Lớp 6

Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities

Với bài học Vocabulary and Listening – Unit 1 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo, các em sẽ được biết thêm nhiều từ vựng hay về nơi chốn và nghe hiểu người khác so sánh các nơi chốn hoặc các vật với nhau. Hi vọng các em sẽ có một buổi học thú vị.

THINK! Do you like modern or old places? Why?

Bạn đang xem: Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities

(Hãy nghĩ xem! Em thích những nơi hiện đại hay cổ xưa? Tại sao?)

Guide to answer

I like modern places because everything is very convenient. I can have anything I want rapidly.

(Em thích những nơi hiện đại vì mọi thứ rất thuận tiện. Em có thể có bất cứ thứ gì mình muốn một cách nhanh chóng.)

1.1. Unit 1 Lớp 6 Vocabulary and Listening Task 1

Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check.

(Nối các tính từ 1 – 6 với các từ trái nghĩa trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra.)

dirty             unfriendly               old                quiet                  pretty                   safe

Guide to answer

1. clean >dirty (sạch >

2. noisy >quiet (ồn ào >

3. ugly >pretty (xấu xí >

4. dangerous >safe (nguy hiểm >

5. friendly >unfriendly  (thân thiện >

6. modern >old (hiện đại >

1.2. Unit 1 Lớp 6 Vocabulary and Listening Task 2

Write sentences for the adjectives in Task 1. Then compare with a partner.

(Viết các câu cho các tính từ ở bài 1. Sau đó so sánh với bạn.)

Example

This window is clean. (Cửa sổ này sạch.)

Cars are noisy. (Ô tô thật ồn ào.)

Guide to answer

– The river water is dirty. 

– My neighbourhood is quiet at night. 

– This monster is ugly. 

– The princess is pretty. 

– Life in a big city is dangerous at night.

Tạm dịch

– Nước sông này bẩn.

– Khu phố của tôi rất yên tĩnh về đêm.

– Con quái vật này thật xấu xí.

– Công chúa thật xinh đẹp.

– Cuộc sống ở thành phố lớn về đêm rất nguy hiểm.

1.3. Unit 1 Lớp 6 Vocabulary and Listening Task 3

Listen to four street interviews in a radio programme. What do the people talk about? Choose four topics from the box and match them to the people.

(Nghe bốn cuộc phỏng vấn đường phố trong một chương trình radio. Mọi người nói về cái gì? Chọn bốn chủ đề từ trong khung  và nối với người tương ứng.)


New York                    restaurants                   cafés                             schools

trains                          the park                        buses and bikes

Guide to answer

1. the park (công viên)

2. buses and bikes (xe buýt và xe đạp)

3. New York (thành phố New York)

4. restaurants (nhà hàng)

Audio script

1. Emma

Girl: Hi. Can I ask you? What’s your favorite place in town?

Emma: Erm…The shopping center I think.

Girl: The shopping center? Why is that?

Emma: I don’t know why. My friends go there. 

Girl: And you prefer the place and it’s not the pank near your house, for example?

Emma: Yes, the park is dirty. There is cleaner and I like the shops. 

Girl: Okay, thanks. 

2. Lucas

Lucas: My favorite place? I don’t know, but maybe the bike shop. 

Girl: The bike shop? Really? There are lots of people with bikes in this town. When you go to school do you prefer the bus or your bike?

Lucas: My bike. The bus is more expensive and it’s slower. 

Girl: But bikes are more dangerous. 

Lucas: Uhmm… Yes, they are. 

3. Dwayne

Girl: What’s your favorite place in town?

Dwayne: Oh… I’m…I’m not sure. Well, I’m not from here. I’m from New York, in the USA. 

Girl: All right. 

Dwayne: Oxford is a nice city though, nicer than New York, I think. 

Girl: Really? Why?

Dwayne: New York is more modern I like older places. 

4. Chloe and Harriet

Girl: Hi, there. A quick question: what’s your favorite place in town?

