Lớp 12

Unit 6 lớp 12 Vocabulary – Từ vựng Future Jobs

Bài học Unit 6 Lớp 12 Future Jobs phần Vocabulary tổng hợp từ vựng của toàn bộ Unit 6 và được phân chia theo từ phần Reading, Speaking, Listening, Writing và Language Focus. Vì vậy, bài học sẽ hỗ trợ các em dễ dàng hơn trong việc tra cứu và ghi nhớ từ đã học trong bài.

1. Từ Vựng Phần Reading Unit 6 Lớp 12

vacancy [‘veikənsi] (n): một vị trí, chức vụ còn bỏ trống

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 12 Vocabulary – Từ vựng Future Jobs

resume [ri’zjum] (n): bản lý lịch

recommendation [,rekəmen’dei∫n] (n): sự tiến cử, lời giới thiệu

jot down [dʒɔt daun] (v): ghi lại tóm tắt

keeness [kinnis] (n): sự say mê, sự nhiệt tình

 • be keen on sth/doing sth: say mê

qualification [,kwɔlifi’kei∫n] (n): văn bằng, bằng cấp

interview [‘intəvju] (n): cuộc phỏng vấn

 • interviewer [‘intəvjuə] (n): người phỏng vấn
 • interviewee [‘intəvju’i] (n): người được phỏng vấn

casual clothes [‘kæʒjuəl kloudz] (n): quần áo bình thường

honest [‘ɔnist] (adj): chân thật

 • honesty [‘ɔnisti] (n): tính chân thật

self-confident [,self’kɔnfidənt] (adj): tự tin

nervous [‘nəvəs] (adj): bồn chồn, lo lắng

sense of humour [sens] [‘hju:mər] (n): óc hài hước

to avoid [ə’vɔid] (v): tránh

to prepare for [pri’peə] (v): chuẩn bị cho

 • preparation [prepə’reɪ∫n] (n): sự chuẩn bị

stressful [‘stresfl] (adj): gây ra căng thẳng

particularly [pə,tikju’lærəli] (adv): đặc biệt là

some pieces of advice (n): một vài lời khuyên

to reduce [ri’djus] (v): giảm bớt

to create [kri’eit]  (v): tạo nên

to find out (v): tìm ra, tìm hiểu

as much as possible: càng nhiều càng tốt

candidate [‘kændidit] (n): người xin việc

school certificate  (n) bằng cấp = academic certificate (n)

previous [‘priviəs]  (adj): trước (thời gian, thứ tự), ưu tiên

to employ [im’plɔi] (v): thuê, mướn

 • employer [em’plɔɪər] (n): boss [bɑ:s] (n): chủ
 • employee [emplɔɪ’i:] (n): worker (công nhân)
 • employed (adj)

