Lớp 10

Unit 8 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng The story of my village

Bài học Vocabulary Unit 8 Lớp 10 – The story of my village cung cấp toàn bộ từ vựng trong bài với phiên âm đầy đủ và nghĩa từ. Hi vọng bài học này giúp các em trong việc trau dồi vốn từ vựng.

1. Từ Vựng Phần Reading Unit 8 Lớp 10

work (v) [wə:k]: làm việc                                                   

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10 Vocabulary – Từ vựng The story of my village

think (v) of sth ( think [θiηk] –thought [θɔ:t]–thought): ( nghĩ đến một điều gì đó )

crop (n) [krɔp]: vụ mùa                                                     

produce (v) [prə’dju:s]: làm, sản xuất

help (v) [help]: giúp đỡ                                                      

hard (adv) [hɑ:d]: vất vả, gian khổ

harvest (v) [‘hɑ:vist]: thu họach                                         

rice field (n) [‘rais’fi:ld]: cánh đồng lúa

field (n) [fi:ld]: cánh  đồng                                                

make ends meet (v): kiếm đủ tiền để sống

to be in need of (adj): thiếu cái gì                                     

simple (adj) [‘simpl]: đơn giản, dễ hiểu

straw (n) [strɔ:]: rơm                                                          

mud (n) [mʌd]: bùn

brick (n) [brik]: gạch                                                          

shortage (n) [‘∫ɔ:tidʒ]: túng thiếu

manage [‘mænidʒ] (v) to do sth : giải quyết, xoay sở.        

villager (n) [‘vilidʒə]: dân làng

send (v) somebody to school / college [‘kɔlidʒ]: gửi ai đi học phổ thông / đại học. (send – sent – sent )

techical high school (n): trường trung học kĩ thuật            

result in (v) [ri’zʌlt]: đưa đến, dẫn đến.                              

introduce (v) [,intrə’dju:s]: giới thiệu

farming method (n) [fɑ:miη, ‘meθəd]: (phương pháp canh tác)           

bumper crop (n): mùa màng bội thu

cash crop (n) [‘kæ∫krɒp]: vụ mùa trồng để bán                  

export (v) [‘ekspɔ:t]: xuất khẩu

thanks to (conj.): nhờ vào                                                 

knowledge (n) [‘nɔlidʒ]: kiến thức

bring home : [briη, houm]: mang về                                   

lifestyle (n) [laifstail]: lối sống

bring [briη ]– brought [brɔ:t]– brought (v): mang lại         

better (v) [‘betə]: cải thiện, làm cho tốt hơn.

comfortably (adv) [‘kʌmfətəbli]: dễ chịu, thỏai mái               

science (n) [‘saiəns]: khoa học

grandchild (n)[‘grændt∫aid]: cháu (của ông bà)                    

do some shopping [‘∫ɔpiη](exp.): mua sắm

make ends meet [mi:t] (exp.): kiếm đủ sống                     

in need [ni:d] of many things: thiếu thốn nhiều thứ

bettering one’s life: cải thiện cuộc sống của ai đó.

areas [‘eəriəz] of change: những lĩnh vực có thay đổi        

author (n) [‘ɔ:θə]: tác giả

 improve (v) [im’pru:v]: cải thiện, hoàn thiện

community (n) [kə’mju:niti]: cộng đồng, phường                    

apply (v) [ə’plai]: ứng dụng, áp dụng

2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 8 Lớp 10

medical centre (n) [‘medikl,’sentə]: trung tâm y tế               

look after (v): chăm sóc

build [bild] – built – built (v): xây dựng                             

condition (n) [kən’di∫n]: điều kiện

canal (n) [kə’næl]: kênh                                                     

bridge (n)[bridʒ]: cái cầu

town (n) [taun]: thị trấn, thị xã, thành phố(nhỏ)                

widen (v) [‘waidn]: mở rộng, làm rộng ra

short (adj) [∫ɔ:t]: ngắn                                                       

new (adj) [nju:]: mới

football ground (n) [‘futbɔ:l, graund ]: sân bóng đá             

lorry (n) [‘lɔri]: xe tải

resurface (v) [,ri:’sə:fis]: trải lại, thảm lại (mặt đường)    

that’s a good idea! (exp.): ý kiến hay đấy!

