Lớp 10

Unit 6 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng An excursion

Bài học Vocabulary Unit 6 Lớp 10 – An excursion cung cấp toàn bộ từ vựng có phiên âm đầy đủ và ngữ nghĩa tiện cho các em trong việc ghi nhớ và tra cứu.

1. Từ Vựng phần Reading Unit 6 Lớp 10

in the shape [∫eip] of: có hình dáng                                         

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng An excursion

lotus (n) [‘loutəs]: hoa sen

picturesque (adj) [,pikt∫ə’resk]: đẹp như tranh vẽ             

site (n) [sait]: cảnh quan

wonder (n) [‘wʌndə]: kỳ quan                                                    

resort (n) [ri:’zɔ:t]: khu nghỉ mát

altitude (n) [‘æltitju:d]: độ cao                                         

excursion (n) [iks’kə:∫n]: chuyến tham quan

pine (n) [pain]: cây thông                                                          

forest (n) [‘fɔrist]: rừng

waterfall (n) [‘wɔ:təfɔ:l]: thác nước                                              

valley [‘væli] of love : thung lũng tình yêu

bank (n) [bæηk]: bờ sông                                                           

river (n) [‘rivə]: dòng sông

lake (n) [leik]: hồ                                                                      

hill (n) [hil]: đồi

a piece [pi:s] of  news (n) [nju:z]: tin tức                         

term (n) [tə:m]: học kì

come to an end : kết thúc                                            

have a day off [ɔ:f] : có một ngày nghỉ

occasion (n) [ə’keiʒn]: dịp                                                          

cave (n) [keiv]: động

recently (adv) [‘ri:sntli]: mới đây                                    

rock (n) [rɔk]: đá

formation (n) [fɔ:’mei∫n]: hình thành, kiến tạo                            

besides (adv) [bi’saidz]: bên cạnh đó, với lại

suppose (v) [sə’pouz]: tin rằng                                        

instead  (adv) [in’sted]: thay vào đó

campfire (n) [kæmp,’faiə]: lửa trại                                    

event (n) [i’vent]: sự kiện

a two-day trip [trip] : một chuyến tham quan hai ngày 

night (n) [nait]: ban đêm

school-day (n) [‘sku:l’dei]: thời học sinh                         

share (v): chung, chia sẻ

enjoy (v) [in’dʒɔi]: thích                                                 

sunshine (n) [‘sʌn∫ain]: ánh nắng ( mặt trời)

get someone’s permission [pə’mi∫n]: xin phép ai đó                  

stay the night away from home : ở xa nhà  một đêm

persuade (v) [pə’sweid] thuyết phục                                           

that’s all for now: đó là tất cả cho tới giờ

geography (n) [dʒi’ɔgrəfi]: môn địa lí                                          

relax (v) [ri’læks]: thư giãn

destination (n) [,desti’nei∫n]: điểm đến                             

prefer (v) [pri’fə:(r)] sth to sth else : thích một điều gì hơn một điều gì khác.

anxious (adj) [‘æηk∫əs]: nôn nóng                                              

kilometer (n) [‘kilə,mi:tə]: kilômét  

with one’s own [oun] eyes : tận mắt mình                                

be able [‘eibl]  to: có thể

trip (n) [trip] cuộc dạo chơi                                                       

problem (n) [‘prɔbləm]: vấn đề

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 6 Lớp 10

boat [bout] trip: chuyến đi bằng tàu thủy                                  

participant (n) [pɑ:’tisipənt]: người tham gia

sundeck (n) [‘sʌndek]: boang tàu                                    

get sunburnt [‘sʌnbə:nt]: bị cháy nắng

travel sickness (n) [‘trævl, ‘siknis]: say tàu xe                               

car -sickness (n) [kɑ:,’siknis]: say xe

plenty [‘plenti] of : nhiều                                                          

fresh air (n) [fre∫,eə]: không khí trong lành

by one’s self [self]: một mình                                                  

air-conditioning (n) [‘eəkən’di∫əniη]: điều hòa không khí                                                                                                                      

take photographs [‘foutəgræfz]: chụp ảnh                                   

view (n) [vju:]: góc nhìn

seat (n) [si:t]: chỗ ngồi                                                  

suitable (adj) [‘su:təbl] for sb:  phù hợp với ai đó

exit (n) [‘eksit]: lối ra                                                     

refreshments (n) [ri’fre∫mənts] bữa ăn nhẹ và đồ uống.                                                                                                                                                                                     

occupied (adj) [‘ɒkjʊpaied]: đã có người (sử dụng)         

cavity (n) [‘kæviti] lỗ

stream (n) [stri:m]: dòng suối                                            

pleasure (n) [‘pleʒə]: niềm vui thích

temple (n) [‘templ]: đền                                                  

sacred (adj) [‘seikrid]: thiêng liêng

surface (n) [‘sə:fis]: bề mặt                                                        

feature (n) [‘fi:t∫ə]: nét đặc biệt

associated (adj) [ə’sou∫iit]: kết hợp                                              

impressive (adj) [im’presiv]: hùng vĩ, gợi cảm

3. Từ Vựng phần Listening Unit 6 Lớp 10

pay (v) a visit [‘vizit]: đi thăm                                                   

Botanical [bə’tænikəl] garden : Vườn Bách Thảo

glorious (adj) [‘glɔ:riəs]: rực rỡ                                                    

gate (n) [geit]: cổng

on time: đúng giờ                                                                    

a long way [wei] to: một quãng đường dài tới (một địa điểm)                                                                                                    

