Lớp 12

Unit 7 lớp 12 Reading – Bài dịch Economic Reforms

Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Reading cung cấp nội dung về chính sách đổi mới kinh tế của đất nước. Qua đó giúp các em rèn luyện một vài kỹ năng đọc hiểu: đọc và đoán ngữ cảnh, đọc lấy thông tin chi tiết.

1. Before You Read Unit 7 Lớp 12

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 12 Reading – Bài dịch Economic Reforms

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau)

1. What can you see in the picture? (Bạn nhìn thấy gì trong bức tranh?)

2. Do you think that the people in this picture lead a rich or a poor life? (Theo bạn thì những người trong tranh sống sung túc hay nghèo khó?)

3. What, in your opinion, should be done to improve the situation? (Theo bạn thì người ta nên làm gì để cải thiện tình trạng này?)

Guide to answer

1. The picture shows us people’s life is very rustic. The living standard is very low. People live in thatched-roof houses with earthen walls. And there is no modern means of transport. In fact, there is no sign of modernity.

2. The people in this picture lead a very simple and poor life.

3. In my opinion, people should carry out economic reforms. They should change their old and obsolete way of living and working. it means they should change their way of thinking. In a word, people should re-structure their economy.

2. While You Read Unit 7 Lớp 12

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc bài khóa và làm những bài tập bên dưới)

Bài đọc gồm 5 đoạn và chia thành 4 phần:

 • Phần 1: Nêu chính sách và mục tiêu của Đổi Mới
 • Phần 2: Trước thời kỳ Đổi Mới
 • Phần 3: Đại hội toàn quốc và cải tiến từ khi Đổi Mới
 • Phần 4: Nhận định của người viết

2.1. Unit 7 Lớp 12 Reading Task 1

Give the Vietnamese equivalents to the following words phrases. 

(Hãy cho từ tiếng Việt có nghĩa tương đương với các từ và cụm từ sau.)

National Congress _________                inflation _________

renovation ________                            government subsidies __________

under-developed ________                   government commitment _________

dominated ________                            dissolve __________

stagnant _________                             substantial ____________

Guide to answer

National Congress: Đại hội toàn quốc             inflation: sự lạm phát

renovation: đổi mới                                      government subsidies: sự bao cấp của chính phủ

under-developed: kém phát triển                   government commitment: cam kết của chính phủ

dominate: chi phối, thống trị                          dissolve: tan rã

stagnant: trì trệ                                            substantial: lớn lao, đáng kể

2.2. Unit 7 Lớp 12 Reading Task 2

Decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Xác định các câu sau đúng (T) hay sai (F)

1. Economic reform is the most important measure to be taken to promote the development of a country. (Cải cách kinh tế là biện pháp quan trọng nhất để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của một quốc gia.)

2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986. (Chính sách Đổi Mới được Chính phủ Việt Nam đề ra năm 1986.)

3. Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy. (Trước thời kỳ Đổi Mới, nạn lạm phát ảnh hưởng đến mọi ngành kinh tế quốc gia.)

4. To make Doi Moi to be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry to three major economic programmes. (Để Đổi Mới thành công, Chính phủ chỉ chuyển đổi nền kinh tế từ ưu tiên phát triển công nghiệp nặng sang ba chương trình kinh tế lớn.)

5. The Land Law and the Enterprises Law have encouraged both domestic and foreign private investment. (Luật Đất Đai và Luật Xí Nghiệp khuyến khích đầu tư của tư nhân trong và ngoài nước.)

Guide to answer

1. Economic reform is the most important measure to be taken to promote the development of a country. (F) —> Economic reform is one of the most important measures to be taken to promote the development of a country.

2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986. (F) —> Doi Moi was initiated by the Vietnamese Communist Party in 1986.

3. Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy. (T)

4. To make Doi Moi to be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry to three major economic programmes. (F) —> To make Doi Moi to be successful, the Government shifted economic priority from heavy industry to three major economic programmes, eliminated government subsidies. 

5. The Land Law and the Enterprises Law have encouraged both domestic and foreign private investment. (T)

2.3. Unit 7 Lớp 12 Reading Task 3

Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi)

1. When and by whom was Doi Moi officially initiated? (Đổi Mới được chính thức đề ra khi nào và do ai đề ra?)

2. What was the aim of Doi Moi? (Mục đích của Đổi Mới là gì?)

3. Name the renovation measures the Government introduced to implement Doi Moi. (Hãy kể tên một số biện pháp cải cách và chính phủ đưa ra nhằm thực hiện đổi mới.)