muddy (adj) [‘mʌdi]: lầy lội                                               

get around (v): đi lại

raise (v) [reiz]: nâng lên                                                     

flooded (adj) [flʌded]: bị ngập lụt

more easily [‘i:zili]: dễ dàng hơn                                        

farming product (n) [[fɑ:miη,’prɔdəkt]: nông sản

cart (v) [kɑ:t]: chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo       

loads [‘loudz] of (n): nhiều

3. Từ Vựng Phần Listening Unit 8 Lớp 10

green tree (n) [‘gri:n, tri:]: cây xanh                                    

in the past [pɑ:st] (exp.): trong quá khứ

west coast [koust] (n): bờ biển phía tây                             

instead (adv): [in’sted]: để thay thế

in the middle [‘midl] of  sth (exp.): ở giữa cái gì đó           

side (n) [said]: phía, bên

grass land (n) [‘gra:s, lænd]: bãi cỏ                                    

turn into (v): quẹo vào

ugly (adj) [‘ʌgli]: xấu xí, đáng sợ                                       

suburbs (n) [‘sʌbə:bz]: khu vực ngọai ô

replace (v) [ri’pleis]: thay thế                                             

tourist resort (n) [‘tuərist, ri:’zɔ:t]: khu nghỉ ngơi

pull down (v) [pul, daun]: phá bỏ

cut down (v) [kʌt, daun]: chặt bỏ

narrow (adj) [‘nærou]: hẹp, chật hẹp                                 

atmosphere (n) [‘ætməsfiə]: bầu khộng khí

peaceful (adj) [‘pi:sfl]: yên tĩnh                                         

change in sth(n) [t∫eindʒ]: sự thay đổi

corner shop (n) [‘kɔ:nə, ∫ɔp]: cửa hàng tạp hóa nhỏ           

department store (n)[di’pɑ:tmənt,stɔ:]: cửa hàng bách hóa

no longer (exp.): không còn ……nữa                                 

quiet (adj) [‘kwaiət]: yên tĩnh

hotel (n) [hou’tel]: khách sạn                                             

shop (n) [∫ɔp]: cửa hiệu

expensive (adj) [iks’pensiv]: đắt đỏ                                    

hometown (n) [‘houm, taun]: quê hương

home village (n)[ ‘houm, ‘vilidʒ] : làng quê

4. Từ Vựng phần Writing Unit 8 Lớp 10

railway station (n) [‘reilwei ,stei∫n]: nhà ga                         

holiday (n) [‘hɔlədi]: ngày nghỉ

direction (n) [di’rek∫n]: sự chỉ dẫn

 map (n) [mæp]: bản đồ

decide (v) [di’said]: quyết định                                          

follow (v) [‘fɔlou]: theo, đi theo

easily (adv) [‘i:zili]: rõ ràng, dễ dàng                                  

ahead (adv)[ə’hed]: về phía trước

come [kʌm] out of (v): đi ra khỏi (come-came-come)       

go over [‘ouvə] (v): đi qua (cầu) ( go – went – gone)

take the first turning [‘tə:niη] on the left: ( rẽ vào ngã rẽ đầu tiên bên trái )

station (n) [‘stei∫n]: nhà ga, trạm, đồn

walk past (v): đi qua

keep [ki:p] on (v) tiếp tục (đi) (keep-kept-kept)                

miss (v) [mis]: nhầm

enclose (v) [in’klouz]: gửi kèm

look forward [‘fɔ:wəd] to + V-ing (exp.) mong đợi

see – saw- seen (v): gặp

entrance (n) [‘entrəns]: lối vào, cổng vào                           

go straight [streit] ahead (exp.): đi thẳng về phía trước

souvenir [,su:və’niə] shop (n): quầy bán quà lưu niệm.     