employment [im’plɔimənt] (n): thuê nhân công

in addition to: thêm vào

neatly [‘nitli] (adv): gọn gàng

formally [‘fɔmlli] (adv): chính thức, trang trọng

to concentrate on [‘kɔnsntreit] (v): tập trung vào

to make real effort [‘efərt] (v): hết sức cố gắng

technical [‘teknikl] (adj): chuyên môn

aspect [‘æspekt] (n): khía cạnh

to stress [stres] (v): nhấn mạnh

enthusiasm [in’θjuziæzm] (n): sự hăng hái, sự nhiệt tình

sense of responsibililty [rɪspɑ:nsɪ’bɪlətɪ] (n): ý thức trách nhiệm

to offer [‘ɔfə] (v): cung cấp

disappointed [,disə’pɔintid] (adj): thất vọng

 • disappointment  [dɪsə’pɔɪntmənt] (n): sự thất vọng

comment [‘kɔment] (n): lời phê bình

to advertise [‘ædvətaiz] (v): quảng cáo

advertisement [əd’vətismənt, ,ædvə’taizmənt] (n): sự quảng cáo

account [ə’kaunt] (n): bản kê khai, bản báo cáo

to note down (v): ghi chép

shortcomings [‘∫ɔt,kʌmiη] (n): khuyết điểm, nhược điểm

2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 6 Lớp 12

description [dis’krip∫n] (n): sự mô tả

 • to describe [dis’kraib] (v): miêu tả

tourist guide   [‘tʊrɪst gaɪd] (n): hướng dẫn viên du lịch

to take care of (v): chăm sóc

imagine [i’mædʒin] (v): tưởng tượng

 • imaginary [i’mædʒinəri] (adj): tưởng tượng, hư ảo

character [‘kæriktə] (n): nhân vật

event [i’vent] (n): sự kiện

customer [‘kʌstəmə] (n): khách hàng

to construct [kən’strʌkt] (v): xây dựng

 • construction [kən’strʌk∫n] (n): sự xây dựng

irrigation system [,iri’gei∫n ‘sistəm] (n): hệ thống tưới tiêu

farming technique [‘fɑ:rmɪŋ tek’ni:k] (n): kỹ thuật canh tác

to save one’s life: cứu sống

electrician [ilek’tri∫n] (n): thợ điện

 • electricity [i,lek’trisiti] (n): điện
 • electrify [i’lektrifai] (v): điện khí hoá, nạp điện

journalist [‘dʒənəlist] (n): nhà báo

hotel receptionist [hou’tel ri’sep∫ənist] (n): nhân viên tiếp tân khách sạn

computer programmer: lập trình viên máy tính

rewarding [ri’wɔdiη] (adj): bổ ích đáng làm

fascinating [‘fæsineitiη] (adj): hấp dẫn

fantastic [fæn’tæstik] (adj): tuyệt vời

working condition (n):  điều kiện làm việc

3. Phần Từ Vựng Listening Unit 6 Lớp 12

to turn off the lights: tắt đèn

to turn on the lights: mở đèn

predict [pri’dikt] (v): dự đóan                            

 • to make some prediction (v)

usual [‘juʒl]  (adj) bình thường

 • unusual    [ʌn’ju:ʒl] (adv)  lạ, khác thường

wholesale [‘houlseil] (n) sự bán sỉ

 • wholesale company:công ty bán sỉ

retail [‘riteil] (n): sự bán lẻ

 • retail company (n): công ty bán lẻ

fog [fɔg]  (n)sương mù

shift [∫ift]  (n) sự thay đổi   (bản chất, hình dạng)

to get on (v): lên, trèo lên

accountant [ə’kauntənt]  (n): nhân viên kế tóan

lawyer [‘lɔjə] (n): luật sư

job market (n): thị trường việc làm

workforce [‘wək’fɔs] (n): lực lượng lao động

service job (n): nghề dịch vụ

to recover [ri’kʌvə] (v): bình phục, khỏi bệnh, vượt qua

to be grouped into: được phân thành lọai

category [‘kætigəri] (n): hạng, loại

transportation company [,trænspɔ’tei∫n ‘kʌmpəni] (n): công ty vận tải

personal service  [‘pɜ:rsənl ‘sɜ:rvɪs] (n): ngành dịch vụ cá nhân

to sit still (v): ngồi yên

car repair (n): việc sửa chữa ô tô                                

to memorize [‘meməraiz] (v): ghi nhớ, học thuộc lòng

economist [i’kɔnəmist] (n): nhà kinh tế học      

sort [sɔt] (n): loại, hạng

nine out of ten: chín trong mười (công nhân)    

to get out of (v): ra khỏi

4. Từ Vựng Phần Writing Unit 6 Lớp 12

to reach a certain age: đến một tuổi nào đó

to manage [‘mænidʒ] (v) = to run  (v): quản lý   

every moment: từng giây từng phút

holiday tour  (n): chuyến đi nghỉ mát                 

local guide  [‘loʊkl gaɪd] (n): người hướng dẫn địa phương

A level   (Advanced level): trình độ A

to accompany [ə’kʌmpəni] (v): đi cùng, hộ tống           

to fulfill [ful’fil](v): thực hiện, hòan thành

foreign visitor  [‘fɑ:rən ‘vɪzɪtər] (n):  khách nước ngòai

entry [‘entri]  (n): sự đi vào

requirement [ri’kwaiəmənt] (n): thủ tục

to fulfill the requirements: làm đầy đủ các thủ tục nhập học

fluently (adv): một cách lưu loát

normally [‘nɔməli] (adv): thông thường, thường lệ

to contact with (v): liên lạc với                         

intensive [in’tensiv] (adj): tập trung, chuyên sâu

willingness [‘wiliηnis] (n): sự sẵn sàng

5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 6 Lớp 12

to descend [di’send] (v) đi xuống

to go out for a meal: đi ra ngòai dùng bữa

to import [‘impɔt] (v): nhập khẩu

to export [‘ekspɔ:rt] (v): xuất khẩu

to fall off: rơi xuống

to be wounded [wu:nd] (v): bị thương

Complete each of the sentences with an approciate verb from the box.

