Lớp 8

Unit 6 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp The young pioneer club

Bài học Language Focus Unit 6 Lớp 8 – The young pioneer club giới thiệu đến các em một số cách dùng mở rộng của thì hiện tại, danh động từ cùng với những động từ khiếm khuyết.

1. Grammar Language Focus Unit 6 Lớp 8

1.1. Simple present tense with future meaning (thì hiện taị đơn để diễn tả tương lai)

 • Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một sắp xếp rõ ràng cho sự việc trong tương lai. Trong câu thường có nhóm từ chỉ thời gian.
  • Tom starts school on Monday. (Tom bắt đàu học vào thứ hai)
 • Các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai theo thời khoá biểu.
  • The film starts at 7 p.m. (Phim sẽ bắt đàu vào lúc 7 giờ tối)

1.2. Gerund (Danh động từ trong Tiếng Anh)

b.1. Chức năng của Danh động từ

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 8 Language Focus – Ngữ pháp The young pioneer club

 • Danh động từ làm chủ ngữ
  • Swimming is good for health.
  • Learning English is interesting.
 • Danh động từ làm tân ngữ
  • She likes cooking.
 • Danh động từ làm tân ngữ của ‘be’
  • My great passion in life is studying.

b. 2. Danh động từ đứng sau cụm động từ, thành ngữ…

 • Can’t help/ can’t bear/ can’t stand: không thể chịu đựng nổi
 • It’s (not) worth: (không) đáng giá
 • It’s no use: thật vô dụng
 • It’s no good: vô ích
 • There’s no point in: Chẳng có lý do gì/ lợi gì
 • Have difficulty (in): Có khó khăn trong vấn đề gì
 • A waste of money/ time: tốn tiền/ mất thời gian
 • Be busy (with): bận rộn với cái gì
 • Look forward to: trông mong, chờ đợi
 • Be (get) used to: quen với cái gì
 • Object to: phản đối
 • Confess to: thú tội, nhận tội

Ví dụ: She doesn’t approve of her husband _____.

A. to gamble         B. gambling    C. to gamble         D. to gambling

b.3. Sau V + preposition, Adj + preposition hoặc Noun + preposition là V – ing.

 • Accuse of (tố cáo),
 • Suspect of (nghi ngờ),
 • be fond of (thích),
 • be interested in (thích thú, quan tâm),
 • choice of (lựa chọn),
 • reason for (lý do về)…

b.4. Những động từ sau đây theo sau là to V hoặc V – ing mà nghĩa không thay đổi: begin, like, can’t stand, love, continue, prefer, start, hate, dread.

1.3. Modal verbs: Can, could, may

 • Xin phép làm gì thường dùng với chủ ngữ I.
  • Hello, can I speak to Alice, please? 
 • Yêu cầu giúp đỡ thường dùng với chủ ngữ you.
  • Could you do me a favour?
 • Đề nghị giúp ai
  • Can/May I help you?

2. Exercise Language Focus Unit 6 Lớp 8

2.1. Unit 6 Language Focus Exercise 1

Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program. (Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động mùa xuân của Đoàn Đội.)

Guide to answer

 • Plant and water trees along streets

– When do they plant and water trees along streets?

On February 2.

– Where do they plant and water trees along the streets?

On the City center streets.

– What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 10 am.

 • Help the elderly and street children

– When do they help the elderly and street children?

On March 26.

– When do they help the elderly and streer children?

At the City rest home and orphanage.

– What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 4 pm.

 • Have big gathering to support cultural-sport programs

– When do they have big gathering to support cultural-sport programs?

On April 15.

– Where do they have big gathering to support cultural-sport program?

In the Central stadium.

– What time do they start and finish work?

They start at 5 pm and finish at 9 pm.

2.2. Unit 6 Language Focus Exercise 2

Work with a partner. (Hãy làm việc với bạn em.)

a) Look at the table. Talk about our friends’ hobbies. (Em hãy nhìn bảng và nói về sở thích của bạn em.)

Guide to answer

A: Ba loves playing soccer, but he doesn’t like washing up.

B: Lan doesn’t like playing soccer and she doesn’t like washing up, either.

A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B: Lan likes cooking meals and she likes performing music.

A: Ba doesn’t like gardening and Lan doesn’t, either.

B: Ba likes gardening broken glasses and Lan does, too.

A: Ba likes watching TV and he loves camping, too.

B: Lan loves watching TV and she likes camping, too.

A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homewwork.

B: Lan doeesn’t like playing badminton and she hates doing homework.

b) Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner. (Hãy chép bảng trên vào vở bài tập của em rồi hoàn thành nó bằng những thông tin về bản thân em, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với bạn em.)

Guide to answer

1. A: Do you like playing soccer?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love playing soccer.

2. A: Do you like washing up?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

3. A: Do you like cooking meals?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love cooking.

4. A: Do you like performing music?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

5. A: Do you like doing gardening?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gardening.

6. A: Do you like gathering broken glasses.

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gathering broken glasses.

2.3. Unit 6 Language Focus Exercise 3

Work with a partner. (Làm việc với bạn học)

a) Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner. (Dùng các diễn đạt cho trong khung để hỏi xin sự giúp đỡ, sau đó luyện nói với bạn em.)

Guide to answer

A.

Woman: Can/ Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

Woman: Can you buy a ticket?

B.

Old woman: Could you do me a favor?

Boy: What can I do for you?

Old woman: Can you take me across the road?

C.

Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

Boy: Could you help me with this math problem?

D.

Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

Grandpa: Can you water the flower in the garden?

b) Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner. (Hãy dùng các diễn đạt cho trong khung ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)

Guide to answer

1. A: May I help you?

B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

2. A: Do you need any help?

B: No. Thank you. I’m fine.

3. A: Oh. This bag is heavy.

B: Let me help you.

A: Yes. That’s very kind of you.

Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. After you will go another 50 meters, you will see a path to your left.

                    A    B       C                                D

2. Can you help me moving this table?

        A        B              C        D

3. Take this map so that you don’t go lost!

              A           B                  C    D

4. All of them agreed to participate for the program.

          A             B      C                   D

5. They are going to clean the banks of the lakes in weekends.

               A                       B              C                D

Guide to answer

1a      2c      3d        4d        5d

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 6 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Ngữ pháp Language Focus Unit 6 tiếng Anh lớp 8, để củng cố nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 Language Focus

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  The next meeting of the committee _____ on November 5th.

  • A.
   is
  • B.
   are
  • C.
   was
  • D.
   were
 • Câu 2:

  Wait here until I_____ you.

  • A.
   call
  • B.
   will call
  • C.
   called
  • D.
   am going to call

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!