Chloe: Gino’s pizza restaurant 

Girl: Really?

Chloe: Yes, I think Gino’s is great. But my friend Harriet prefers Luigi’s.

Harriet: Yeah. Luigi’s pizza is bigger. 

Girl: Maybe, but they’re better in Gino’s and the people are friendly there. 

Harriet: Okay. 

Chloe: Yes, that’s true.

Tạm dịch

1. Emma

Nữ: Chào. Tôi có thể hỏi bạn không? Địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Emma: Ừm… Tôi nghĩ là trung tâm mua sắm.

Nữ: Trung tâm mua sắm à? Tại sao vậy?

Emma: Tôi không biết tại sao nữa. Bạn bè của tôi thường đến đó. 

Nữ: Và bạn thích nơi này hơn chứ không phải công viên gần nhà bạn chẳng hạn?

Emma: Vâng, công viên bẩn. Ở trung tâm mua sắm sạch sẽ hơn và tôi thích các cửa hàng.

Nữ: Vâng, cảm ơn bạn.

2. Lucas

Lucas: Địa điểm yêu thích của tôi à? Tôi không biết, nhưng có lẽ là cửa hàng bán xe đạp.

Nữ: Cửa hàng xe đạp? Thật không? Có rất nhiều người có xe đạp trong thị trấn này. Khi đến trường, bạn thích xe buýt hay xe đạp hơn?

Lucas: Xe đạp. Xe buýt đắt hơn và chậm hơn.

Nữ: Nhưng xe đạp nguy hiểm hơn.

Lucas: Uhmm… Đúng vậy. 

3. Dwayne

Nữ: Địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Dwayne: Ồ… tôi… tôi không chắc. Chà, tôi không phải là người ở đây. Tôi đến từ New York, Hoa Kỳ.

Nữ: Được rồi. 

Dwayne: Tuy nhiên, Oxford là một thành phố tốt đẹp, đẹp hơn New York, tôi nghĩ vậy.

Nữ: Thật không? Tại sao? 

Dwayne: New York hiện đại hơn, tôi thích những nơi cổ xưa. 

4. Chloe và Harriet

Nữ: Chào, các bạn. Một câu hỏi nhanh: địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Chloe: Nhà hàng pizza Gino.

Nữ: vậy à?

Chloe: Vâng, tôi nghĩ Gino’s rất tuyệt. Nhưng bạn tôi, Harriet thích Luigi’s hơn.

Harriet: Vâng. Bánh pizza của Luigi lớn hơn.

Nữ: Có thể thế, nhưng bánh ở Gino’s  ngon hơn và mọi người ở đó rất thân thiện.

Harriet: Được rồi.

Chloe: Vâng, đúng đấy.

1.4. Unit 1 Lớp 6 Vocabulary and Listening Task 4

Listen again and write True or False.

(Nghe lại và viết Đúng hay Sai.)


1. Emma thinks that the shopping centre is cleaner than the park.

2. Lukas thinks that the bus is slower than his bike.

3. Lukas thinks that buses are more dangerous than bikes.

4. Dwayne thinks that Oxford is nicer and older than his city.

5. Harriet thinks that Gino’s pizzas are bigger and better.

6. Chloe thinks that Gino’s is friendlier.

Guide to answer

1. True

2. True

3. False

4. True

5. False

6. True

Tạm dịch

1. Emma cho rằng trung tâm mua sắm sạch sẽ hơn công viên.

2. Lukas nghĩ rằng xe buýt chậm hơn xe đạp của anh ấy.

3. Lukas cho rằng xe buýt nguy hiểm hơn xe đạp.

4. Dwayne cho rằng Oxford đẹp hơn và lâu đời hơn thành phố của anh ấy.

5. Harriet cho rằng bánh pizza của Gino to hơn và ngon hơn.

6. Chloe nghĩ rằng Gino’s thân thiện hơn.

1.5. Unit 1 Lớp 6 Vocabulary and Listening Task 5

Think of three places that you like in your town or city and three places that you don’t like. Write sentences and say why you like or dislike them.