 offer  interview  looking for  concentrate   prepare

 commented  admit  employed  advertised  create

 

 1. If you don’t __________ well, you are unlikely to get the job.
 2. I saw the job ___________ on the Internet.
 3. The first step in a job search is to __________ an up-to-date CV.
 4. I prefer to your recent interview and am pleased to _________ you the post of editor.
 5. A large part of the workforce is __________ in agriculture.
 6. During the interview, you should ________ on what the interviewer is saying and try to answer his questions clearly.
 7. He was honest enough to _______ his mistake.
 8. It’s hoped that the scheme will ________ new jobs in the region.
 9. He got made redundant, so now he is _______ work again.
 10. Researchers who read the report _________ that it has many errors.
Key 
 1. If you don’t interview well, you are unlikely to get the job. (Nếu bạn không phỏng vấn tốt, bạn khó lòng có được công việc.)
 2. I saw the job advertised on the Internet. (Tôi nhìn thấy quảng cáo nghề nghiệp trên internet)
 3. The first step in a job search is to prepare an up-to-date CV. (Bước đầu tiên trong tìm kiếm nghề nghiệp là chuẩn bị một CV mới nhất)
 4. I prefer to your recent interview and am pleased to offer you the post of editor. (Tôi thích buổi phỏng vấn vừa rồi với bạn và tôi sẵn lòng đề bạt bạn vào vị trí xuất bản.)
 5. A large part of the workforce is employed in agriculture. (Một nguồn lực lớn nhân công được thuê trong lĩnh vực nông nghiệp)
 6. During the interview, you should concentrate on what the interviewer is saying and try to answer his questions clearly. (Trong suốt buổi phỏng vấn, bạn nên tập trung nghe nhà tuyển dụng nói và cố gắng trả lời câu hỏi một cách rõ ràng.)
 7. He was honest enough to admit his mistake. (Anh ta thật thà đủ để thừa nhận lỗi lầm của mình.)
 8. It’s hoped that the scheme will create new jobs in the region. (Hi vọng rằng kế hoạch tổ chức sẽ tạo ra công việc mới cho vùng này.)
 9. He got made redundant, so now he is looking for work again. (Anh ta bị sa thải, vì vậy hiện tại anh ta lại đang tìm công việc.)
 10. Researchers who read the report commented that it has many errors. (Những nhà tìm kiếm vừa đọc báo cáo và nhận xét rằng nó vẫn còn có nhiều lỗi.)

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 6 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Vocabulary Unit 6 Future Jobs chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Nghề nghiệp tương lai. Để mở rộng vốn từ về đề tài nghề nghiệp tương lai mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 Vocabulary

 • Câu 1:

  Exercise 1: Fill in the blank with one approciate word from A, B, C or D

  A job interview is a conversation which occurs between a potential employer and a job (1)_______. During the job interview, the employer hopes to determine whether or not the applicant is (2)_______ for the job, while the applicant tries to learn more about the position while also (3) _______ the employer. As a general rule, a job interview is an important part of the (4)________ of applying for a job, and it may range in formality from a casual conversation to a series of serious (5) __________ with an assortment of people working within the company. 

  Depending on the size of a company and its organization, an applicant may only have one job (6)__________. This is common with small businesses, in which (7) __________ are often interviewed directly by the employer. In other cases, a representative of the human (8) ___________ department may interview a candidate first, and then he or she will go through a series of interviews with potential supervisors and other (9) _________. Larger companies may also have interview panels with multiple members who cooperate to make a (10) _________.

  • A.
   apply
  • B.
   application
  • C.
   applicant
  • D.
   applying
 • Câu 2:

  • A.
   suitable
  • B.
   fit
  • C.
   exact
  • D.
   right
 • Câu 3:

  • A.
   impressed
  • B.
   impression
  • C.
   impressive
  • D.
   impressing

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Từ vựng Unit 6 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Vocabulary này các em chuyển qua bài học ôn tập Test Yourself B Unit 4 – 6 kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!