sick, (see a doctor) => You should see a doctor.

1. Tim’s Spanish pronunciation is so bad. (practice speaking more often)

2. I always have difficulty getting up. (go to bed so late)

3. Mai’s room isn’t interesting. (put some pictures on the walls)

4. What a beautiful view! (take a photograph)

5. My sister has a bad cold. (go to school)

Key

1. He should practice speaking more often.

2. You shouldn’t go to bed so late.

3. She should put some pictures on the walls.

4. You should take a photograph.

5. She shouldn’t go to school.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 5 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Language Focus Unit 5 tiếng Anh lớp 8, để củng cố và ôn tập ngữ pháp tốt hơn mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 8 Language Focus

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Our team won the game because we played very_____

  • A.
   good
  • B.
   well
  • C.
   goody
  • D.
   better
 • Câu 2:

  You_____ take the baby to the doctor.

  • A.
   should
  • B.
   ought
  • C.
   need
  • D.
   has to

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 5

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!