Lớp 9

Unit 6 lớp 9 Listen – Bài nghe The environment

Bài học Listen Unit 6 Lớp 9 – The environment hướng dẫn các em nghe và hoàn thành báo cáo về tình hình ô nhiễm đại dương.

 • Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes. (Nghe bản báo cáo về mức độ ô nhiễm của các đại dương. Sau đó hãy hoàn thành bản ghi chú.)

How the ocean is polluted

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9 Listen – Bài nghe The environment

Firstly:             raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly:         _______ dropped into the sea.

Thirdly:            oil sprills_______.

Next:               _____________

Finally:            _____________

Guide to answer

How the ocean is polluted?

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly: garbage is dropped into the sea.

Thirdly: oil spills come from ships at sea.

Next: waste materials come from factories.

Finally: oil is washed from the land.

 • Tapescript Listen Unit 6 Lớp 9

​Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directory into the rivers, which then leads to the sea. And finally, oil is washed from the land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste.

 • Bài dịch Listen Unit 6 Lớp 9

​Đại dương của chúng ta đang ngày càng trở nên vô cùng ô nhiễm. Hầu hết sư ô nhiễm này đến từ đất liền, có nghĩa là nó đến từ con người. Trước hết, đó là nước thải được bơm trực tiếp vào biển. Nhiều quốc gia, cả những nước phát triển và đang phát triển, đều gây ra điều này. Thứ hai, những con tàu thả khoảng 6 triệu tấn rác thải ra biển mỗi năm. Thứ ba, sự cố tràn dầu từ các con tàu. Một con tàu gặp tai nạn và dầu rò rỉ từ các thùng chứa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm nước, mà còn giết chết sinh vật biển. Tiếp theo, các chất thải từ nhà máy. Chủ sở hữu nhà máy để chất thải chảy trực tiếp ra sông, sau đó dẫn đến biển không đúng quy định. Và cuối cùng, dầu rửa từ đất. Điều này có thể là kết quả của bất cẩn hoặc một cố ý xả chất thải.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen – Unit 6 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 9 Listen.

 • Câu 1:
  Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it

  Hundreds of species of marine life manage to survive even in the darkest depths of the ocean. These tenants of the deep have evolved some extremely ingenious devices for locating their food and enemies.

  Where the light is very dim, some of these deepwater species have developed enormous eyes with almost telescopic lenses, very much like those of owls. Others, especially the fish that survive where there is no light at all, are quite blind but have developed long feelers that enable them to identify and collect stray bits of food that come within a considerable radius of them. 

  Some inhabitants of the deep supply their own light. They have built-in torches that they can switch on and off depending on whether they are pursuing or being pursued.

  Some have regular lamps, spots of steady light, which spread a faint glow through the water around them. One deepwater squid can quirt a luminous that cousins nearer the surface to becloud and darken the water. It’s supposed that about half of the varieties of fish living in the dark depths of the ocean have some power of illumination.

  In order to survive, all species of the deep must be able to____.

  • A.
   supply their own light
  • B.
   compensate for the lack of light
  • C.
   locate food and enemies
  • D.
   both b and c
 • Câu 2:

  Most of the marine species living in the darkest depths have ___.

  • A.
   learned to live without light
  • B.
   evolved ingenious devices to help them
  • C.
   found ways to supply their own light
  • D.
   developed extremely sensitive eyes
 • Câu 3:

  According to the selection, some species that live where is no light have ___.

  • A.
   long, sensitive feelers
  • B.
   luminous fins
  • C.
   enormous owl-like eyes
  • D.
   no actual eyes

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!