merrily (adv) [‘merili]: say sưa                                                   

all the way: suốt dọc đường

whole (adj) [houl]: tất cả                                                           

spacious (adj) [‘spei∫əs]:  rộng rãi

grassland (n) [‘gra:slænd]: bãi cỏ                                     

bring (v) along [ə’lɔη]: mang theo  

bring [briη]-brought [brɔ:t]-brought: mang lại

guitar (n) [gi’tɑ:] đàn ghi ta                                                        

delicious (adj) [di’li∫əs]: ngon lành                                             

take (v) a rest: nằm nghỉ

sleep [sli:p] (v) soundly: ngủ say (sleep-slept-slept)                 

pack (v) [pæk] up:  gói ghém

left-overs (n) [‘left’ouvəz]: những thứ còn thừa lại                       

assemble (v) [ə’sembl]: tập hợp lại

4. Từ Vựng Phần Writing Unit 6 Lớp 10

confirmation (n) [,kɔnfə’mei∫n]: xác nhận                        

go (v) shopping: đi mua sắm

pick (v) [pik] up: tới đón                                                          

convenient (adj)[kən’vi:njənt] for sb: phù hợp với ai đó

as soon as possible [‘pɔsəbl]: càng sớm càng tốt                       

glad (adj) [glæd]: vui mừng, vui vẻ

classmate (n) [‘klɑ:smeit]: bạn học                                              

certainly (adv) [‘sə:tnli]: nhất định

fortunately (adv) [‘fɔ:t∫nitli]: thật may                                         

bunch (n) [bʌnt∫]: nải (chuối)

mango (n) [‘mæηgou]: xòai                                                         

wildlife (n) [‘waildlaif]: cuộc sống hoang dã

accept (v) [ək’sept]: chấp nhận                                       

request (n) [ri’kwest]: lời đề nghị

later (adv): về sau                                                                   

free (adj) [fri:]: rảnh

banana (n) [bə’nɑ:nə]: quả chuối                                      

travel (v) [‘trævl]: đi lại, đi du lịch

5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 6 Lớp 10

get married (adj) [‘mærid]: đã kết hôn

option (n) [‘ɔp∫n]: sự lựa chọn

feel (v) terrible [‘terəbl]:  cảm thấy thậm tệ (feel-felt-felt)             

cloud (n) [klaud]: đám mây

sky (n) [skai]: bầu trời                                                   

English – speaking club [klʌb]: câu lạc bộ tiếng Anh

cat (n) [kæt]: con mèo                                       

rat (n) [ræt] con chuột

the latter [‘lætə] cái sau, người sau  # the former : cái trước.

bookcase (n) [‘bukkeis]: tủ sách

give (v) [giv]  up: từ bỏ (give- gave- given: cho, biếu, tặng).   

smoking (n) [‘smoukiη]: hút thuốc

health ( n) [helθ]: sức khỏe                                                       

match (n) [mæt∫]: cuộc thi đấu

weekend (n) [‘wi:kend]: cuối tuần ( thứ 7 và chủ nhât)  

umbrella (n) [ʌm’brelə]: cái dù

windy (adj) [‘windi]: có gió                                                        

cloudy (adj) [‘klaudi]: có mây phủ,  u ám

dirty (adj) [‘də:ti]: dơ bẩn, thô bỉ                                    

catch (v) [kæt∫]: tóm lấy, theo kịp                                                  

along (prep.) [ə’lɔη]: dọc theo

Fill each gap with words from the list below

information, conveniently, persuasion, concentrated, punctuality, glorious, excursion, suitability, simple, sun-burnt

1/ She will help you – she just needs a bit of gentle _______.

2/ When you go out in the hot sun, you should always put cream on your skin to avoid getting _______.

3/ We have reliable _______ that a strike is planned next month.

4/ They had three weeks of _______ sunshine.

5/ The house is _______ situated near the station and the shops.

6/ _______ has never been his strong point.

7/ I like _______ food better than fancy dishes.

8/ There is no doubt about her _______ for the job.

9/ The company is making a _______ effort to broaden its market.

10/ Next week we’re going on an _______.

Key

1/ persuasion   ; 2/ sun-burnt   ; 3/ information     ; 4/ glorious

5/ conveniently  ; 6/ Punctuality    ; 7/ simple        ; 8/ suitability

9/ concentrated ; 10/ excursion

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 6 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 6 tiếng Anh lớp 10 – An excursion, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 Vocabulary

 • Câu 1:

  Choose the one word or phrase – h, c or d that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  I work from Tuesday to Saturday, and Sunday and Monday are my……………

  • A.
   working days
  • B.
   days out
  • C.
   breaks
  • D.
   days off
 • Câu 2:

  We’ve recently studied the………………..of stones in the kidneys.

  • A.
   building
  • B.
   formation
  • C.
   structure
  • D.
   block

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 6 Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!