4. How was Vietnam changed since Doi Moi? (Việt Nam đã thay đổi như thế nào kể từ khi Đổi Mới?)

5. What do we believe? (Chúng ta tin vào điều gì?)

Guide to answer

1. It was officially initiated in 1986 by our Vietnamese Communist Party.

2. Its aim was to re-structure the national economy and to raise the living standard of the people.

3. The measures the Government introduced to implement Doi Moi were:

 •  eliminating the government subsidies;
 •  shifting economic priority from heavy industry to three major economic programs: production of food, production of consumer goods and production of exports;
 •  reducing state intervention in business;
 •  opening trade relations with all countries in the world;
 •  encouraging foreign and domestic private investment.

4. Since Doi Moi, Vietnam has gained substantial changes.

 • productivity and agricultural exports have constantly increased;
 • farmers have enjoyed land use rights and (have) had greater choice on how to use their agricultural land;
 • workers have worked harder;
 • children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education and training.

5. We believe that with the strong commitment of the Party and Government to Doi Moi, we will gain greater achievements and build a better life for or people.

3. After You Read Unit 7 Lớp 12

Scan the passage and make brief notes of the following points.

(Đọc lướt qua đoạn văn và ghi chú vắn tắt những điểm sau)

 • Vietnam before Doi Moi (Việt Nam trước Đổi Mới) ___________________________
 • The Government’s renovation measures (Những biện pháp cải cách của Chính phủ) ____________________
 • Vietnam since Doi Moi (Việt Nam kể từ khi Đổi Mới) _________________________

Guide to answer

 • Vietnam before Doi Moi

1. The economy was under-developed and dominated by traditional agriculture;

2. Both the country and the people were poor;

3. The production was stagnant;

4. Shortage of schools and hospitals;

5. Inflation.

 • The Government’s renovation measures

1. Eliminating government subsidies;

2. Opening trade relations with all countries in the world;

3. Shifting economic priority from heavy industry to three major economic programs : production of food, production of consumer goods and production of exports;

4. Reducing the stale’s intervention in business;

5. Encouraging foreign and domestic private investment.

 • Vietnam since Doi Moi

1. Productivity and agricultural exports have increased.

2. Farmers have enjoyed land use rights, had greater choice to use their agricultural land.

3. Workers have worked harder, and got easy life.

4. And children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education and training.

4. Phần dịch Reading Unit 7 Lớp 12

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để đẩy mạnh sự phát triển sự phát triển của một nước là thường xuyên thực hiện cải cách kinh tế. Nhận thức được điều này, vào tháng Mười hai năm 1986, tại Đại hội toàn quốc lần thứ sáu, Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra một chính sách cải cách kinh tế toàn diện, thường được gọi là “Đổi Mới”. Mục tiêu của Đổi mới là tái thiết nền kinh tế Việt Nam và nâng cao đời sống người dân.

Trước thời kỳ Đổi Mới, đất nước ta đã trải qua rất nhiều khó khăn: nền kinh tế kém phát triển và nông nghiệp truyền thống chiếm ưu thế; đất nước nghèo nàn, người dân sống khổ cực, sản xuất bị trì trệ; trường học và bệnh viện thiếu thốn và lạm phát ảnh hướng đến mọi lĩnh vực kinh tế. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã đưa ra một số biện pháp cải cách: xóa bỏ chế độ bao cấp, chuyển nền kinh tế ưu tiên đó phát triển công nghiệp nặng sang ba chương trình kinh tế lớn, đó là: sản xuất thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu; hạn chế sự can thiệp của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh; mở rộng quan hệ thương mại với mọi quốc gia trên thế giới và khuyến khích đầu tư của tư nhân trong và ngoài nước.

Các đại hội toàn quốc sau đó của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào năm 1992, 1996 và 2001 tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới, và kêu gọi cải cách nhiều hơn nữa về quản lý và kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ đã thông qua Luật Đất Đai vào năm 1993 và Luật Xí Nghiệp năm 2000. Những điều điều này đã tạo cơ sở pháp lý để giải tán các hợp tác xã hoạt động thiếu hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội cho nông dân và khuyến khích đầu tư tư nhân trong và ngoài nước.

Từ khi Đổi Mới, đất nước đã trải qua nhiều thay đổi lớn: năng suất sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp không ngừng gia tăng, nông dân có quyền sử dụng đất và có nhiều chọn lựa hơn về cách sử dụng đất canh tác, công nhân làm việc chăm chỉ hơn vì thời gian là vàng bạc của họ; còn trẻ em, nhất là trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số có nhiều cơ hội hơn để học tập và rèn luyện.