book shop (n) [‘buk,∫ɔ]: hiệu sách

car park (n) [ka, pɑ:k]: bãi đậu xe                                      

go along (v) [ə’lɔη]: đi dọc theo

on the right [rait] (exp.): bên phải                                     

on the left [left] (exp.): bên trái

opposite (adj) [ɔ’pju:n]: đối diện                                        

crossroads (n) [‘krɔsroudz]: giao lộ, bùng binh

5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 8 Lớp 10

traffic lights (n) [‘træfik’laits]: đèn giao thông

say [sei] – said – said (v): nói, diễn  đạt                               

soon (adv ) [su:n]: sớm

a lot [lɔt]: nhiều                                                                 

source (n) [sɔ:s]: nguồn                                                          

interesting (adj) [‘intristiη]: thú vị                                       

write [rait] – wrote – written [‘ritn] (v): viết

slippery (adj) [‘slipəri]: trơn, khó đi                                      

crazy (adj) [‘kreizi]: điên dại, ngu xuẩn

breakfast (n) [‘brekfəst]: bữa ăn sáng                                 

serve (v) [sə:v]: phục vụ, phụng sự

announce (v) [ə’nauns]: thông báo                                     

talk (v) [tɔ:k]: nói chuyện, trò chuyện

enjoy (v) [in’dʒɔi]: thưởng thức, thích                                 

have a  rest [rest] (exp.): nghỉ ngơi

at least (exp.): ít nhất                                                        

problem (n): vấn đề

do more homework [‘houmwə:k]: làm nhiều bài tâp về nhà     

meeting (n) [‘mi:tiη]: cuộc hội họp, cuộc gặp gỡ

cure (v) [kjuə]: điều trị                                                      

disease (n) [di’zi:z]: căn bệnh

have a bath [bæθ] (exp.): đi tắm                                       

beach (n) [bi:t∫]: bãi biển

go swimming [‘swimiη] (exp.): đi bơi                                 

lend [lend]– lent [lent] – lent (v): cho mượn, cho vay

pass [pɑ:s] the exam (exp.): qua kỳ thi                             

sick [sik] people (n): người bị bệnh

queue (v) [kju:]: xếp hàng                                                 

heavy traffic (n) [‘hevi, træfik]: mật độ xe cộ đông

air (n) [eə]: không khí, không gian                                    

clean (n) [kli:n]: sạch

friendly (adj) [‘frendli]: thân thiện, thân mật                      

helpful (adj) [‘helpfuli]: hay giúp đỡ

role (n) [roul]: vai trò                                                         

essential [i’sen∫əl] for (adj): cần thiết

convenient (adj) [kən’vi:njəntli]: thuận tiện, tiện lợi            

as well as [æz] (exp.): cũng như

pay [pei] for (v): trả (tiền), trả (lương)                              

transport (n) [‘trænspɔ:t]: sự chuyên chở

politics (n): chính trị                                                         

endless (adj) [‘endlis]: vĩnh viễn

faraway (adj): xa xăm, xa xưa                                          

custom (n) [‘kʌstəm]: phong tục, tập quán

dominate (v) [‘dɔmineit]: chi phối, có ảnh hưởng lớn.        

talk to each other (exp.): nói chuyện với nhau, chi phối

source (n) [sɔ:s]: nguồn

Complete the passage with the suitable words from the box.

 preserved        housed             labourers          outbuildings    village             life       community      fields!

In most of Europe, farmers’ homes and (1) ………….. are generally located within a village, and tools and animals are (2) …………..there. Every morning, the farmers and farm (3)………leave their (4)…………. to work their land or tend their animals in distant (5) ………….. and return to the village at the end of the day. Social (6) ………….. is thus centripetal; that is, it is focused around the (7)………….. center, the village. Only in certain parts of Quebec has this pattern been (8) ………….. in North America.

Key

In most of Europe, farmers’ homes and outbuildings are generally located within a village, and tools and animals are housed. Every morning, the farmers and farm laborers leave their village to work their land or tend their animals in distant fields and return to the village at the end of the day. Social life is thus centripetal; that is, it is focused around the community center, the village. Only in certain parts of Quebec has this pattern been preserved in North America.

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 8 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 8 tiếng Anh lớp 10, để mở rộng vốn từ vựng bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 Vocabulary

 • Câu 1:

  Choose the one word or phrase – b, c or d – that best completes the sentence or subtitutes for the underlined word or phrase.

  The recent heavy rains have helped to ease the water ……………..

  • A.
   supply
  • B.
   poverty
  • C.
   plenty
  • D.
   shortage
 • Câu 2:

  They tried to find a way of bettering = ______their lives.

  • A.
   moving
  • B.
   changing
  • C.
   achieving
  • D.
   improving

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 8 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!