Lớp 11

Unit 7 lớp 11 Listening – Bài nghe World population

Bài học Unit 7 Lớp 11 World population phần Listening giúp các em phát triển kỹ năng nghe hiểu với nội dung xoay quanh vấn đề về dân số thế giới.

1. Before You Listen Unit 7 Lớp 11

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11 Listening – Bài nghe World population

 1. Do you think that our world is overpopulated? (Em có nghĩ rằng hiện tại thế giới đang quá đông dân?)
 2. What continent has the largest population? (Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới?)

Guide to answer

 1. Yes, I do
 2. Asia has the largest population.

2. While You Listen Unit 7 Lớp 11

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen to the interview and do the tasks that follow. (Các em sẽ nghe Tiến sỹ Browm, một chuyên gia nghiên cứu về dân số thế giới nói về vấn đề dân số toàn cầu. Lắng nghe bài phỏng vấn và làm những bài tập sau.)

2.1. Unit 7 Lớp 11 Listening Task 1

Choose the best answer A, B, C, or D for the following statements and questions. (Chọn đáp án A, B, C hoặc D đúng nhất cho các phát biểu và câu hỏi sau.)

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A.    over 6.7 billion                      C. about 6.7 million

B.    6.7 billion                              D. 6.6 billion

2. According to the expert, the population of the world increases by……….a year.

A. 66 million

B. about 66 million

C. 76 billion

D. about 76 million

3. According to the expert, the area that has the highest population growth rate is………

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. the Middle East

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. death rates

B. birth rates

C. an increase in death rates

D. a decrease in death rates

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy                                           C. shortage of food

B. lack of hospitals and schools        D. poor living conditions

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. providing safe, inexpensive birth control methods

B. educating people

C. advising people to use birth control methods

D. strictly implementing a family planning policy

Guide to answer

1 2 3 4 5 6
A D C D A B

 

2.2. Unit 7 Lớp 11 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Lắng nghe lại và trả lời những câu hỏi sau)

 1. According to experts, what will the population of the world be by the year 2015? (Theo các chuyên gia, đến năm 2015 dân số thế giới là bao nhiêu?)
 2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world? (Chuyên gia nói gì về tỉ lệ phát triển dân số ở một số nơi trên thế giới?)
 3. According to the expert, what is the reason for a fall in the death rates? (Theo chuyên gia, vì sao tỉ lệ tử vong giảm?)
 4. According to the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly to developing countries? (Theo chuyên gia, sự bùng nổ dân số gây ra vấn đề gì cho thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển?)
 5. How many solutions did the expert offer and what are they? (Chuyên gia đã đưa ra bao nhiêu giải pháp và những giải pháp đó là gì?)

Guide to answer

 1. According to the experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.
 2. He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.
 3. According to the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services and medical care.
 4. The problems population explosion causes to the world, particularly to developing countries are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and poor living conditions.
 5. The expert offered 4 solutions. They are:
 • to educate people and make them aware of the danger of having more children,
 • to provide safe, inexpensive birth-control methods,
 • to strictly implement a family planning policy,
 • to exercise strict and fair reward and punishment policies.

3. After You Listen Unit 7 Lớp 11

Listen again. Work in groups and summarise the main ideas of the passage. (Nghe lại. Làm việc nhóm và các ý chính của đoạn văn.)

The world population today is over 6.7 billion. A year the world population increases by about 76 million. By the year 2015, the world population will be over 7 billion. The number of problems which the expert mentions is 4. The number of solutions which the expert offers is 4.

4. Tapescrip Listening Unit 7 Lớp 11

 • Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?
 • Dr. Brown: Well, there are over 6.700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.
 • Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth?
 • Dr. Brown: No, they don’t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, and Asia third.
 • Interviewer: What is the main reason for the population explosion?
 • Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fail in death rates. This is due to the improvement of the living conditions and medical care.
 • Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?
 • Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.
 • Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?
 • Dr. Brown: I think, there are a number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth control methods. The third is to strictly implement a family planning policy. And the fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies.
 • Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.
 • Dr. Brown: You’re welcome.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 7 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 Listening.

 • Câu 1:
  Read the passage carefully, then choose the correct answers

  The dramatic growth of the world’s population in the twentieth century was on a scale without parallel in human history. Most of this growth had occurred since 1950 and was known as the population ‘explosion’. Between 1950 and 1980 the world population increased from 2.5 to over 4 billion, and by the end of the twenty century the figure had risen to about 6.6 billion. Growth of this size cannot continue indefinitely. Recent forecasts suggest that the total population will level out at between 10 and 15 billion in the mid twenty first century. Already there are encouraging signs that the rate of increase in many less developed countries is beginning to slow down.

  It has been forecast that, by the middle of the twenty-first century _____.

  • A.
   various measures will have been taken to encourage population growth
  • B.
   the world population will be stabilized at around 10 to 15 billion
  • C.
   the population growth rate in less developed countries will be much higher
  • D.
   the rate of population increase will have doubled the 1950 rate
 • Câu 2:

  In 2000, the world’s population was about ______.

  • A.
   four billion
  • B.
   six billion
  • C.
   ten billion
  • D.
   fifteen billion
 • Câu 3:

  It is pointed out in the passage that the increase in the world population ______.

  • A.
   is expected to continue even faster until 2050
  • B.
   will not continue into the next century
  • C.
   has been going on noticeably since 1950
  • D.
   has been much faster in the industrialized countries

Trên đây là nội dung bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 11 World Population phần Listening, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!