Chúng ta tin rằng với quyết tâm Đổi Mới của Đảng và Chính phủ, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn lao hơn và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Read the passage carefully, decide whether the statements are true (T) or false (F) and then answer the questions.

From 1975 till the major economic reforms of 1986, Vietnam followed socialist policies of high command economy and political centralization, extending the collectivization of agriculture to South Vietnam and nationalizing of all economic and industrial enterprises including foreign enterprises. Between 1980 and 1985, the government adopted half-hearted liberal measures including family-based contract systems and promoting state-private joint enterprises. The economic stagnation continued until 1986 when the proponents, within the Vietnamese Communist Party, of economic liberalization along the lines followed by China came to power. The new policy, styled doi moi (politics of renovation) led to the abandonment of centralized planning in favor of decision-making by factory managers in terms of equipment, production targets, and sources of finance. The Doi Moi policies registered spectacular economic gains in the growth in GDP, in savings and investment rates, and exports. They brought in large amounts of foreign investment, liberalized the banking structure, and made the currency stable. These measures, among others, led to the lifting of the economic embargo by the United States and made loans and grants by the IMF, World Bank, and Western donors possible.

True or False 

 1. From 1975 to 1985, the Vietnamese economy was not growing or developing.
 2. Vietnam economic reform, which was referred as Doi Moi, was implemented in the years between 1980 and 1985.
 3. Before Doi Moi, the economy of Vietnam was characterized by collective ownership and central ship.
 4. China followed Vietnam’s example by reforming the economy.
 5. The Doi Moi policies brought about dramatic changes in the Vietnamese econom.

Key 

 1. From 1975 to 1985, the Vietnamese economy was not growing or developing. (T)
 2. Vietnam economic reform, which was referred as Doi Moi, was implemented in the years between 1980 and 1985. (F) —> Vietnam economic reform, which was referred as Doi Moi, was implemented in 1986.
 3. Before Doi Moi, the economy of Vietnam was characterized by collective ownership and central ship. (T)
 4. China followed Vietnam’s example by reforming the economy. (F) —> Economic liberalization along the lines followed by China came to power.
 5. The Doi Moi policies brought about dramatic changes in the Vietnamese economy. (T)

​Answer the questions

 1. When was Doi Moi officially initiated?
 2. What were the achievements of Vietnam economic reform?

Key

 1. Doi Moi was officially initiated in 1986.
 2. The Doi Moi policies registered spectacular economic gains in the growth in GDP, in savings and investment rates, and exports. They brought in large amounts of foreign investment, liberalized the banking structure, and made the currency stable.

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 7 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Reading Unit 7 Economic Reforms chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Cải cách kinh tế. Để thực hành thêm cho kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 12 Reading.

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase that best fits the blank space in the following passage.

  In 1986 Vietnam (1)_____ a political and economic innovation campaign (Doi Moi) that introduced reforms intended to facilitate the transition from a centralized economy to a “socialist-oriented market economy.” Doi Moi combined government planning with free-market incentives. The program abolished agricultural (2) _____, removed price controls on agricultural goods, and enabled farmers to sell their goods in the marketplace. It encouraged the establishment of private businesses and foreign investment, including foreign-owned (3) _____.

  By the late 1990s, the success of the business and agricultural (4) _____ ushered in under Doi Moi was evident. More than 30,000 private businesses had been (5) _____, and the economy was growing at an annual rate of more than 7 percent. From the early 1990s to 2005, poverty (6) _____ from about 50 percent to 29 percent of the population. However, progress varied geographically, with most prosperity concentrated in urban areas, (7) _____ in and around Ho Chi Minh City. In general, rural areas also made progress, as rural households (8) _____ in poverty declined from 66 percent of the total in 1993 to 36 percent in 2002. (9) _____ contrast, concentrations of poverty remained in (10) _____ rural areas, particularly the northwest, north-central coast, and central highlands.

  (1) __________

  • A.
   adopted
  • B.
   launched
  • C.
   produced
  • D.
   maintained
 • Câu 2:

  (2) __________

  • A.
   collectives
  • B.
   coordinates
  • C.
   combinations
  • D.
   corporations
 • Câu 3:

  (3) __________

  • A.
   formations
  • B.
   creations
  • C.
   enterprises
  • D.
   renovations

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 7 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Reading này các em chuyển qua bài học mới  Unit 7 Economic Reforms – Speaking kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!