(Nghĩ về ba địa điểm mà em thích trong thị trấn hoặc thành phố của mình và ba địa điểm mà em không thích. Viết và nói lý do tại sao em thích hoặc không thích những địa điểm đó.)

Example

I like the park. It’s quiet and pretty. (Em thích công viên. Công viên yên tĩnh và xinh đẹp.)

Guide to answer

– I like the library. It’s big and quiet.

– I like the museum. It’s nice and meaningful.

– I like the supermarket. It’s convenient and big.

– I don’t like the market. It’s noisy and dirty.

– I don’t like the bus station. It’s crowed and noisy.

– I don’t like the restaurant. It’s expensive.

Tạm dịch

– Mình thích thư viện. Thư viện rộng và yên tĩnh.

– Mình thích viện bảo tàng. Bảo tàng đẹp và nhiều ý nghĩa.

– Mình thích siêu thị. Siêu thị tiện lợi và rộng

– Mình không thích chợ. Chợ bẩn và ồn

– Mình không thích bến xe buýt. Xe buýt đông đúc và ồn ào.

– Mình không thích nhà hàng. Nhà hàng rất là đắt

1.6. Unit 1 Lớp 6 Vocabulary and Listening Task 6

USE IT! Work in groups. Compare your sentences in Task 5. Which places does your group like and dislike? Compare with other groups.

(Thực hành! Làm việc theo nhóm. So sánh các câu của em ở bài tập 5. Những nơi nào nhóm em thích và không thích? So sánh với các nhóm khác.)

Example

We like the park because it’s quiet and pretty. (Chúng mình thích công viên bởi vì nó yên tĩnh và đẹp.)

Guide to answer

– We like the amusement park, because there are a lot of interesting games there.

– We don’t like the market, because it is always crowed.

Tạm dịch

– Chúng mình thích công viên giải trí bởi vì có rất nhiều trò chơi ở đó..

– Chúng tớ không thích chợ bởi vì chợ luôn luôn đông đúc.

Put the verb in brackets into the correct form.

1. John (play)…….football at the moment.

2. We often (write)………….tests at our school.

3. I (talk)………..to my teacher now.

4. Look! Mandy and Susan (watch)…………..…a film on TV.

5. Olivia (visit)………… her uncle every weekend.

6. Now the sun (shine)…………. ……………

7. They sometimes (read)………….. poems in the lessons.

8. Listen! The band (play)……………….the new guitar.

9. …………you (go)……… to school by bike ?.

10. Every morning, my mother (get)……………up at 6 o’clock.

Key

1 – is playing; 2 – write; 3 – am talking; 4 – are watching; 5 – visits;

6 – is shining; 7 – read; 8 – is playing; 9 – Do you go; 10 – gets

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần rèn luyện kĩ năng nghe hiểu và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • restaurants (n): nhà hàng
 • cafes (n): quán cà phê
 • schools (n): trường học
 • trains (n): tàu hỏa
 • the park (n): công viên
 • buses and bikes: xe buýt và xa đạp
 • clean >
 • noisy >
 • ugly >
 • dangerous >
 • friendly >
 • modern >

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 – Vocabulary and Listening chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 6 Chân trời sáng tạo Vocabulary and Listening – Từ vựng và Nghe hiểu.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  They are _______tennis now.

  • A.
   play
  • B.
   plays
  • C.
   playing
  • D.
   to playing
 • Câu 2:

  What does your sister do _______her free time?

  • A.
   in
  • B.
   at
  • C.
   on
  • D.
   of
 • Câu 3:

  How _______does she read?

  • A.
   many
  • B.
   often
  • C.
   long
  • D.
   far

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary and Listening – Unit 1 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!